fi/SeAMK Info/SeAMK toimii/Painoalat/Hyvinvointi ja luovuus

Hyvinvointi ja luovuus

• Ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen perhetyö

• Ennakoiva ja voimavaralähtöinen vanhustyö

• Työelämän laadun kehittäminen erityisesti työhyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta

• Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa

• Kulttuurista hyvinvointia

 • Vanhustyön osaaminen
  Vanhustyön osaaminen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa perustuu kahden vuosikymmenen pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. SeAMK Sosiaali- ja terveysala on kouluttanut vanhustyön (geronomi AMK) osaajia vuodesta 1993 alkaen. Koulutusta on kehitetty yhteistyössä alueen vanhustyön osaajien ja myöhemmin valtakunnallisesti vanhustyön koulutuksen yhteistyöverkostossa, jossa laadittiin vuonna 2012 vanhustyön osaamisen vaatimukset. Seinäjoen lisäksi geronomikoulutusta järjestetään tällä hetkellä neljässä muussa ammattikorkeakoulussa.

  Vanhustyön monialainen ja moniammatillinen osaaminen ylittää sosiaali- ja terveysalan perinteisiä ammattirajoja. Geronomiopinnot kohdistuvat monipuolisesti vanhustyöhön, sen kehittämiseen sekä gerontologisen hoito- ja sosiaalityön osaamisen soveltamiseen. Vanhustyön koulutus on saanut työelämän yhteistyökumppaneilta hyvää palautetta geronomin laaja-alaisesta kehittämisosaamisesta.

  Geronomikoulutuksen lehtorit ja opiskelijat ovat olleet mukana monissa vanhustyön projekteissa, kuten vuosina 2012-2013 toteutetussa Kotiovelta liikkeelle -hankkeessa, jossa kehiteltiin muistisairaiden turvalliseen liikkumiseen seurantalatteita. Valtakunnallinen ohjaus (vanhuspalvelulaki 2012) korostaa vanhuspalveluissa laajaa, eettistä ja asiakaslähtöistä vanhuksen kohtaamistaitoja sekä laaja-alaista vastuuottamista vanhusten palvelutarpeisiin ja niiden kehittämiseen. Lain täytäntöönpanoon tarvitaan monialaisia vanhustyön osaajia.
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen

   

  Työhyvinvointia tukevat kehittämishankkeet

  • UUMA / uusia työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja tukemisen malleja Etelä-Pohjanmaalle palveluja järjestävän verkoston yhteistyönä

  UUMA-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työkykyä ylläpitäviä ja parantavia malleja, joita voidaan soveltaa erilaisilla työpaikoilla. Kehittämisen kohteita ovat mm: varhaisen tuen mallit, työterveysyhteistyö yritysten ja yrittäjien sekä työterveyshuollon kesken, työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen fyysisen ja henkisen jaksamisen kannalta sekä yksinyrittäjien ja mikroyritysten työterveyshuolto.
  Hankkeen toteuttajat ovat Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys sekä SeAMK Sosiaali- ja terveysala. Hankkeeseen sitoutunut työterveyshuoltopalveluja tarjoavia yksiköitä ja niiden asiakasyrityksiä sekä yrittäjiä ja mikroyrityksiä.

  • Dinno-hanke: Dialoginen johtaminen luovuuden ja innovatiivisuuden tekijänä

  Dinno-ohjelman tutkimushankkeissa selvitetään, voitaisiinko työoloja ja työhyvinvointia sekä samanaikaisesti tuloksellisuutta parantaa dialogisen eli keskustelevan, kuuntelevan, luottamukseen perustuvan, yhteistoiminnallisen ja arvostavan johtamisen avulla. Asiaa selvitetään tutkimalla valtion, kuntien, seurakuntien ja yksityisten organisaatioiden työyhteisöjä muun muassa Helsingissä, Tampereella, Pohjois-Karjalassa, Savossa, Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla
  Tutkimusohjelmaa koordinoi Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. Tutkimusohjelma toteutetaan rinnakkaishankkeena, jonka muut yhteistyöosapuolet ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Työterveyslaitos.

