Sosiaali- ja terveysala

Päättyneet projektit

 • Sosiaalialan osaamisrakenteet innovatiivisessa liikkeessä – SOIL

  1.9.2013-30.6.2014

  Kehittämishankkeessa tuotettiin sosiaalihuollon tehtävärakenteiden vaihtoehtoisia malleja sekä vahvistettiin ja tuettiin sosiaalihuollon tehtävärakenteiden kehittämistä vastaamaan palvelutarvetta kunnassa ja/tai kuntien yhteistoiminnallisesti muodostamilla alueilla. Pilottialueina olivat Suupohjan, Järvipohjanmaan ja kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueet sekä Alavuden ja Kurikan kaupungit.

  Hallinnointi: SeAMK sosiaali- ja terveysala

  Rahoittaja Etelä-Pohjanmaan liitto ja pilottialueiden kuntarahoitus

 • Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä

  2012-2014

  Tutkimusohjelmassa paikannetaan ja kehitetään luovuuden ja innovatiivisuuden edellytyksiä, esteitä ja edistäjiä dialogisen johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteena on luoda kansallinen dialogisen johtamisen viitekehys. Verkostohankkeessa olivat mukana SeAMK Sosiaali- ja terveysalan lisäksi seuraavat toimijat / hallinnollisesti itsenäiset osahankkeet: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, josta tulee myös hankkeen tieteellinen johto sekä CIRCMI, Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalous, turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu, Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja organisaatiot/muuttuva työelämä.

  Vastuuhenkilö SeAMKissa: Kaija Loppela

  Rahoittaja: Tekes (2012-2014)

  Lue lisää Dinno-hankkeesta.

 • Maatalousyrittäjien jaksaminen ja pidempään työssä jatkaminen

  1.1.2011-31.8.2012 + jatkoaika

  Kehittämishankkeen tavoitteena on ollut tukea maatalousyrittäjien jaksamista ja pidempään työssä jatkamista. Tähän pyrittiin kartoittamalla työkykyyn ja jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä maatalousyrittäjillä sekä ammatillisen osaamisen kehittämisen tarpeita.

  Hallinnointi: Seamk, sosiaali-ja terveysala

  Rahoittaja: Mela

 • Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali-ja terveydenhuollon muutoksessa – OSUVA

  2012-2014

  Hankkeessa tutkittiin monitieteisesti osallistuvaa innovaatiotoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Osallistuva innovaatiotoiminta ymmärretään tämän tutkimuksen avulla tarkemmin määriteltäväksi uudeksi johtamisinnovaatioksi, jossa organisaation toimintaa kehitetään asiakkaan, työntekijän muiden palveluntuottajien ja johdon yhteiskehitelmänä.

  Hallinnointi: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

  Rahoittaja: Tekes (2012-2014)

  Lue lisää Osuva-hankkeesta.

 • Uusia työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja tukemisen malleja Etelä-Pohjanmaalle palveluja järjestävän verkoston yhteistyönä – UUMA

  1.12.2012-30.6.2014

  Hankkeessa etsittiin ratkaisuja siihen, miten työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyviä palveluja tarjoavat organisaatiot voivat yhdessä kehittää entistä toimivampia yhteistyömalleja, palveluja ja alan osaamista yhdessä oppien ja verkostoituen. Hankkeessa kehitettiin yhdessä työkyvyn ylläpitämiseen tähtääviä uusia malleja erilaisilla työpaikoilla sekä arvioitiin mallien toimivuutta.

  Hallinnointi: Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys

  Rahoittaja: ESR, EL

 • PrimCareIT

  1.9.2011-30.6.2014

  Kansainvälinen (Itämeren alueen) tutkimus-ja kehittämishanke, jonka tarkoituksena on etsiä keinoja harvaan asuttujen alueiden perusterveydenhuollon tukemiseksi, ammatillisen eristäytymisen ehkäisemiseksi ja aivoviennin pysäyttämiseksi. Keinoja etsitään mm. tele-mentoroinnin ja tele-konsultoinnin nykytilan selvittämisellä ja niihin liittyvien kehittämispilottien avulla.

  Hallinnointi: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

  Rahoittaja: Baltic Sea Region -programme, ESR

  Read more about Prim Care IT project (in English only).

