Harjoittelut

Työnantajille harjoittelu toimii uuden, ajantasaisen tiedon ja innovaatioiden lähteenä sekä mahdollisuutena rekrytoida uusia työntekijöitä. Kun opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kulttuureihin todellisessa työympäristössä, syntyy parhaimmillaan onnistunut dialogi yrittäjän ja opiskelijan välille.
  • SeAMK Elintarvike ja maatalous

    Agrologit

    Maatilaharjoittelu

    Maa- ja metsätalouden yksiköllä on perinteisesti ollut voimakas yhteistyö alueen maatalousyrittäjien kanssa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun syntymisen myötä yhteistyömme maatalousyrittäjien kanssa on laajentunut valtakunnalliseksi. Oma harjoittelutilaverkosto on tärkeä sijoittaessamme vuosittain noin 60 opiskelijaa harjoittelemaan käytännön olosuhteisiin. Harjoitteluaika sijoittuu touko-syyskuulle ja kestää enintään 95 työpäivää.

    Palaute harjoittelutiloilta ja opiskelijoilta on ollut myönteinen ja kannustava. Osoituksena hyvästä yhteistyöstä on harjoittelutilojen pysyvyys.

    Harjoittelutilavaatimukset

    edistyksellinen, hyvien toimintatapojen mukaan hoidettu tila omistajilla alan koulutus, mielellään vähintään opistotason tutkinto aito kiinnostus harjoittelijan ohjaukseen ja koulutukseen kuuluu tarkkailuun (kotieläintuotantotilojen osalta).

    Harjoittelun työehtoina noudatetaan vuosittain uudistettua Maaseudun Työnantajaliiton julkaisemaa harjoittelijan työehtoja. Harjoittelutilat on valittu vuosiksi 2014-2018. Yhden vuoden sopimuksia voidaan tehdä erityistapauksissa.

    Laaja raportointi liittyy perinteisesti maatilaharjoitteluun. SeAMK Elintarvike ja maataloudessa on Virtuaalitilojen kehittämishanke, joka keskittyy kehittämään raportointia ja tilojen kanssa tehtävää yhteistyötä mobiiliteknologian avulla. Virtuaalitilojen kehittämishankkeessa toteutetaan oppimisympäristö, jolla tuetaan harjoitteluprosessia alusta loppuun. Oppimisympäristön pilotointia suoritetaan jo kesän 2014 maatilaharjoittelussa.

    Yhteyshenkilö

    Lehtori Eliisa Kallio,
    puh. 040 728 0538
    eliisa.kallio(a)seamk.fi

    Harjoittelutilaesite: Harjoittelutilat.pdf

    Erikoistumisharjoittelu

    Opiskelijat tekevät erikoistumisharjoittelun kolmannen opiskeluvuoden kesällä Suomessa tai ulkomailla. Harjoittelu sijoittuu touko-lokakuulle ja kestää 75 työpäivää.

    Erikoistumisharjoittelu tarjoaa hyvän vuorovaikutusmahdollisuuden oppilaitoksen ja työnantajien välillä. Opiskelijalla on mahdollisuus saada tuntumaa koulutusalansa töistä ja työnantajat saavat tuntumaa opiskelijoiden taito-tietotasosta ja oppivat tuntemaan henkilökohtaisesti mahdollisia tulevia työntekijöitä. Samalla oppilaitokselle välittyy työelämän vaatimuksia koulutuksen kehittämiseen.

    Yhteistyötä lisää myös opinnäytetyön teko erikoistumisharjoittelun yhteydessä. Harjoittelupaikka voi tarjota opinnäytetyön aiheen jo ennen harjoittelun alkamista ja opiskelija voi kerätä opinnäytetyön aineistoa harjoittelun aikana. Täten saadaan opinnäytetyöt hyvin palvelemaan työelämän tarpeita.

    Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan ja on tärkeää, että harjoittelupaikat edustavat laaja-alaisesti maaseutuelinkeinoja. Työnantajat voivat myös tarjota harjoittelupaikkoja suoraan oppilaitokseen.

