fi/Koulutus/Opiskelijana SeAMKissa/Erilaisia opiskelumuotoja/Ongelmaperustainen oppiminen (PBL)

Ongelmaperustainen oppiminen (PBL)

PBL-pedagogiikka fysioterapeutin opinnoissa

Ongelmaperustainen oppiminen eli PBL-menetelmä on syntynyt 1950-luvulla Yhdysvalloissa lääketieteellisen koulutuksen kehittämiseksi. Tavoitteena oli uudistaa koulutusta niin, että opetussuunnitelmassa korostettiin työn ihmis- ja potilaskeskeisyyttä ja opiskelijoiden valmiuksia soveltaa paremmin opittua tietoa työssään. Suomeen PBL-pedagogiikka on tullut 1990-luvun puolivälissä lääkärikoulutukseen ja fysioterapiakoulutukseen . Tällä hetkellä PBL on käytössä jo monissa koulutuksissa eri aloilla.

Työelämässä työntekijä käyttää hyödykseen eri alojen tietoa ja suhteuttaa sitä kokemuksiinsa ja aikaisempiin samantyyppisiin tilanteisiin. Käytännön tilanteet vaativat kykyä tehdä päätöksiä ja perustella niitä. Ongelmaperustaisen oppimisen lähtökohtina ovat aidot työelämän tilanteet ja esiin tulevat ongelmat. Opiskelu käynnistyy niiden ongelmien, tilanteiden tai teemojen pohjalta, joita opiskelijat kohtaavat käytännön työssä. Ongelmaperustaisuus tarjoaa vaihtoehtoisen mahdollisuuden teorian ja käytännön yhteensovittamiseen. Opiskelija käyttää aikaisempaa tietotaitoaan, hankkii uutta tietoa ja käyttää luovuuttaan ratkaistessaan haastavaa ongelmaa. Ongelmalla on siten tässä tilanteessa myönteinen, haastava merkitys.

Työelämä edellyttää työntekijältä yhä enemmän tiedon hankinta- ja käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää erilaista tietoa käytännön työhön. PBL-pedagogiikan avulla oppimisesta tulee pelkän asioiden mieleenpainamisen sijasta ammatillisten ongelmien tutkimista yhdessä muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opiskelija nähdään kypsänä, vastuuntuntoisena, tietoa etsivänä aikuisena, joka itse ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja sitoutuu tavoitteelliseen itseohjautuvaan opiskeluun. Opettajan tehtävänä on toimia oppimista ohjaavana ja koordinoivana asiantuntijana. 

Katso video fysioterapian PBL-opetuksesta

Ylös / Up