fi/Koulutus/Kansainvälisyys opinnoissa/ECTS & Diploma Supplement

ECTS & Diploma Supplement

tietotekniikka_aikuiset_310x180.png

ECTS-järjestelmä

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation system) -järjestelmän tarkoituksena on tehdä korkeakouluopiskelusta läpinäkyvämpää Euroopassa ja helpottaa eri maissa suoritettujen opintojen tunnustamista ja hyväksilukua. Järjestelmä helpottaa oppimiskokemusten siirtämistä korkeakoulujen välillä, opiskelijaliikkuvuutta ja yhteisten tutkintojen luomista. 

ECTS kehitettiin alun perin opintosuoritusten siirtoa varten korkeakoulujen kansainvälisessä opiskelijaliikkuvuudessa. Nyt ECTS on Euroopassa laajasti käytetty opiskelijakeskeinen opintosuoritusten ja arvosanojen kertymis- ja siirtojärjestelmä. Se perustuu opiskelijan suorittamaan työmäärään eli opintojen kuormittavuuteen suhteessa saavutettaviin tavoitteisiin. Tavoitteet ilmaistaan oppimistuloksina/osaamistavoitteina ja kompetensseina.

Opintojen mitoitus

Opinnot mitoitetaan opintopisteiden avulla. Opintopiste määritellään niin, että yhden lukuvuoden päätoiminen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Tuohon työmäärään sisältyy kaikki opiskelijan tekemä työ kuten luennot, seminaarit, itsenäinen työskentely, projektit, tentteihin valmistautuminen jne. Yhden opintopisteen vaatima panostus on keskimäärin noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa noudatetaan muiden ammattikorkeakoulujen tavoin suomalaista arviointiasteikkoa:

5 = kiitettävä
4 ja 3 = hyvä
2 ja 1 = tyydyttävä
H = hyväksytty
S = suoritettu

Ulkomaisten arviointiasteikkojen mukaiset arvosanat muunnetaan suomalaisen arviointiasteikkoon ECTS Users’ Guide -periaatteiden mukaisesti.

Opinto-opas

Seinäjoen ammattikorkeakoulu julkaisee lukuvuosittain sähköisen opinto-oppaan (Course Catalogue / Study Guide), jossa koulutusohjelmat sekä opintokokonaisuudet ja opintojaksot kuvataan ECTS Users’ Guide -ohjeistuksen mukaisesti. Oppaassa on myös korkeakoulua ja opintoja koskevaa yleisinformaatiota.

maaseutuelinkeinot_aikuiset_310x180.png

ECTS ja opiskelijaliikkuvuus

Ulkomaiseen yhteistyökorkeakouluun opiskelujaksolle aikova opiskelija hakee opintoihin hakulomakkeella (Student Application Form). Ulkomaan opiskelu- tai harjoittelujaksolle hyväksytty opiskelija täyttää ennen lähtöään opiskelun tai harjoittelun oppimissopimuksen (Learning Agreement for Studies tai Learning Agreement for Traineeships). Opinnoistaan opiskelija sopii yksikön kv-koordinaattorin ja koulutuspäällikön kanssa, jotka molemmat allekirjoittavat oppimissopimuksen. Learning Agreement for Studies / for Traineeships sekä opintorekisteriote (Transcript of Records) lähetetään vastaanottavaan korkeakouluun / organisaatioon, joka vahvistaa allekirjoituksillaan suunnitelman. Oppimissopimusta voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi kurssitarjonnan muutosten johdosta, jolloin muutoslomakkeen vahvistavat allekirjoituksellaan sekä opiskelija että lähettävän ja vastaanottavan korkeakoulun edustajat. 

Ulkomaisesta korkeakoulusta saatu opintorekisteriote (Transcript of Records) tai harjoittelupaikasta saatu harjoittelutodistus (Traineeship Certificate) toimii virallisena todistuksena ulkomaanjakson toteutuneesta kestosta, eli em. dokumenteista tulee käydä ilmi ulkomaanjakson alkamis- ja päättymispäivämäärät. Jakson alkamispäivä on ensimmäinen päivä, jolloin opiskelijan on oltava läsnä vastaanottavassa harjoittelupaikassa tai korkeakoulussa (esimerkiksi tervetulotilaisuus tai orientaatio- tai kielikurssin ensimmäinen päivä). Jakson viimeinen päivä on se päivä, jolloin opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus ulkomaisessa harjoittelupaikassa tai korkeakoulussa (esimerkiksi tenttijakson viimeinen päivä). Matkustuspäiviä tai esimerkiksi opiskelupaikkakunnalla vietettyä aikaa ennen opintojen alkamista ei voida laskea mukaan ulkomaanopiskelun/harjoittelun kestoon.

Opintorekisteriotteesta (Transcript of Records) tulee näkyä suoritetut opintojaksot, arvosanat sekä ansaitut opintopisteet vastaanottavan korkeakoulun ja ECTS-järjestelmän mukaisesti. Ulkomaanjaksolta palattuaan opiskelija toimittaa opintorekisteriotteen yksikkönsä kv-koordinaattorille / koulutuspäällikölle opintojen hyväksilukemista varten. Suoritukset kirjataan SeAMKin opintorekisteriin ECTS-järjestelmän mukaisia vastaavuuksia noudattaen. 

Korkeakoulut ovat sopineet kahdenvälisessä sopimuksessaan saapuvilta opiskelijoilta vaadittavasta kielitaidon tasosta pääasiallisessa opiskelu- ja/tai työkielessä ja opiskelija sitoutuu saavuttamaan edellytetyn kielitaidon tason ulkomaanjakson alkamiseen mennessä. Opiskelijan kielitaito arvioidaan Erasmus+ online arviointityökalun avulla sen jälkeen, kun opiskelija on valittu ulkomaanjaksolle. Mikäli kielitaito vaatii parantamista, voi opiskelija osallistua joko lähettävän tai vastaanottavan korkeakoulun kielikurssille tai hyödyntää Erasmus+ -ohjelman online -kielivalmennuskursseja ennen ulkomaan opintojen tai harjoittelun alkua. Erasmus+ online kielitaidon testaus tehdään myös ulkomaanjakson jälkeen. 

7taivas_opiskelijat_310x180.png

SeAMKin ECTS-koordinaattorit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ECTS-koordinaattoreina (Institutional ECTS Coordinator) toimivat yliopettaja Päivö Laine ja kansainvälisten asiain päällikkö Helli Kitinoja. Yksiköiden ECTS-koordinaattoreina (Departmental ECTS Coordinator) kansainvälisen liikkuvuuden yhteydessä toimivat yksiköiden kansainvälisten asioiden koordinaattorit. He antavat myös tarkempia tietoja ECTS-järjestelmästä ja siihen liittyvistä lomakkeista.

Diploma Supplement

Tutkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on korkea-asteen koulutuksesta annettavaan tutkintotodistukseen liitettävä, kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja. Tutkintotodistuksen liitteessä kuvataan korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön tietoja ja taitoja. Siinä esitetään lisätietoja varsinaisesta tutkintorakenteesta, jotta todistus on helpompi ymmärtää kansainvälisesti. Se sisältää myös kuvauksen Suomen koulutusjärjestelmästä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu antaa englanninkielisen tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin ja siihen kuuluvan englanninkielisen opintorekisteriotteen (Transcript of Records) automaattisesti ja maksutta kaikille tutkinnon suorittaneille.

Seinäjoen ammattikorkeakoululle on myönnetty Diploma Supplement Label vuonna 2010 sekä vuonna 2013 osoitukseksi Diploma Supplement -käytänteiden hyvästä noudattamisesta.

Ylös / Up