    Yhteystiedot

    Lehtori Juhani Suojaranta,
    puh. 040 830 2431
    juhani.suojaranta(a)seamk.fi

     

    Restonomit

    Perusharjoittelu

    Restonomiopiskelijoiden ensimmäiseen vuoteen sijoittuva Perusharjoittelu kestää 8 viikkoa ja sijoittuu huhti-toukokuuhun. Laajuudeltaan se on 12 op. Opintojakson Ruokapalvelujen tuottaminen (15 op) kaikkien osien pitää olla suoritettuna ennen perusharjoittelua.

    Tavoitteena on, että opiskelija osallistuu monipuolisesti ruokatuotannon eri toimintoihin ja tekee ensisijaisesti suorittavaa työtä. Näin opiskelijan käytännön taidot ja nopeus karttuvat ja hän oppii huomioimaan turvallisuuden, terveellisyyden, taloudellisuuden ja elämyksellisyyden osana ruokapalvelujen kokonaisuutta. Harjoitteluun voi kuulua ruokatuotannon lisäksi myös asiakaspalvelua.

    Perusharjoittelu suoritetaan Suomessa tai ulkomailla julkisessa tai yksityisessä ateriapalveluita tuottavassa yrityksessä, ts. ammattikeittiössä (ravintola, pitopalvelu, henkilöstöravintola tai sairaalan, koulun tms, keittiö). Harjoittelupaikan tulisi tuottaa vähintään noin 100 suoritetta pääaterialla. Pienempiäkin paikkoja on hyväksytty, jos keittiö tai ravintola on muuten riittävän haasteellinen. Harjoittelijan työaika on kyseisessä paikassa noudatettavan työehtosopimuksen mukainen.

    Erikoistumisharjoittelu

    Restonomiopiskelijoiden erikoistumisharjoittelu sijoittuu pääsääntöisesti vuodenvaihteeseen kolmantena opiskeluvuonna. Opiskelijan omista tavoitteista johtuen harjoittelun ajankohta voi kuitenkin vaihdella. Myös sen voi suorittaa ulkomailla. Harjoittelu kestää 12 viikkoa ja on laajuudeltaan 18 op. Erikoistumisharjoitteluun päästäkseen opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 100 op.

    Erikoistumisharjoittelun sisältö on hyvin vaihteleva – ruokapalvelun esimiestyöstä tuotekehitystehtäviin elintarviketeollisuudessa ja järjestöissä tapahtuvaan neuvontatyöhön. Sen voi myös yhdistää yritystalliin. Perustellusta syystä harjoittelun voi jakaa kahteen eri jaksoon ja paikkaan. Harjoittelujakso on opiskelijalle hyvä mahdollisuus saada tuntumaa koulutusalansa työtehtävistä ja luoda verkostoja. Myös työnantaja saa näkemyksen opiskelijoiden osaamisen tasosta.

    Harjoittelupaikka voi tarjota opiskelijalle toimeksiantoja myös erilaisista projektitöistä ja opinnäytetyön aiheen.

    Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan uratoiveidensa ja -tavoitteidensa mukaisesti tai valitsee jonkin, itselleen sopivan paikan ammattikorkeakoululle tarjotuista. Harjoittelun sisältö ja tehtävät määritellään harjoittelusuunnitelmassa.

    Muutama esimerkki perus- ja erikoistumisharjoittelupaikoista:
    • Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Eepee (ravintolat ja liikennemyymälät)
    • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Seinäjoen keskussairaala, ravintokeskus
    • Hotelli Kauhajoen Krouvi
    • Lounas- ja tilausravintola Trahteeri, E-P Elinkeinotalo
    • Uppalan Kartano Oy
    • Veljekset Keskinen Oy / hotelli- ja ravintolapalvelut

    Yksinomaan erikoistumisharjoittelupaikkoja:
    • Atria Suomi Oy, Tuotekehitys Foodservice
    • Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
    • Foodwest Oy

    Yhteystiedot
    Perusharjoittelu: Paula Juurakko, p. 040 830 2293, paula.juurakko(a)seamk.fi
    Erikoistumisharjoittelu: Eija Putula-Hautala, p. 040 830 3953, eija.putula-hautala(a)seamk.fi
    Kansainvälinen harjoittelu: Kirta Nieminen, p. 040 830 5081, kirta.nieminen(a)seamk.fi
  • SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

    Harjoittelun tarkoituk­sena on, että opiskelija perehtyy oman ammattialansa teh­täviin, käytäntöihin ja kult­tuureihin todellisessa työympäristössä ja oppii soveltamaan oppimaansa käytännössä. Harjoittelun valmen­taa opiskelijaa tulevaa ammattia varten. Harjoittelu kuuluu pakollisena osana opiskeluun ja se voidaan suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Työnantajille harjoittelu toimii uuden, ajantasaisen tiedon ja innovaatioiden saannin väylänä, mahdollisuutena rekrytoida uusia työntekijöitä ja kehittää toimintaa tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja opinnäytetöiden avulla.


