fi/SeAMK Info/Ajankohtaista/Tapahtumat/Kirjoittajan ohjeet

Kirjoittajan ohjeet

Koko artikkelin, hanke-esittelyn tai väitöskirjasuunnitelman palauttaminen

Päivitä koko tekstisi joko .doc-, .docx- tai .pdf-tiedostona jo palautetun abstraktisi Easychairin sivulla kohdasta ”Submit a New Version”. Mikäli olet palauttanut abstraktin suoraan sähköpostilla Hannu Alakoskelle (hannu.alakoski@uva.fi), voit palauttaa koko tekstin edellä mainituissa muodoissa samalla tavalla. Ongelmatilanteissa voit myös palauttaa koko version sähköpostilla edellä mainittuun osoitteeseen.

Valmiiden tekstien palautuspäivä on 12.8.2014.

Ohjeet artikkelin, hanke-esittelyn tai väitöskirjasuunnitelman muotoiluihin

Artikkelin enimmäispituus on n. 25 sivua. Suositeltu minimipituus on noin viisi tekstisivua. Fontti on Times New Roman, 12 pt, otsikoissa fontti pt 14 bold. Riviväli on 1, kappaleiden väliin yksi rivi. Tasaus molempiin reunoihin. Otsikon jälkeen tulee kirjoittajan tai kirjoittajien nimet, organisaatio sekä sähköpostiosoite.

Hyödynnä tarvittaessa seuraavia pää- ja alaotsikointeja:
• Otsikko
• Kirjoittajan tai kirjoittajien nimet, organisaatio, sähköpostiosoite
• Tiivistelmä
• Avainsanat (yleensä 4-6 kuvaavaa asiasanaa)
• Johdanto, tavoite
• Keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys
• Metodologia, aineiston esittely, analyysi ja tulokset
• Pohdintaa
• Lähdeluettelo

The submission of the final article, case or project presentation or dissertation plan

Please submit your full text either in .doc-, .docx- or .pdf-format on your abstract’s webpage in the Easychair system by using option “Submit a New Version”. If you have submitted your abstract by email to Hannu Alakoski (hannu.alakoski@uva.fi), you can also send your full text document by email. If you have any problems related to the submission of the full paper, you can submit your document by email to previously mentioned email address.

The deadline for full papers is on 12th of August

Instructions for the articles, case or project presentation or early stages dissertations or dissertation plans


The maximum length is approx. 25 pages. Recommended minimum length is approx. five tesxt pages. The recommended font is Times New Roman, size 12 pt. Heading must be size 14pt and bolded. Spacing is 1, one row must be left empty between the chapters. Please justify the text to both margins. After the main header, please write down the name(s) of the author(s), organization(s) and email address(es).

If necessary, make use of the following main and subheadings:

• Heading
• The name(s) of writer(s), organisation, and email address
• Summary
• Key words (usually 4 to 6 descriptive words)
• Introduction, objective
• Main concepts and theoretical framework
• Methodology, introduction of the material, analysis and results
• Discussion
• Bibliography

Ylös / Up