Opiskelijan ohjaus

Opintojen ohjauksella

- tuetaan opiskelijan sitoutumista opintoihin 
- tuetaan opintojen sujuvaa edistymistä
- ehkäistään opiskeluvaikeuksia
- ehkäistään viiveiden ja tyhjäkäynnin syntymistä
- ehkäistään opintojen keskeyttämisiä 
- edistetään opiskelijan opintojen edistymistä
- edistetään opiskelijan asiantuntijuuteen kasvamista

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta koko opiskeluoikeutensa ajan. Ohjausta annetaan kaikkiin opintoihin ja harjoitteluun liittyen. Opintojen ohjaukseen kuuluu myös opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen. Opiskelija vastaa ohjaukseen osallistumisesta ja ohjauksen tarpeenmukaisesta käyttämisestä.

Opintojen ohjaus perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteiseen opintojen ohjauksen ja neuvonnan suunnitelmaan.

Tutorointi

Tutorit auttavat ja tukevat opiskelijaa opiskelun eri vaiheissa. Tutoroinnilla tuetaan opiskelijan kehittymistä omalla alallaan.

Myös opiskelun hallinnassa tutorit ovat opiskelijan apuna. Tutoreina voivat toimia sekä opettajat että tutorkoulutuksen saaneet ylempien vuosikurssien opiskelijat.

 

Tutoropettaja

Tutoropettaja ohjaa opiskelijaa/opiskelijaryhmää koko opiskelun ajan. 

Tutoropettajan tehtäviä ovat:
 
- opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen 
- oppimisen ja opiskeluprosessin ohjaaminen yhteistyössä muiden ohjaustahojen kanssa 
- HOPS-prosessin ohjaaminen yhdessä koulutusohjelmapäällikön ja opinto-ohjaajan kanssa 
- yleinen neuvonta ja informointi 
- ymmärtävä auttaminen ja ohjaaminen

liiketalous_aikuiset_310x180.png

Tutoropiskelija

Tutoropiskelija toimii uusien opiskelijoiden tukena. Vertaistutoroinnin tavoitteena on auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan uuteen opiskeluyhteisöön ja pääsemään alkuun opinnoissaan. Tutoropiskelijan tärkeimpiä tehtäviä on kannustaa uutta opiskelijaa ja auttaa hyvän ilmapiirin luomisessa opiskelijaryhmään yhdessä opettajien ja koulutusyksikön muun henkilökunnan kanssa. 

Tutoropiskelijan tehtäviä ovat: 
- koulun tiloihin, opiskeluyhteisön pelisääntöihin ja opiskelupaikkakuntaan tutustuttaminen 
- opintosisältöihin perehtymisessä avustaminen 
- opiskelijapalveluihin perehdyttäminen 
- koulutus- ja muilla messuilla ammattikorkeakoulun esittelijöinä toimiminen 
- avoimien ovien tilaisuuksissa oppaana ja esittelijänä toimiminen 
- muihin koulutuksen markkinointitehtäviin osallistuminen 

Tutoropiskelijoiden koordinoijina ja vastuuhenkilöinä yksiköissä toimivat opinto-ohjaajat. Lisätietoja opiskelijatutoroinnista antavat opinto-ohjaajat sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO www.samo.fi

Ylös / Up