Tiina Järvinen

Tiina Jarvinen.JPG Aloitin geronomiopinnot syyskuussa 2012 yhdessä 19 muun aikuisopiskelijan kanssa SeAMKin ja TAMK:n järjestämässä yhteistyökoulutuksessa. Kaikille ryhmämme opiskelijoille on ehtinyt jo kertyä useita vuosia vanhustyön kokemusta. Laskimme, että yhteensä työkokemusta on noin 280 vuotta. Niin itselleni, kuin muillekin hakeutuminen geronomikoulutukseen olikin tietoinen valinta. Motivaatio vanhustyöhön ja sen kehittämiseen on vahva.

Monimuoto-opiskeluun kuuluu keskimäärin yksi lähiopetusviikko kuukaudessa. Lisäksi rinnalla kulkevat koko ajan itsenäinen opiskelu, pienryhmäopiskelu, verkko-opiskelu ja työelämäyhteistyö. Opiskelu aikuisena on erilaista kuin nuorena. Opiskelun ja mahdollisen työn lisäksi perhe tarvitsee aikaa. Ajankäytön tarkalla suunnittelulla näistä kuitenkin selviää. Lisäksi opinnoillani on selvä päämäärä ja tiedän, mitä tutkinnon saavuttaminen minulta vaatii.

Ryhmässämme on innostava ja kannustava ilmapiiri. Ryhmästä huokuu ikäihmisten ja heidän elämänsä arvostus. Jaamme tietoa keskenämme ja täydennämme siten ammatillisuuttamme. Geronomiopinnot ovat antaneet jo tähän asti paljon tietoa ja taitoa, jota olemme vieneet työelämään harjoittelujaksojen yhteydessä. Koen, että koulutuksen myötä minulla ja koko ryhmällä on hyvät valmiudet vastata tulevaisuuden vanhustyön haasteisiin. Opintojen myötä myös kokonaisvaltainen näkemys arvokkaasta vanhuudesta kasvaa ja gerontologinen tieto syvenee.

Keväällä 2014 Tiina Järvinen (geronomiopiskelija)

Ylös / Up