CoTHREE (2013 - 2014)

CoTHREE kuulee käyttäjiä kolmannen iän asumistarpeiden kartoittamisessa

Suurten ikäluokkien eläköityessä syntyy ns. kolmannen iän kuluttajaryhmä, joka ei koe itseään vanhustyön kohteeksi, vaan haluaa elää aktiivista aikaa ennen varsinaista vanhuutta. Kolmannen iän asumistarpeisiin kohdistuvassa CoTHREE-tutkimushankkeessa luodaan uusia menetelmiä asiakasymmärryksen kehittämiseen ja käyttäjien tarpeiden kartoittamiseen.

 Kolmanteen ikään tullaan pitkän työuran jälkeen vakavaraisena ja hyvinvoivana sekä uusin odotuksin ja asentein. Käyttäjäryhmän elämäntapaan kuuluvat työn ja vapaa-ajan uudenlainen kytkös, urapaineiden väheneminen, vähentynyt vastuu lapsista, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet, harrastukset, opiskelu, kuluttaminen, terveyden vaaliminen, autonomisuus ja riippumattomuus sekä henkilökohtaisten valintojen mahdollisuus. Ilmiö kapinoi terveellä tavalla mekaanista ikääntymistä ja elämänkaariajattelua vastaan.  3. ikää edustava ryhmä ei koe itseään vanhustyön ja sen palveluiden kohteeksi, vaan haluaa elää vielä aktiivista aikaa ennen varsinaista vanhuutta ja mahdollista hoivakotiaikaa.

 

Suunnittelijat vailla tietoa uusista käyttäjäryhmistä

Eri alojen suunnittelijoilla ja palveluntarjoajilla on halua käyttää parasta ammattitaitoaan kolmannen iän käyttäjäryhmän palvelemiseksi. Käyttäjän ja kuluttajan tavoittaminen on yleinen yrityselämän esittämä toive. Vaikka käyttäjälähtöistä suunnittelua on tutkittu etenkin 2000-luvun alusta lähtien, on eri alojen suunnittelijoilla edelleen tarve saada käyttöönsä soveltuvia menetelmiä käyttäjätiedon hankkimiseen ja analysointiin. SeAMKissa tätä kahden instanssin välistä kuilua on ryhdytty ylittämään yhdessä suunnittelun menetelmin. Vuoden mittaisessa tutkimushankkeessa CoTHREE on koottu yhteen sekä asiantuntijoita että 3. iän edustajia yhteisiin työpajoihin.  Työpajoissa on kartoitettu asumisen arvoja sekä yhdessä tekemällä nostettu esiin hiljaista tietoa käyttäjäryhmän toiveista.Yritysten ja elinkeinoelämän osallistuminen työpajoihin eri instanssien asiantuntijuuden mukaan saamiseksi on ollut ensiarvoisen tärkeää. Työpajoissa on käytetty toimintatutkimuksellista lähestymistapaa yhdistämällä kokemuksellinen perspektiivi käytännön toimintatapoihin. Tavoitteena käyttäjäryhmästä saatavan tiedon tuottamisen lisäksi on aikaansaada kokemusta työtavoista, joilla yritysten on mahdollista saavuttaa käyttäjäryhmiään ja kerätä heitä koskevaa tietoa oman toimintansa kehittämiseksi.

Tiedonhankinnan tarve on universaali ilmiö

 Kolmannen iän asumisympäristötarpeet ovat universaaleja eivätkä siis ainoastaan Suomen haaste. Ne koskevat laajasti muutakin maailmaa. SeAMK tekee yhteistyötä kolmen eri kansainvälisen yliopiston kanssa asian tiimoilta. Tutkimushankkeen ensimmäisenä vaiheena on kysely, jonka avulla kartoitetaan 3. iän edustajien näkemyksiä nykyhetkestä, elämäntavasta sekä kuvausta ideaalista 3. iän asumisen ympäristöstä. Kysely on toteutettu Suomessa, Japanissa ja Venäjällä. Työpajatyöskentelyyn liittyi myös konkreettinen demoalustakohde Alajärveltä, jonne suunnitellaan 3. iän asumistarpeisiin vastaavaa kohdetta.

Unelmien asumisympäristö 

Kyselyn ja työpajoissa tuotetun tiedon perusteella projektissa mukana olleet arkkitehdit laativat erilaisia pohjakuvia, 3D mallinnuksia ja virtuaalisia tilasuunnitelmia caveen kolmannen iän asumisen toteuttamiseksi. Viimeinen työpaja toteutettiin SeAMKin  virtuaalitilassa CAVEssa, jossa 3. iän edustajien oli mahdollista virtuaalisesti kokea, miltä asunnossa eläminen tuntuisi ja vastasiko se sellaisenaan heidän ajatuksiaan ja toiveitaan. Projektin aikana esiin nousi myös konkreettisia haasteita kuten 3. iän erilaiset asumisen rahoitusmallit (kustannuskysymykset), sijainti, turvallisuus ja yksinään asuvien henkilöiden asumisen uudet, yhteisölliset muodot. Työpajassa näistä keskusteleminen konkretisoitui ryhmän kokoontuessa virtuaalitilaan mallinnetuissa asunnoissa. Näitä teemoja tarkasteltaessa erilaisten asiantuntijoiden mukana olo työryhmissä oli ensiarvoisen tärkeää. Teksti: Anne Kuusela. Kirjoittaja toimii CoThree-hankkeen projektipäällikkönä.

Ylös / Up