  Esimerkkejä jo päättyneistä hankkkeista ovat Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan Työvire-projekti, Kuusiokuntien työterveyshuollon kehittämishanke ja Jalasjärven terveyskeskuksen kehittämishanke. Myös aiheeseen liittyvää täydennyskoulutusta tarjotaan säännöllisesti.


  Työterveyshuollon osaajien kouluttaminen

  SeAMK Sosiaali- ja terveysala on tarjonnut työterveyshuollon osaamista tukevaa koulutusta muun muassa akkreditoitujen erikoistumisopintojen muodossa. Tulevaisuudessa vastaava koulutus toteutettaneen 15 opintopisteen laajuisena erikoistumiskoulutuksena, jonka aikana opiskelija perehtyy muun muassa työterveyshuollon toimintaympäristöihin, työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamiseen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä toimintojen arviointiin ja kehittämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana valtakunnallisessa verkostossa, joka valmistelee uudenlaisen koulutuksen käynnistämistä.
   

 • Terveydenhuollon informaatioteknologia (eHealth)

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu on yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Pohjanmaan liiton sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa ollut mukana kolmessa perättäisessä Itämeren alueen Interreg-rahoitteisessa eHealth-hankkeessa, joista viimeisin on äskettäin päättynyt PrimCareIT.

  Ensisijaisena tavoitteena hankkeissa on ollut asiakkaan hyvän hoidon ja palvelun lisäksi tukea terveydenhuollon palvelujen saatavuutta myös maaseudulla sekä tehdä kaupunkikeskusten ulkopuoliset alueet houkutteleviksi työpaikoiksi lääkäreille ja hoitohenkilöstölle. Esimerkiksi PrimCareIT-hankkeessa on kehitetty ammatillista verkostoitumista, työssä oppimista ja työn kehittämistä telementorointia ja telekonsultaatiota hyväksi käyttäen.

  Eteläpohjalaisten kanssa kehittämistyötä on hankkeissa tehnyt viitisentoista muuta organisaatiota Saksasta, Ruotsista, Tanskasta, Puolasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Valko-Venäjältä. Uuden osaamisen lisäksi eHealth-hankkeet ovat tuottaneet myös uusia liiketoimintaideoita alueen yrityksille.

 • Muotoilun tutkimus
  Seinäjoen ammattikorkeakoulun muotoilualan tutkimustoiminta perustuu käyttäjäkeskeisyyteen, osallistamiseen ja yhdessä suunnitteluun.

  Tutkimustoiminnan keskeisenä periaatteena on yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän käyttäjätiedon kerääminen erilaisilta käyttäjäryhmiltä monialaisten suunnittelu- tai kehittämiskohteiden käyttäjälähtöiseen toteuttamiseen. Yleensä kohteena ovat ennalta määrittämättömät tai vielä jäsentymättömät, uudet käyttäjäryhmät ja näihin liittyvä hiljainen ja latentti tieto.
  Toimintamme on vahvasti kansainvälistä, joka näyttäytyy kansainvälisten korkeakoulujen kanssa toteutettavana yhdessä työskentelynä sekä tutkija- ja opiskelijavaihtoina. Toiminnan myötä alueemme yrityksille siirtyy kansainvälistä tietotaitoa.

  Tutkimushankkeisiimme liittyy voimakkaasti erilaisten visuaalisten materiaalin käyttö ja tulosten tarkastelu virtuaalisesti esim. 3D-muodossa.
 • Pohjalaistalon ja -esineistön tutkimus
  Potra-hanke kokoaa pohjalaistaloperinteen tuotteistamisesta kiinnostuneet rakennus-, huonekalu-, muotoilu- ja matkailualan yritykset sekä kehittämistyöhön sitoutuneet pohjalaistalojen omistajat Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelta yhteiseksi Pohjalaistaloverkostoksi.

