Yrittäjyys opinnoissa

MOTTO
SeAMKin opiskelija on yrittäjähenkinen ja kykenee luomaan ja kehittämään myös uutta kannattavaa ja menestyvää liiketoimintaa.

Yrittäjyys on asennetta


Oman liiketoiminnan suunnittelu ja yrittäjyys on SeAMKissa helppo yhdistää opiskeluun. Yrittäjäksi aikovaa tuetaan ja ohjataan monin eri tavoin.

Yrittäjähenkisyyttä kehitetään erityisesti luovuutta sekä visiointi- ja riskinottokykyä edistävillä oppimismenetelmillä ja käytännön tehtävillä. Lisäksi yrittäjähenkisyyttä edistetään erilaisilla yhteisillä teemapäivillä ja yhteisillä monitieteellisillä opintokokonaisuuksilla.

Yrittäjyyteen liittyviä tietojen ja taitojen kehittäminen on mahdollista erilaisissa oppimisympäristöissä. Tällaisia ovat mm. virtuaaliyritystoiminta, kumppaniyritystoiminta, projektipaja, virtuaalimetsäkonttori, työelämälähtöinen projektioppiminen, SeAMK Hyvinvointipalvelut, Young skills- ja Raami-osuuskunnat sekä SeAMK FramiPro.

Yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat opiskella koulutusalat ylittäviä opintojaksoja. Näitä ovat esimerkiksi Uuden liiketoiminnan suunnittelu, Yritystoiminnan ABC ja Ideasta kohti liiketoimintaa. Valtakunnallinen Sytyttäjä-kilpailu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kilpailla liikeideoilla. Lisäksi yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi on tarjolla mm. seuraavia yhteisiä opintoja: Yrityksen perustajan taloussuunnittelu ja -työkalut, Liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen, Perheyrittäjyys ja omistajanvaihdos, Verkostot liiketoiminnassa.

Yrittäjyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita seurataan SeAMKissa. Tämän tarkoituksena on löytää yrittäjyydestä kiinnostuneet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja ja tarjota heille uraohjauksen kautta yrittäjyyspolkua eli yrittäjyyttä edistäviä opintoja sekä oman yritystoiminnan aloittamista Yritystallissa. Yritystallissa opiskelija voi tutkinnon suorittamisen aikana samalla kehittää omaa yritysideaansa sekä osaamistaan tulevana yrittäjänä ja kytkeä tämän omiin opintoihinsa.

 

Yrittäjyysvalmennus SeAMKissa

Yrittäjyys ja sen edistäminen nähdään kolmella toisiaan täydentävällä tavalla
  1. Yrittäjyys määritellään yrittäjämäiseksi toiminnaksi. Tätä voidaan nimittää myös yrittäjämäisyydeksi, jolla voi, mutta ei välttämättä tarvitse olla suoraa yhteyttä liiketoimintaan tai yritystoiminnan harjoittamiseen.
  2. Yrittäjyys määritellään uuden liiketoiminnan luomiseksi tai olemassa olevan kehittämiseksi. Tällöin yrittäjyyteen enenevässä määrin liitetään liiketoimintaosaamiseksi kutsuttuja tietoja ja taitoja.
  3. Yrittäjyys määritellään oman liiketoiminnan käynnistämiseen liittyväksi prosessiksi.

 

SeAMKin opiskelijoiden yrittäjyyden edistämisessä on kolme tavoitetasoa
  1. Yrittäjähenkisyyden sekä myönteisen yrittäjyysasenteen että kiinnostuksen aikaansaaminen yrittäjyyttä kohtaan.
  2. Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien parantaminen niin, että yrittäjyys tulee harkinnanarvoiseksi uravalinnaksi.
  3. Yrittäjyyttä vakavasti harkitsevien ja yrittäjiksi aikovien opiskelijoiden tukeminen ja ohjaaminen kohti omaa yritystoimintaa.

  ​

Yrittäjyys mukaan opintojen alkutaipaleella

Yrittäjyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita seurataan SeAMKissa Entre Intentio -mittarilla. Mittarilla mitataan opiskelijoiden yrittäjyyskiinnostuksen, -harkinnan, -aikomusten sekä -kompetenssien kehittymistä opintojen alusta valmistumiseen saakka. Työkalun avulla voidaan seurata erilaisten yrittäjyyden edistämistoimenpiteiden vaikutusta asenteiden ja aikomusten kehittymiseen. Työkalun keskeisenä käytännön tavoitteena on saada esiin yrittäjyyttä harkitsevien ja aikovien potentiaalinen joukko mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja ja tarjota heille uraohjauksen kautta yrittäjyyspolkua eli yrittäjyyttä edistäviä opintoja sekä oman yritystoiminnan aloittamista Yritystallissa.

Jokaisessa koulutusohjelmassa tarjotaan opiskelijalle mahdollisuutta osallistua Yritystallin toimintaan. Yritystallissa opiskelija voi tutkinnon suorittamisen aikana samalla kehittää omaa yritysideaansa sekä osaamistaan tulevana yrittäjänä ja kytkeä tämän omiin opintoihinsa. Jokaisessa yksikössä on nimetty yritystallipäällikkö (tai yhteyshenkilö eri koulutusaloilla).

Yhteystiedot

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)seamk.fi

Yritystallipäälliköt/yhteyshenkilöt

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Helena Hannu ja Merja Juppo

SeAMK Elintarvike ja maatalous

Heikki Holma ja Elina Ojala

SeAMK Tekniikka

Kaisu Salo

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Minna Hautamäki ja Sinikka VolantoYlös / Up