fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK)

Koulutuksesta valmistuu sairaanhoitajia, jotka toimivat hoitotyön asiantuntijoina työyhteisöissään. Heidän tehtävänään on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäisy, sairaanhoito sekä kuntoutus. Koulutus täyttää EU-maissa vaadittavat ammatin direktiivit, mikä mahdollistaa tutkinnon vertailtavuuden ja työskentelyn sairaanhoitajana EU-maissa.

Sairaanhoitajakoulutus soveltuu sinulle, jota kiinnostaa
• ihmisläheinen ammatti
• ihmisten tukeminen, auttaminen ja hoitaminen
• vastuu omasta toiminnasta hoitotyössä
• teknologian hyödyntäminen hoitotyössä
• hoitotyön tutkiminen ja kehittäminen
• monikulttuurisuus hoitotyössä.

Opiskelun sisältö

Sairaanhoitajan (AMK) koulutuksessa kehität itsellesi tutkittuun tietoon ja käytännön hoitotaitoihin perustuvan hoitotyön ammatillisen osaamisen. Opinnoista osan voit suorittaa ulkomailla henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

 
OpiskeletSairaanhoitajat1.jpg
• eettistä toimintaa
• terveyden edistämistä
• hoitotoimintoja
• lääkehoitoa
• hoitotyön päätöksentekoa
• näyttöön perustuvaa hoitotyötä
• ohjausta ja opetusta
• vuorovaikutusta ja yhteistyötä
• tutkimus- ja kehittämistoimintaa
• suunnittelua ja johtamista
• monikulttuurista työtä
• ammattisi yhteiskunnallista tehtävää.

Opiskelusi perustana on näyttöön perustuva hoitotieteellinen tieto, jota tukee muiden tieteenalojen tuottama tieto, esimerkiksi lääketiede, käyttäytymistiede, yhteiskuntatiede, luonnontiede.

Opinnoissasi perehdyt eri-ikäisten akuutisti ja pitkäaikaisesti sairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hoitotyöhön sekä terveyden edistämiseen erilaisissa ympäristöissä. Opit auttamaan asiakkaita ja potilaita hoitotyön keinoin asiakaslähtöisesti ja eettisesti yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa hoito- ja palveluketjun eri vaiheissa.

Opintojen kolmantena vuotena voit syventyä sisätautikirurgiseen, mielenterveyden, lasten ja nuorten, vanhusten ja leikkaus-anestesia- tai akuuttihoitotyöhön. Osallistut oman ammattisi, työsi ja työelämän kehittämiseen erityisesti tutkimus-, kehittämis-, projekti- ja johtamisopinnoissa sekä opinnäytetyön yhteydessä.
 

Opiskelutapa

Opintoihisi sisältyy lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua yksin tai pienryhmissä. Lähiopetusta toteutetaan erilaisin työtavoin kuten luento-opetuksena, yhteistoiminnallisena opiskeluna, virtuaaliopintoina, luokkatilanteissa tapahtuvana harjoitteluna, seminaariopiskeluna, opintokäynteinä tai opintomatkoina. Osa opetuksesta on englanniksi.

Koulutus sisältää EU-vaatimusten mukaisen harjoittelun, josta osan voit suorittaa ulkomailla. Sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelu (90 op) toteutuu hoitotyön käytännön työpaikoissa, kuten pienkodeissa, terveyskeskuksissa, sosiaali- ja koulutoimissa, erikoissairaanhoidossa ja kotihoidossa. Harjoittelut ovat pituudeltaan 4–10 viikkoa. Osa harjoittelusta toteutuu erilaisissa työpajoissa, simulaatio-oppimistilanteissa, harjoituksissa, seminaareissa, projekteissa tai opintomatkana jne.

 

Sairaanhoitajana työelämässä

Sairaanhoitajan (AMK) koulutus oikeuttaa toimimaan laillistettuna sairaanhoitajana. Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana esimerkiksi perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisellä ja järjestösektorilla. Hän voi toimia myös yrittäjänä sekä kansainvälisissä tehtävissä.

Sairaanhoitajalla on valmiudet toimia laajaa hoitotyön osaamista vaativissa suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtävissä. Sairaanhoitajan tehtävänä on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään muuttuvissa olosuhteissa. Hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Sairaanhoitajan toimintaa ohjaavat hoitotyön arvot, eettiset periaatteet, voimassa olevat säädökset ja ohjeet sekä sosiaali- ja terveyspoliittiset linjaukset. Sairaanhoitaja toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä hyödyntäen hoitosuosituksia ja tutkimustietoa, ammatillista osaamistaan sekä potilaan tarpeisiin ja kokemuksiin perustuvaa tietoa. Työ perustuu hoitotieteeseen ja muihin sitä tukeviin tieteisiin.

Sairaanhoitajat3.jpg

 

Hakeminen sairaanhoitajakoulutukseen

Sekä päiväkoulutukseen että monimuotokoulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi.

Voit opiskella SeAMKissa sairaanhoitajaksi myös englanninkielisessä Degree Programme in Nursing -koulutuksessa.

Hakuohjeet  Valintakokeet

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja
Tarja Knuuttila
tarja.knuuttila(a)seamk.fi
puh. 020 124 5210

Koulutuspäällikkö
Raija Palo
raija.palo(a)seamk.fi
puh. 020 124 5181

Lyhyesti

Sairaanhoitaja (AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op, 3,5 vuotta

HAKUAIKA
15.3. - 5.4.2017

ALOITUSPAIKAT
Päiväkoulutus: 40
Monimuotokoulutus: 25

VALINTAKOE
Valtakunnallinen esivalintakoe 27.4.2017 
(sekä päivä- että monimuotototeutuksen kaikille hakijoille)

Päiväkoulutus:
Valintakoe 29.-31.5.2017
(yksipäiväinen / hakija)

Monimuotokoulutus:
Valintakoe 1.-2.6.2017
(yksipäiväinen / hakija)


OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017

Ohjeita hakemiseen

Aikuiskoulutus

Sairaanhoitajaksi voi opiskella myös monimuotokoulutuksessa. Opinnot kestävät noin 3,5 vuotta.

Lue lisää

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Käyntiosoite:
Koskenalan toimipiste
Koskenalantie 17
60220 Seinäjoki

Postiosoite:

PL 158
60101 Seinäjoki
Ylös / Up