  Potra-hanke on Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton rahoittama EAKR-hanke. Se on myös ensimmäinen vaihe (1.6.2013–31.5.2014) pohjalaistaloihin keskittyvässä hankekokonaisuudessa, mikä on suunniteltu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa aluehistorian tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehdon johdolla. Potran työntekijöinä toimivat projektipäällikkö Matti Mäkelä Ruralia-instituutista sekä rakennuskonservaattorit Outi Orhanen ja Anni Lehtimäki SeAMKista.

  LISÄTIETOJA :
  Matti Mäkelä, 050 416 0349, matti.t.makela@helsinki.fi
  Sulevi Riukulehto, 050 574 4041, sulevi.riukulehto@helsinki.fi
  Outi Orhanen, 040 830 4158, outi.orhanen@seamk.fi
 • Musiikkibisneksessä olevien erikoistumiskoulutus
  Teosto Akatemia on monialainen kehittämisprojekti, jonka tehtävänä on toteuttaa Seinäjoelle pysyvä populaarimusiikin kirjoittamisen toimialayhteistyö- ja oppimisympäristö yhteistyössä musiikkialan avaintoimijoiden kanssa. Koulutuksesta valmistuu rytmimusiikkiin keskittyviä teosliiketoiminnan ammattilaisia, jotka tekevät populaarimusiikkia kaupallisista lähtökohdista suomalaisille ja kansainvälisille artisteille. Projektissa toteuttajina ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Teosto ry, Music Finland sekä Seinäjoen kaupunki.

  Musiikkitoimiala kaipaa jatkuvasti uusia tekijöitä ja jatkoa jo saavutetuille kansainvälisillekin menestyksille. Tekijät puolestaan ovat vailla pysyvää, toimialan tunnistamaa koulutusta alalle. Tähän tarpeeseen kehitetään uutta työelämälähtöistä koulutus- ja yhteistyömallia koulutusorganisaatioiden ja musiikkitoimialan välille. Projekti kulkee työnimellä Teosto Akatemia. Koulutusmallin ydinajatuksena on suora kytkös musiikkiteollisuuden operatiivisiin toimijoihin ja vientilähtöinen ajattelu.

  Teosto Akatemian työelämälähtöistä koulutuskonseptia on valmisteltu eri tahoilla jo pidemmän aikaa. Syksyllä 2012 aloittanut Teosto Akatemia -valmisteluhankkeen tehtävänä on koulutuskonseptin sisältöjen lisäksi koota koulutus- ja yhteistyömalli koulutusorganisaatioiden ja musiikkitoimialan välille valmentamaan kansainvälisen rytmimusiikin kirjoittamisen ja teosviennin ammattilaisia. Projektin tuloksena syntynyttä koulutusmallia ja oppimisympäristöä hyödyntävät suomalaiset musiikkitoimialan eri ammattilaiset, ammattilaisiksi aikovat ja alalle yrittäjälähtöisesti pyrkivät.

  Vahvan työelämävastaavuuden varmistamiseksi valmisteluhanke on koonnut mukaan suunnittelutyöhön asiantuntijaryhmän Suomen musiikkiteollisuuden eturivin toimijoista, joiden asiantuntijuuden avulla varmistetaan mahdollisimman joustava ja työelämän tarpeisiin vastaava yhteis-työmalli Seinäjoen Rytmikorjaamolle sijoittuvaan Teosto Akatemia oppimisympäristön ja musiikkitoimialan välille. Myös kansainvälisen teosliiketoimintaan keskittyvän koulutus- ja partneriverkoston rakentaminen on parhaillaan käynnissä.

  Lisätietoja: projektipäällikkö Sami Alho, SeAMK liiketoiminta ja kulttuuri, 040 830 4289, sami.alho(a)seamk.fi
Yhteystiedot

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Yksikönjohtaja
Asta Heikkilä, puh. 040 830 2201

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Kaija Loppela, puh. 040 830 3958

Ylös / Up