fi/Koulutus/Kansainvälisyys opinnoissa/Kielen, kulttuurin ja viestinnän opinnot

Kielen, kulttuurin ja viestinnän opinnot

SeAMK:n kieli- ja viestintäopinnot valmentavat opiskelijoita toimimaan työelämän kielenkäyttötilanteissa. Kieli- ja viestintäopinnot koostuvat vähintään yhden vieraan kielen opinnoista, toisen kotimaisen kielen opinnoista sekä suomen kielen ja viestinnän opinnoista. Näiden opintojen laajuudet ja sisällöt on määritelty koulutusohjelmakohtaisesti. Suoritettuaan ammattikorkeakouluopintonsa opiskelijalla tulee olla "sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen." (Asetus 352/2003, 8 §). Lisäksi Suomessa koulusivistyksensä saaneen opiskelijan tulee saavuttaa toisessa kotimaisessa kielessä kaksikielisellä kielialueella toimimiseen vaadittava kielitaito.

teknologiaosaamisenjohtaminen_yamk_310x180.png 

Vapaasti valittavat kieliopinnot

Pakollisten englannin ja ruotsin kieliopintojen lisäksi SeAMKissa tarjotaan opintoja seuraavissa kielissä:

  • espanja
  • ranska
  • saksa
  • venäjä
  • Finnish Language and Culture

Opiskelijan aloittaessa uuden vieraan kielen opinnot on suositeltavaa, että hän suorittaa alkeiskurssin lisäksi vähintään jatkokurssin saavuttaakseen sellaisen kielitaidon tason, jolla voi toimia arkipäiväisissä viestintätilanteissa.

Vapaasti valittavissa opinnoissa on tarjolla myös englannin ja ruotsin opintojaksoja.

Lisätietoja SeAMKin vapaavalintaisista kieliopinnoista: heli.simon(a)seamk.fi


SeAMKin vapaavalintaiset kieliopinnot


Ylös / Up