 • CarePrise, Hyvien käytänteiden kartoittaminen eurooppalaisessa hoivayrittäjyydessä. Kansainvälinen benchmarking-hanke

  1.2.2011-31.8.2013

  Hallinnointi Seamk, liiketalous, rahoittaja ELY, ESR

 • FOREMASSI 2025

  1.9.2010-31.12.2013

  Hankkeessa pilotoitiin kokonaisvaltaista multi-ontologista ennakointimallia, joka konseptoidaan osaksi sosiaalisen median ja avointen innovaatioverkostojen toimintalogiikkaa noudattavan kansallisen Massidea.org palvelukonseptia. Tuloksena syntyi pysyvä koulutuksen ennakointitietojen ja niistä johdettavien ongelmien ja uusia ratkaisuja kehittävä avoin innovaatioverkosto. Toimintamallia pilotoidaan seuraavissa yhteiskunnan kannalta keskeisissä hyvinvointipalveluissa: Alat ovat: 1) kotona asumista tukevat hyvinvointipalvelut, 2) hyvinvointipalveluiden palvelumuotoilu ja 3) turvallisuuspalvelut.
  Hallinnointi Laurea AMK, rahoittajaOPH, ESR 

 • SOHVI

  1.1.2012- 29.2.2014

  Hankkeessa pyrittiin kehittämään systemaattisesti kerättyä tietoa kansalaisten kokemasta hyvinvoinnista. Hyvinvointiin liittyvää määrällistä tietoa kerättiin paljon, mutta tunnistamalla ja keräämällä tietoa mahdollisimman moniulotteisesti ja kehittämällä hyvinvointitietoa tuottavien toimijoiden yhteistyötä, voivat kunnat kehittää uusia asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Työntekijät tarvitsevat niin ikään kykyä hyödyntää kokemustietoa sekä eri alojen yhteistyötä asiakasryhmien palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hallinnointi Turun AMK, rahoittaja ELY, ESR

 • Kotiovelta liikkeelle
  1.11.2011-1.11.2013 + jatkoaika
  Kotiovelta liikkeelle-hankkeessa tutkittiin keinoja, joilla muistisairauden lievässä vaiheessa olevat henkilöt voisivat turvallisemmin liikkua lähiympäristössä. Tavoitteena oli selvittää, voisiko seurantateknologialla ja ohjatulla arjen liikunnalla tukea muistisairaan kotona asumista ja vähentää eksymisvaaraa.
  Hallinnointi Seamk, sosiaali-ja terveysala, rahoittaja Tekes
  Lue lisää Kotiovelta liikkeelle -hankkeesta

  Loppuraportti

   

 • Perhe hoitotyössä ja kuntoutuksessa II – toiminnan arviointi
  Tutkimus- ja kehittämishanke 2006 – 2008. Hankkeen rahoittajina toimivat OPM tieteelliset tutkimushankkeet, Evo-rahoitus, kullakin osahankkeella oli oma rahoituksensa. Hankkeen koordinaattorina toimi Merja Finne.
 • Kokemuksellisen hyvinvointitieto Seinäjoella
  Kokemuksellisen hyvinvointitieto Seinäjoella

  Sosionomiopiskelijat ovat nelivuotisessa (2004 - 2008) yhteistyöhankkeessa Seinäjoen kaupungin kanssa kartoittaneet haastatteluin asiakkaiden kokemusta hyvinvoinnistaan kaikissa Seinäjoen kaupunginosissa ja kuntaliitoksen jälkeen myös Peräseinäjoella. Vastuuhenkilönä yksiköstä toimi päätoiminen opettaja Katariina Perttula. - See more at: http://www.seamk.fi/fi/Tutkimus,-kehittaminen--innovaatiot/Projektit/Paattyneet-projektit/Sosiaali--ja-terveysala#sthash.s8PO7zRL.dpuf
  Kokemuksellisen hyvinvointitieto Seinäjoella

  Sosionomiopiskelijat ovat nelivuotisessa (2004 - 2008) yhteistyöhankkeessa Seinäjoen kaupungin kanssa kartoittaneet haastatteluin asiakkaiden kokemusta hyvinvoinnistaan kaikissa Seinäjoen kaupunginosissa ja kuntaliitoksen jälkeen myös Peräseinäjoella. Vastuuhenkilönä yksiköstä toimi päätoiminen opettaja Katariina Perttula. - See more at: http://www.seamk.fi/fi/Tutkimus,-kehittaminen--innovaatiot/Projektit/Paattyneet-projektit/Sosiaali--ja-terveysala#sthash.s8PO7zRL.dpuf
  Sosionomiopiskelijat ovat nelivuotisessa (2004 - 2008) yhteistyöhankkeessa Seinäjoen kaupungin kanssa kartoittaneet haastatteluin asiakkaiden kokemusta hyvinvoinnistaan kaikissa Seinäjoen kaupunginosissa ja kuntaliitoksen jälkeen myös Peräseinäjoella. Vastuuhenkilönä yksiköstä toimi päätoiminen opettaja Katariina Perttula.
 • Dementiatyön haasteista kehittämiseen -projekti

