Tutkimushankkeet

Viimeisimmät tutkimushankkeet

Yrittäjyystoimenpiteiden ja –oppimisympäristöjen vaikuttavuustyökalun kehittäminen, hyödyntäminen ja kansainvälistäminen

Toteutusaika: 2010-2013
Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto, Länsi-Suomen EAKR-ohjelma
Tavoitteet:
(1) kehitetään Entre Intentio -mittaria niin, että siinä on yrittäjyysasenteiden, -aikomusten ja -kompetenssien lisäksi yrittäjämäisyyden sekä yrittäjähenkisyyden osion mittari,
(2) kehitetään hankkeen avulla ns. yrittäjyysindeksi korkeakouluopiskelijoiden pariin ja levitetään se valtakunnalliseen käyttöön,
(3) kehitetyllä mittarilla seurataan pitkittäisotteella opintojen alusta valmistumiseen saakka opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten ja -asenteiden sekä yrittäjämäisyyden kehittymisestä yksilö- ja ryhmätasolla ja selvitetään, minkätyyppisillä pedagogisilla tai oppimisympäristö- tai opetuksen sisällöllisillä ratkaisulla on myönteinen vaikutus yrittäjyyteen,
(4) rekrytoidaan lisää ammattikorkeakouluja seurantaan niin, että mukana pitkittäisseurannassa olisi 12-15 ammattikorkeakoulua ja lisäksi työkalu pilotoidaan toiselle asteelle
(5) kansainvälistetään mittari ja rekrytoidaan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut seurantaan mukaan, jolloin saadaan myös kansainvälistä vertailu- ja benchmarking-aineistoa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomusten ja -asenteiden sekä yrittäjämäisyyden kehittymisestä yksilö- ja ryhmätasolla sekä
(6) toteutetaan esiselvitys yrittäjyysaikomusten ja yrittäjämäisyyden sekä käyttäytymisen (eli yritysten perustamisen) välisestä yhteydestä valmistuneille

Lisätietoja:
Tutkijayliopettaja, dosentti, Elina Varamäki (KTT)
puh. 040 830 5189, elina.varamaki(a)seamk.fi

Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua

Toteutusaika: 2010-2012
Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen ESR-ohjelma
Tavoitteet: Päätavoitteena on luoda malli ja työkaluja, miten palveluprosessin ideaalimallin pitäisi toimia Etelä-Pohjanmaalla omistajanvaihdosten edistämisessä osana liiketoiminnan luonnollista kehittämistä ja kasvua.
Osatavoitteina on:
(1) koota tiedot toteutuneista omistajanvaihdoksista Etelä-Pohjanmaalla viimeisen viiden vuoden ajalta sekä analysoida nämä yritykset taustatietojen ja tilinpäätöstietojen valossa,
(2) analysoida pitkittäistutkimuksenomaisesti, miten yrittäjämäisesti yritysten liiketoimintaa on kehitetty ja miten se on kehittynyt omistajanvaihdoksen jälkeen sekä laadullisin että taloudellisin mittarein selvittää,
(3) millainen rooli erilaisten ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden (julkiset ja yksityiset asiantuntijat, advisory board, mentorointi) hyödyntämisellä on omistajanvaihdosten onnistumisessa,
(4) selvittää survey-tutkimuksilla, millaisena a) omistajanvaihdosasiantuntijat näkevät omistajanvaihdostilanteen tällä hetkellä, sekä b) miten alle 50-vuotiaat yrittäjät suhtautuvat yritysten tai liiketoimintojen myymiseen, ostamiseen ja yrittäjämäiseen kehittämiseen,
(5) selvittää, miten omistajanvaihdosten palvelu- ja rahoitusprosessi toimii tällä hetkellä sekä
(6) tuoda julkisuuteen erilaisten populaarikirjoitusten, casejen ja haastatteluiden kautta, mitä mahdollisuuksia omistajanvaihdokset tarjoavat liiketoiminnan kehittämiseen ja tätä kautta luoda pohjaa uudelle toimintakulttuurille

Lisätietoja:
Tutkijayliopettaja, dosentti, Elina Varamäki (KTT)
puh. 040 830 5189, elina.varamaki(a)seamk.fi

Julkaisut: 
Eteläpohjalaiset yrittäjät liiketoimintojen ostajina, myyjinä ja kehittäjinä.pdf
Omistajanvaihdokset Etelä_Pohjanmaalla 2006_2010.pdf

