Ruotsi

Toisen kotimaisen kielen opinnot (ruotsi)


Ammattikorkeakouluopintoja koskeva asetus (352/15.5.2003) määrittelee, että opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavoin osoittaa saavuttaneensa sellainen suomen tai ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta on tarpeellinen.

Tutkinnossa, joka koskee suomen- ja ruotsinkielen suullista ja kirjallista taitoa, opiskelijan on osoitettava, että hän ymmärtää puhetta ja kirjoitusta tällä kielellä, osaa käyttää sitä suullisesti sekä pystyy laatimaan asiakirjoja ja tekemään esityksiä. Hyväksyttävästä tutkinnosta annetaan arvosana hyvä tai tyydyttävä.

Ruotsin arvosanat

Syksyllä 2007 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden päättötodistukseen annetaan erikseen arvosanat ruotsin suullisen ja kirjallisen kielitaidon osalta.

Arvosanaa "hyvä" vastaavat arvosanat 5, 4.
Avosanaa "tyydyttävä" vastaavat arvosanat 3, 2, 1.

Ruotsin suullisen ja kirjallisen kielitaidon arviointi

Ruotsin kirjallinen koe voi olla
  • referaatti suomesta ruotsiin
  • kommenttireferaatti johonkin artikkeliin
  • muu käytännönläheinen kirjallinen tuotos
Ruotsin suullisen kielitaidon arviointi perustuu joko jatkuvaan näyttöön kontaktitunneilla tai suulliseen kokeeseen. Suullinen koe, jonka pituus on n. 5 - 10 min., voi olla esim.:
  • ryhmäkeskustelu
  • haastattelu pareittain
  • yksilökeskustelu
  • suullinen esitelmä
  • alustus
Jos kyseessä on pelkkä esitelmä, opiskelijan on pystyttävä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin, jotta hänen vuorovaikutustaitonsa kyetään testaamaan.

Ruotsinkielen suoritusten arviointi tapahtuu ammattikorkeakoulun arvosanoihin linkitettyjen taitotasojen perusteella.

Katso erilliset liitetiedostot kirjallisten ja suullisten taitojen arvioinneista.
Ylös / Up