    Työharjoitteluasioissa sinua palvelevat

    s-postit muotoa: etunimi.sukunimi(a)seamk.fi

    Liiketalous ja yrittäjyys (tradenomiopiskelijat, IB) Sari Havulehto
    puh. 040 830 3975

    Kulttuurituotanto Esa Leikkari
    puh. 040 830 4270

    Kirjasto- ja tietopalvelu Sari Mäkinen-Laitila
    puh. 040 868 0077

    Graafinen muotoilu Juhani Haarala
    puh. 040 830 4292

    Lifestyle muotoilu Jaana Liukkonen
    puh. 040 830 3970

    Teollinen kalustemuotoilu Jaakko Purtanen
    puh. 040 830 4225

    Konservointi Anni Lehtimäki
    puh. 040 830 1279

    Liiketoiminnan esite:  Työharjoittelu.pdf
  • SeAMK Sosiaali- ja terveysala

    Sosiaali- ja terveysalan opintoihin sisältyy tutkinto-ohjelmasta riippuen 5– 9 erilaista jaksoa ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelujaksot kestävät 2–10 viikkoa ja niiden aikana opiskelijat harjoittelevat tietojensa ja taitojensa käytäntöön soveltamista.

    Harjoitteluorganisaatiolle harjoitteluaan suorittava AMK-opiskelija tarjoaa mahdollisuuden saada käyttöönsä alan uusinta tietoa ja osaamista. Opiskelijoiden laatimia harjoitteluun liittyviä tehtäviä voidaan kohdentaa sovittavin osin harjoitteluorganisaation toiminnan kehittämiseen. Harjoittelujakson jälkeen yhteistyö opiskelijan kanssa voi jatkua esimerkiksi opinnäytetyön tai projektin muodossa. SeAMKista valmistuneella sosiaali- ja terveysalan ammattilaisella on hyvä tilaisuus työllistyä harjoittelun mahdollistaneessa organisaatiossa.

    Jokaista sosiaali- ja terveysalan harjoittelujaksoa varten SeAMK Sosiaali- ja terveysala nimeää ohjaavan opettajan, jonka tehtävänä on tukea harjoitteluorganisaatiota ja opiskelijaa harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

    Harjoitteluasioissa sinua palvelevat
    Fysioterapeutti (AMK) -tutkinto-ohjelma: Tarja Svahn, puh. 020 124 5174
    Geronomi (AMK) -tutkinto-ohjelma: Elina Hietaniemi, puh. 020 124 5166
    Sairaanhoitaja (AMK)- ja terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto-ohjelmat: Raija Palo, puh. 020 124 5181
    Sosionomi (AMK) -tutkinto-ohjelma: Päivi Rinne, puh. 020 124 5122
    Kansainvälinen harjoittelu: Tiina Ojanperä, puh. 020 124 5192

  • SeAMK Tekniikka

    Insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen olennaisia osia SeAMKissa ovat käytännönläheiset projektiopinnot ja työharjoittelu. Näissä opiskelumuodoissa opiskelijat ratkovat yritysten toimeksiantoja ja oppivat arvokkaita työelämataitoja sekä luovat verkostoja potentiaalisiin tuleviin työnantajiin.

    Työharjoitteluasioissa sinua palvelevat

    Koulutuspäälliköt: 

    Automaatiotekniikka
    Niko Ristimäki
    puh. 040 830 2375
    niko.ristimaki(a)seamk.fi

    Konetekniikka
    Jukka Pajula
    puh. 040 830 2396
    jukka.pajula(a)seamk.fi

    Rakennustekniikka (Ins, RKM)
    Marita Viljanmaa
    puh. 040 830 2192
    marita.viljanmaa(a)seamk.fi 

    Tietotekniikka
    Niko Ristimäki
    puh. 040 830 2375
    niko.ristimaki(a)seamk.fi

Ylös / Up