Jaakko Lehtolainen

Jatkokoulutusta hakemassa

Jaakko Lehtolainen valmistui Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) -tutkinto-ohjelmasta joulukuussa 2014. Hänellä oli selvä tavoite hakeutua opiskelemaan, koska hän halusi jatkokoulutusta jo hankittuun nuoriso ja vapaa-ajanohjaajan ammattiin.

Lehtolainen.pngJaakko Lehtolainen oli sosionomikoulutukseen tyytyväinen ja piti sitä hyvin rakennettuna pakettina ja ammattitaitoisesti toteutettuna kokonaisuutena. Hänen mielestään oli hyvä, että ensimmäinen vuosi on teoriapainotteista. Ajoittain Jaakko olisi kaivannut keskusteluihin vieläkin syvällisempää pohdintaa.
- Teoria auttaa ymmärtämään kokonaisuutta ja samalla se luo pohjaa, johon ymmärrystä voi alkaa rakentaa. Koulutus auttaa myös hyvin valmistautumaan työelämään.

Harjoittelujen kautta asiakasryhmät tutuiksi

Jaakon mukaan harjoittelujaksot auttoivat kartoittamaan paikkoja, joissa hän voisi mahdollisesti työskennellä.
- Harjoittelut avasivat silmiä sellaiseen, mitä ei ollut aikaisemmin tehnyt. En sulje mitään asiakasryhmää tai työpaikkaa pois.

Jaakon mielestä on hyvä, että harjoitteluita on paljon. Ne antavat mahdollisuuden perehtyä moneen asiakasryhmään. Hän teki harjoittelut mielenterveyskuntoutujien, ikäihmisten sekä lasten ja nuorten parissa. Jaakon mukaan harjoittelupaikkoja oli helppo löytää.
- Vierailukäynnit ja tutustumiset eri paikkoihin tarjosivat mahdollisuuden verkostoitua. Se mahdollisti sen, että oli helpompi lähestyä harjoittelupaikkaa ja myös saada se.

Jaakolle tarjoutui harjoittelupaikkojen kautta mahdollisia työpaikkoja. Hän on päässyt toimimaan sijaisena ja saanut myös kesätöitä.

Valmistumisen jälkeen nopeasti työelämään

Jaakon oli helppo työllistyä valmistumisen jälkeen ja siirtyminen työelämään oli mutkatonta. Hän teki sijaisuutta nykyisessä työpaikassaan ja sai sittemmin vapautuneen paikan. Aktiivisuus, positiivinen mieli, jokaiseen työhön tarttuminen ja sosiaalisuus ovat edistäneet Jaakon työllistymistä.
- Olen tehnyt töitä koulun ohella, mikä on auttanut verkostoitumisessa ja positiivisen kuvan antamisessa.

Jaakon nykyinen työ vastaa hyvin koulutusta, koska työn kelpoisuusehtona on sosionomi (AMK) -pätevyys. Tällä hetkellä hän työskentelee etsivässä nuorisotyössä, joka on Seinäjoen kaupungin alainen nuorisopalvelu. Työ kohdistuu 15–29-vuotiaisiin nuoriin, joilla on riski syrjäytyä. Palvelun piiriin ohjataan esimerkiksi, jos lopettaa toisen asteen koulutuksen, armeijan tai siviilipalveluksen. Yhteydenottoja tulee vanhemmilta, kouluilta ja ystäviltä, mutta myös nuorilta itseltään.
- Mietimme yhdessä nuoren kanssa seuraavaa suuntaa hänen elämälleen. Kuljen nuoren vierellä sekä keskustelemme siitä, mihin hän tarvitsee apua ja tukea.

Jaakon työpäivät ovat vaihtelevia. Ne voivat sisältää asiakkaiden tavoittelemista ja tapaamista, verkostopalavereja, palveluohjausta, kotikäyntejä sekä konkreettista nuorten auttamista. Työturvallisuus on otettu huomioon, koska työtä tehdään usein työpareina.
- Ei ole olemassa normaalia työpäivää, koska työ on todella vaihtelevaa. Työn lähtökohtana on työskennellä nuorten ehdoilla.

Jaakon työssä korostuu moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyötahoja on monia. Yhteistyötä tehdään nuorisotyön, työvoiman palvelukeskuksen, muiden kuntien etsivien nuorisotyöntekijöiden sekä joskus rikosseuraamuslaitoksen kanssa.
- Eniten yhteistyössä ollaan kuitenkin koulujen, sosiaalitoimen ja TE-toimiston kanssa.

Opinnäytetyö yksi opintojen kohokohdista

Jaakolle kertyi ammattikorkeakouluopinnoista hyviä muistoja. Opiskellessa hänelle vahvistui se, että hän haluaa tehdä sosiaalialan töitä myös tulevaisuudessa.
- Opintojeni kohokohdat olivat oman ammatti-identiteetin vahvistuminen, hyvän ystävyyssuhteen löytäminen ja uudet kaverit. Lisäksi opinnäytetyö oli omalla kohdallani hauskaa ja erityisen antoisaa.

Teksti ja kuva:
Sosionomi (AMK) -opiskelijat
Kaisa Holttinen & Emmi Rahkjärvi

Ylös / Up