FramiPro faktaa

FramiPro-opintojen laajuus ja rakenne

Useita projekteja, erilaisia rooleja ja projektiryhmiä

FramiProssa opiskelijalla on kokopäiväisesti opiskellen mahdollisuus suorittaa noin 15 - 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana. Tästä 8 opintopistettä muodostuu kaikille yhteisistä projektiosaamisen ja projektityöskentelyn opinnoista ja loput sen mukaan, minkä laajuisissa ja kuinka monessa projektissa opiskelija työskentelee FP-lukukaudellaan.

Jokainen opiskelija työskentelee useissa erilaisissa projekteissa ja rooleissa, myös projektipäällikkönä. FramiPro-lukukausi käynnistyy kolmen viikon intensiivijaksolla, joka edellyttää läsnäoloa pääsääntöisesti 8 - 16 arkipäivisin.

Intensiivijakson aikana tavataan ensimmäiset toimeksiantajat ja aloitetaan projektien suunnittelu tiiviisti teoriaopetukseen linkitettynä. Aloitusviikkojen ohjelmaan kuuluu luento-opetusta FramiPron juridisesta taustasta sekä työpajatyöskentelyä mm. tiedonhankinta- ja viestintätaitojen vahvistamiseksi.

 

Itsenäisyyttä ja tiimityöskentelyä

Intensiivijakson jälkeen koko ryhmä tapaa vähintään kerran viikossa projektitoimiston yhteispalavereissa. Yleensä nämä tapaamiset ajoittuvat maanantaihin. Toimeksiantojen mukaan jaetut projektiryhmät suunnittelevat ja aikatauluttavat työskentelynsä itsenäisesti tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajien ja valvojaopettajien kanssa. Työskentelyä rytmittävät myös vierailut eri alojen työympäristöihin, erilaiset seminaarit, työpajat ja toimeksiantajatapaamiset.

Sujuvan projektityöskentelyn kannalta on tärkeää, että opiskelijat sitoutuvat tekemään kokoaikaisesti työtä projekteissa FramiPro-lukukautensa aikana. FramiPro on vaihtoehtoinen tapa suorittaa osa opintoja, kuten esim. vaihto-opiskelu. Tutkinto-ohjelmasta riippuen ihanteellisin aika FramiProlle vaihtelee opintojen toisesta vuodesta aina neljänteen vuoteen saakka. Tarkempaa tietoa FramiPron sovittamisesta oman tutkinto-ohjelmasi suunnitelmaan saat opoilta ja koulutuspäälliköltä.

 

Projektitoimisto FramiPro

FramiPro-opinnot organisoidaan projektitoimistomallilla. Projektitoimisto FramiPro huolehtii siitä, että opiskelijoilla on käytössään yhteinen työskentelytila, asianmukaiset työkalut ja riittävästi projektiaihioita opintojaan varten. Projekteja valvovat ja ohjaavat eri alojen opettajat, jotka tukevat opiskelijoita projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Varsinainen vastuu projektien tuloksista on opiskelijoilla. He pitävät yhteyttä toimeksiantajiin itsenäisesti ja välittävät tietoa projektien etenemisestä paitsi valvojaopettajalle myös muulle FramiPro-ryhmälle. Projektiryhmä saa toimeksiantajilta palautteen suoraan ja pääsee näkemään käytännössä, miten heidän työnsä tulokset auttavat osaltaan kehittämään yritysten tai muiden toimeksiantajatahojen toimintaa.

 

Toimeksiantoja ja omia ideoita monialaisesti tarkasteltuna

FramiPron projekteista valtaosa tehdään ulkoisille toimeksiantajille. Kaikkien projektien suunnittelun lähtökohtana on toimeksiantojen työstäminen monialaisesti, eri alojen opiskelijoiden näkökulmia luovasti soveltaen. Jokainen ryhmä saa myös itse vaikuttaa siihen, miten FramiProta markkinoidaan SeAMKin opiskelijoille tai tuleville yhteistyökumppaneille. FramiPron opiskelijat voivat halutessaan esittää omia projektiaihioitaan, joita työstetään yhdessä monialaisena ryhmänä. Myös oman liikeidean kehittämisen osana FramiPro-lukukautta on mahdollista.

 

Projektiosaajien verkostoista työelämään

FramiPro tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden tutustua laajasti eri alojen yrityksiin, muihin työpaikkoihin ja kehittämistoimintaan jo opintojen aikana. Samalla tutustut myös eri koulutusalojen opiskelijoihin ja opettajiin ja peilaat omaa osaamista, ammatillista rooliasi ja asiantuntemustasi muiden alojen näkökulmiin. Kokemukset ja uudet verkostot avaavat innovatiivisiakin urapolkuja tutuille aloille.

FramiProssa pääset kehittämään osaamistasi kohti projektiammattilaisuutta. Samalla koet käytännössä, millaista on toimia oman alansa edustajana moniammatillisessa tiimissä, hahmotat mitä osaamista olet jo opintojesi kautta saanut ja mihin vielä kannattaa panostaa ennen valmistumista. Projektiyhteistyön kautta saatat löytää opinnäytetyön aiheen, harjoittelupaikan tai vaikka työllistyä.Lisätietoja:
FramiPro-koordinaattori Jenny Janhunen
040 830 0437 tai jenny.janhunen(a)seamk.fi

Palvelupäällikkö Sirkku Uusimäki
020 124 5061 tai sirkku.uusimaki(a)seamk.fi

Ylös / Up