EVICURES (2014 - 2016)

EVICURES -hanke

EVICURES –hankkeessa kehitettiin uusi käyttäjälähtöinen suunnittelumalli teho- ja tehovalvontatilojen suunnittelua varten.  Mallissa henkilöstö, johto, potilaat ja heidän omaisensa sekä yritys-, sairaanhoitopiiri- ja muut yhteistyökumppanit yhdessä osallistuivat suunnittelutyöhön alusta lähtien. EVICURES hyödynsi tutkimustietoa näyttöön perustuvasta suunnittelusta (EBD, evidence based design), käyttäjien näkemyksiä sekä laajaa moniammatillista innovaatio-osaamista ja verkostoa tutkimalla EBD -toimintaa ensimmäisenä Suomessa. Lisäksi toiminnan suunnittelulla haluttiin parantaa tehohoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä aikaansaada myönteisiä potilas- ja henkilöstövaikutuksia.

EVICURES.jpg

Suunnittelumalli

Mallin avulla suunniteltiin ja rakennetaan Suomen ensimmäinen EBD -teho- ja tehovalvontayksikkö Seinäjoen keskussairaalaan. Mallia hyödynnetään myös mm. Turun yliopistollisen sairaalan vastasyntyneiden teho-osaston ja Kajaanin uuden keskussairaalan ns. kuuman sairaalan valvonta-alueen (tehohoito, tehovalvonta, sydänvalvonta, aivoverenkiertohäiriöyksikkö) tilasuunnittelussa.

Hankkeen osatavoitteet

  • selvittää, miten EBD vaikuttaa hoitotuloksiin, komplikaatioiden esiintymiseen, taloudellisuuteen ja työhyvinvoinnin paranemiseen
  • tutkia toiminnassa tapahtuvia muutoksia ja ympäristön vaikutuksia (esimerkiksi akustiikka, valaistus, lämpötila, ilmanvaihto, tilaratkaisut) hoidon tuloksiin, tuottavuuteen, työelämän laatuun ja työhyvinvointiin tekemällä tutkimuksia nykyisissä ja tulevissa toimitiloissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
  • hyödyntää tutkimustuloksia uusien teho- ja tehovalvontatilojen suunnittelussa julkaisemalla tutkimustulokset niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin sekä 
  • esitellä tulosten ja virtuaalimallin testausten jälkeen EVICURES teho- ja tehovalvontatilojen suunnittelumalli, joka tuo uusinta käyttäjälähtöistä tietoa tulevaisuuden teho- ja tehovalvontatilojen suunnitteluun sairaanhoitopiirien käyttöön

Hankkeen kesto

 EVICURES -hanke toteutetaan lokakuun 2014 ja joulukuun 2015 välisenä aikana. 

 EVICURES on jatkohanke

EVICURES on jatkohanke EPSHP:n HospiTool - ja  HospiCaseY –hankkeille. 

 

HospiTool oli VTT:n ja THL:n ryhmähanke, johon liittyi Finpron rinnakkaishanke. HospiTool toimi kehittämisalustana tilojen, tuotteiden ja palvelujen käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja hallintaan.

 

HospiCaseY -hankkeen tavoitteena oli soveltaa käyttäjien näkemyksiä hyödyntävää lähestymistapaa Y-talon suunnittelussa ja rakentamisessa. Hanke jakaantui kahteen rinnakkaiseen hankkeeseen: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suunnitteluprosesseja kehittävään ja tutkivaan HospiCaseY Process -projektiin ja UKI Arkkitehdit Oy:n liiketoimintamalleja kehittävään HospiCaseY Business -projektiin. 

 

Project Documents

Project Website

Ylös / Up