fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK)

Koulutuksesta valmistuu terveydenhoitajia, jotka toimivat terveydenhoitajatyön asiantuntijoina työyhteisöissään. Heidän tehtävänään on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäisy, sairaanhoito sekä kuntoutus. Koulutus täyttää EU-maissa vaadittavat ammatin direktiivit, mikä mahdollistaa tutkinnon vertailtavuuden ja työskentelyn myös sairaanhoitajana EU-maissa.

 

Terveydenhoitajakoulutus soveltuu sinulle, jota kiinnostaa
• ihmisläheinen ammatti
• ihmisten tukeminen, auttaminen ja hoitaminen
• vastuu omasta toiminnasta hoitotyössä
• teknologian hyödyntäminen hoitotyössä
• hoitotyön tutkiminen ja kehittäminen
• monikulttuurisuus hoitotyössä.

Opiskelun sisältö

Terveydenhoitajan (AMK) koulutuksessa kehität itsellesi tutkittuun tietoon ja käytännön hoitotaitoihin perustuvan hoitotyön ja terveydenhoitajatyön ammatillisen osaamisen. Opinnoista osan voit suorittaa ulkomailla henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.
 
Opiskelet
• eettistä toimintaa
• terveyden edistämistä ja ylläpitämistä
• hoitotoimintoja
• lääkehoitoa
• hoitotyön päätöksentekoa
• näyttöön perustuvaa hoitotyötä
• ohjausta ja opetusta
• vuorovaikutusta ja yhteistyötä
• tutkimus- ja kehittämistoimintaa
• suunnittelua ja johtamista
• monikulttuurista työtä
• ammattisi yhteiskunnallista tehtävää
• terveydenhoitajatyön syventäviä opintoja.

Opiskelutapa

Terveydenhoitajaopintojen laajuus on 240 opintopistettä (noin neljä vuotta). Opintoihin sisältyy lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua yksin tai pienryhmissä. Lähiopetusta toteutetaan erilaisin työtavoin kuten luento-opetuksena, yhteistoiminnallisena opiskeluna, virtuaaliopintoina, luokkatilanteissa tapahtuvana harjoitteluna, seminaariopiskeluna, opintokäynteinä tai opintomatkoina. Osa opetuksesta on englanniksi.

Harjoittelet terveydenhuollon työympäristöissä tai projekteissa 105 opintopistettä. Harjoittelussa liität yhteen alan teoriatietoja ja käytännön tilanteiden tuottamia tietoja.

Terveydenhoitaja (AMK) -koulutus sisältää sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen. Terveydenhoitajatyön ammattiopintoja on vähintään 60 op, joista osa toteutuu sairaanhoitajakoulutuksen sisällöissä.

Terveydenhoitajana työelämässä

Terveydenhoitajan (AMK) koulutus oikeuttath kuulontutkimus.jpga toimimaan laillistettuna sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana.

Terveydenhoitajan tehtävänä on ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä ehkäistä sairauksia. Hän osaa vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti.

Terveydenhoitaja tekee työtään neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja ikääntyneiden palveluissa sekä erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä. Terveydenhoitajan asiantuntijuudessa korostuu kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus.

Terveydenhoitajatyön tietoperusta on hoitotieteessä ja muissa terveystieteissä ja sitä täydentävät muut tieteenalat. Terveydenhoitajatyön näkökulma on promotiivinen ja preventiivinen, jolla tarkoitetaan terveyden edellytyksiä tukevaa ja luovaa sekä sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa. Työ edellyttää monipuolista näyttöön perustuvaa osaamista sekä kykyä ja rohkeutta eläytyä ja tarvittaessa puuttua asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vaiheissa.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Terveydenhoitajakoulutukseen voi hakea seuraavan kerran syksyn 2017 yhteishaussa. 

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png 

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja
Tarja Knuuttila
tarja.knuuttila(a)seamk.fi
puh. 020 124 5210

Koulutuspäällikkö
Raija Palo
raija.palo(a)seamk.fi
puh.020 124 5181

Lyhyesti

Terveydenhoitaja (AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
240 op, 4 vuotta

ALOITUSPAIKAT
Päiväkoulutus: 20

HAKUAIKA
6.–20.9.2017
Syksyn yhteishaku

VALINTAKOE

OPINTOJEN ALOITUS
Tammikuu 2018

 

 

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Käyntiosoite:
Koskenalan toimipiste
Koskenalantie 17
60220 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 158
60101 Seinäjoki
Ylös / Up