fi/Koulutus/Hakeminen/Kevään yhteishaku 15.3.-5.4.2017/Valintaperusteet/Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto

Tällä sivulla esitetyt valintaperusteet koskevat SeAMKin Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen - koulutusta.

Hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet
 • PohjakoulutusvaatimusKlikkaa lisätietoja tästä.

  Hakukelpoisuuden pohjakoulutuksen osalta antaa seuraavat tutkinnot:

  Restonomi (AMK) tai suomalainen yliopistotutkinto matkailu-, ravitsemis- tai talousalalta tai ulkomailla suoritettu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan korkeakoulututkinto

  Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis 20.4.2017 mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Jos tutkintotodistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä tutkintotodistuksen käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

 • TyökokemusvaatimusKlikkaa lisätietoja tästä.

  Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta asianomaisen alan työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu 31.7.2017 mennessä. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

   

Valintapisteet

​Aloituspaikat 14

Opiskelijavalinta perustuu valintakoepisteytykseen. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. Valintakoe
 2. Hakutoivejärjestys

Jos paremmuusjärjestys ei selviä näillä perusteilla, kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan.

Valintakoe

Koe järjestetään 29.5.2017 Seinäjoella. Valintakokeisiin kutsutaan hakijoista kaikki ne, joilla on vaadittu pohjakoulutus ja vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Tietoa valintakokeesta

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulu- ja työtodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Työkokemuksen ilmoittaminen hakulomakkeella

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista hyväksytään vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.


Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut todistukset.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.Ylös / Up