Liiketalouden ylempi AMK -tutkinto

Tällä sivulla esitellään SeAMKin Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen -koulutuksen valintaperusteet.

Hakukelpoisuus
 • Tradenomi (ylempi AMK), LiiketoimintaosaaminenPohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

  Pohjakoulutusvaatimus

  Hakukelpoisuuden antavat:

  • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto 
  • ulkomailla suoritettu yhteiskuntatieteiden, liiketalouden tai hallinnon alan korkeakoulututkinto.

  Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

  Suomen ulkopuolella suoritetun hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon on kuitenkin oltava valmis ja lopullisen tutkintotodistuksen kopio toimitettava ylimpänä hakukohteena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Jos tutkintotodistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä tutkintotodistuksen käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.

  Työkokemusvaatimus

  Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta asianomaisen alan työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu 31.7.2017 mennessä. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

  Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään Seinäjoella 22.5.2017. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Tietoa valintakokeista

Valintakoeyhteistyö

Koulutus tekee valintakoeyhteistyötä Centria ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa.

Valintapisteet

Opiskelijat valitaan Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaamisen koulutukseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

Aloituspaikkoja koulutukseen on 20.


Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
 1. Valintakoe
 2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat. 

Työkokemuksen ilmoittaminen hakulomakkeella

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista hyväksytään vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulu- ja työtodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Ylös / Up