Omistajanvaihdosasiantuntijuus ja sen kehittäminen

Toteutusaika: 2010-2011
Tilaaja: Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi –hanke (TEM)
Tavoitteet: Päätavoitteena on selvittää omistajanvaihdosasiantuntijuuden, omistajanvaihdoskoulutuksen sekä omistajanvaihdosten palveluprosessin nykytilaa sekä tulevaisuuden tarpeita. Tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan asettaa seuraavat tutkimuskysymykset:
1) ovatko omistajanvaihdosasiantuntijat (ov-asiantuntijat) kiinnostuneita lisäkoulutuksesta ja jos ovat, millaiset teemat heitä kiinnostavat,
2) pitäisikö ov-asiantuntijuus auktorisoida / sertifioida,
3) tulisiko olla ov-tutkintoon tähtäävää koulutusta,
4) pitäisikö ov-asiantuntijapalvelu olla luvanvaraista toimintaa,
5) miten ov-asiantuntijat näkevät yritysten hyödyntävän omistajanvaihdospalveluja ja mitkä ovat keskeisiä pullonkauloja palvelujen hyödyntämisessä?
6) miten ov-asiantuntijat arvioivat oman maakuntansa omistajanvaihdosten palveluprosessia julkisten ja yksityisten toimijoiden osalta,
7) miten ov-asiantuntijat kokonaisuutena näkevät tällä hetkellä yritysten omistajanvaihdostilanteen sekä
8) miten vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin eroavat ov-asiantuntijoiden erilaisten taustamuuttujien suhteen (ov-asiantuntijan maantieteellinen sijainti, ikä, koulutus, asiantuntijuuden ala, kokemuksen määrä ja laatu omistajanvaihdoksista)

Lisätietoja:
Tutkijayliopettaja, dosentti, Elina Varamäki (KTT),
puh. 040 830 5189, elina.varamaki(a)seamk.fi

Julkaisu: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/omistajanvaihdosasiantuntijuus-ja-sen-kehittaminen

Sivutoimisen yrittäjyyden merkitys korkeakoulusta valmistuneelle ja yhteiskunnalle

Toteutusaika: 2010-2011
Tavoitteet: Päätavoitteena on selvittää, missä määrin korkeakoulusta valmistuneissa on sivutoimisia yrittäjiä, minkälainen profiili sivutoimiyrittäjillä on suhteessa päätoimisiin yrittäjiin ja ei-yrittäjiin, mikä merkitys sivutoimisella yrittäjyydellä on korkeakoulusta valmistuneille itselleen ja toisaalta yhteiskunnallisesti sekä mitä haasteita sivutoimiyrittäjyyteen sisältyy.
Rahoitus: SeAMK / OKM

Lisätietoja:
Tutkijayliopettaja, dosentti, Elina Varamäki (KTT)
puh. 040 830 5189, elina.varamaki(a)seamk.fi

Johdon ohjausjärjestelmäkokonaisuuden kehittyminen: Tapaustutkimus julkisorganisaatiossa 

Toteutusaika: 2010-2011
Tavoitteet: Tutkimushankkeessa tarkastellaan ohjausjärjestelmien kehittymistä julkisorganisaatiossa. Tutkimushankkeen osatavoitteina on analysoida esimerkiksi strategisten muutosten, keskeisten toimijoiden ja liiketoimintaosaamisen vaikutusta ohjausjärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön. Tutkimuksessa etsitään myös ohjausjärjestelmien käyttöönottoon liittyviä syitä.
Rahoitus: SeAMK / OKM

Lisätietoja:
Yliopettaja, dosentti, Aapo Länsiluoto (KTT)
puh. 040 830 2324, aapo.lansiluoto(a)seamk.fi

Majoitus- ja ravitsemisalan pienyritysten kasvupolut ja kasvun esteet

Toteutusaika: 2007-2010
Rahoitus: OPM, SeAMK
Tavoitteet: Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, mitkä ovat majoitus- ja ravitsemisalan pienyritysten tyypillisiä kasvupolkuja. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi, miten alan yrittäjät arvioivat oman yrityksensä kasvukykyä, omaa kasvuhaluaan sekä ympäristön tarjoamia kasvun mahdollisuuksia ja mitkä ovat suurimmat kasvun esteet tällä toimialalla.

Lisätietoja:
Tutkijayliopettaja, dosentti, Elina Varamäki (KTT)
puh. 040 830 5189, elina.varamaki(a)seamk.fi

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edistämishanke Seinäjoen ammattikorkeakoulussa – uutta tietoa hyvinvointiyrittäjyydestä oppimisen ja kehittämisen tueksi

Osahanke: Sosiaali- ja terveysalan pienyritysten kasvu- ja verkostoitumismallit
Toteutusaika: 2007-2010
Rahoitus: OPM, SeAMK
Yhteistyökumppanit: SeAMK Sosiaali- ja terveysala, Vaasan yliopisto
Tavoitteet: Osahankkeen tavoitteena on (1) vertailla Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvuyritysprofiilia muihin maakuntiin Suomessa, (2) kartoittaa alan yritysten kasvu- ja verkostoitumiskyky, -halu ja –mahdollisuudet, (3) analysoida mahdolliset kasvupolkuja ja kasvumalleja tällä toimialalla, (4) synnyttää kehittämisideoita alan kasvu- ja verkostoitumishalukkuuden sekä –kyvykkyyden edistämiseksi

Lisätietoja:
Tutkijayliopettaja, dosentti, Elina Varamäki (KTT)
puh. 040 830 5189, elina.varamaki(a)seamk.fi

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Toteutusaika: 2007-2008
Rahoitus: TEKES
Yhteistyökumppanit: Vaasan yliopisto
Kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on selvittää nopeimmin kasvaneiden yritysten menestysten syitä. Tutkimus perustuu alueellisten kasvuyritysten tunnistamiseen yritysaineistojen pohjalta sekä TE-keskus-alueittain että jaolla pääkaupunkiseutu, kasvualueet ja muut alueet

Julkaisu:
Sorama, K. & Saarakkala, M. (toim.) (2009). Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa. Tekesin katsaus 245/2009. Helsinki.

Ylös / Up