  Dementiatyön haasteista kehittämiseen -projektiin (1.3.2006 - 28.2.2008) osallistuivat viisi dementiayksikköä, kotihoito ja terveyskeskuksen osasto. Projektia hallinnoi SeAmk:n sosiaali- ja terveysalan yksikkö ja sitä rahoitti työministeriö (Tykes). Projektin tavoitteet olivat: dementiatyön/-hoidon osaamisen, työmenetelmien ja mallin kehittäminen sekä omaisten osallisuuden ja eettisyyden kehittäminen. Lisäksi tavoitteena oli edistää työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Projekti vahvisti luovien ja elämyksellisten menetelmien merkitystä muistisairaiden parissa. Omaisten osallisuutta dementiatyöhön edistettiin, samoin kehitettiin kotihoidon toimintamallia. Eettisessä kehittämistyössä nousivat esille caset ja tarinat. Projekti tarjosi henkilöstölle ja johdolle ajan sekä paikan yhteiselle keskustelulle. Osallistujille mahdollistui toisen yksikön työhön ja toimintatapoihin tutustuminen, minkä kautta dementiatyötä tekevien alueellinen yhteistyö alkoi kehittyä. Vastuuhenkilönä toimi yliopettaja Sirkka-Liisa Palomäki.

  DEMKE-hankkeen loppuraportti (pdf)

 • Jobsis-Equal (ESR) Projekti. Jobrotation – mainstreaming, Sister – Mentoring & Empowering)
  Hanke toteutettiin 1.11.2004-31.3.2008. Projektin päätarkoituksena oli edistää sosiaali- ja terveysalan työttömien työllistymistä koulutustaan vastaaville aloille täydennyskoulutuksen avulla. Täydennyskoulutus sisälsi sekä teoriakoulutusta että työssä oppimista yht. 18 viikon ajan. Vastuuhenkilöinä toimivat SeAMK:n sosiaali- ja terveysalan yksikössä tutkijayliopettaja Merja Sankelo ja Satu Mäkinen, projektikoordinaattori.
 • No smoke -hanke
  No Smoke -hanke toteutettiin 6.3.2006-31.12.2008. Rahoituksesta vastasi sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeessa olivat mukana Seinäjoen ammattioppilaitos, Seinäjoen palvelualojen oppilaitos, Härmänmaan ammatti-instituutti, Kurikan ammattioppilaitos ja Järviseudun ammatti-instituutti. No Smoke – hankkeen tavoitteena oli 2. asteen opiskelijoiden tupakoinnin vähentäminen, oppilaitosten henkilöstön tietotaidon lisääntyminen tupakasta vieroitustoiminnasta sekä savuttomien oppilaitosten aikaansaaminen. Hankeen vastuuhenkilönä toimi tutkijayliopettaja Merja Sankelo, projektipäällikkönä työskenteli Sinikka Vainionpää.
 • Yrittäjyyshanke / Hyvinvointiklinikka-osahankkeen jatko kevätlukukaudella 2009
  Hankkeessa on edistetty ja tuettu hyvinvointialan yrittäjyyttä Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa ovat olleet mukana sosiaali - ja terveysalan yksikön lisäksi ent. SoTe –yksikkö, liiketalouden ja yrittäjyyden yksikkö. Sosiaali- ja terveysalan neljässä eri osahankkeissa on selvitetty sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden kasvu- ja verkostoitumismalleja, kehitetty sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysopintoja ja tutkittu yksityistä hoivakotia työ- ja hoitoympäristönä. Lisäksi yksi osahankkeista on kohdistunut sosiaali- ja terveysalan hyvinvointipalveluja tuottavaan oppimis- ja kehittämisympäristöön, SeAMK Hyvinvointipalveluihin. Tämä osahanke jatkui keväällä 2009. Muut osahankkeet ovat päättyneet vuoden 2008 alkupuolella ja niistä on valmistettu erilaisia julkaisuja ja seminaariesityksiä. Vastuuhenkilöinä ovat toimineet lehtorit Ritva Kuoppamäki, Anu Aalto, Sinikka Volanto, yliopettajat Merja Sankelo ja Leena Niemi sekä tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kaija Loppela.
 • Sosionomi (AMK) -osaaminen 2007-2009
  Hankkeen rahoitus: OPM:n erillishankerahoitus. Vastuuhenkilöinä SeAMK: n sosiaali- ja terveysalan yksiköstä toimi yliopettaja Timo Toikko.
 • Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveyshuollon toimintana
  Yksiköstä on ostettu asiantuntijuutta Työterveyslaitoksen sateenkaari-hankkeeseen: Hankkeen kesto oli syksy 2008 - kevät 2009. Vastuuhenkilöinä sosiaali- ja terveysalan yksiköstä toimivat yliopettaja Eija Kyrönlahti ja tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kaija Loppela.
 • DEMKE-hanke
  DEMKE, dementoituneiden asukkaiden elämänlaadun ja hyvinvoinnin kehittämishanke (2008-2010) toteutui PirAMK:n ja SeAMK:n yhteistyönä. Hanketta rahoitti työministeriö (Tykes).
 • IN FORM – Kampanja lasten ja nuorten lihavuutta vastaan
  Kansainvälisen hankkeen kesto oli 1.10.2008 - 30.11.2011. Hanke oli EU rahoitteinen. Hankkeen hallinnoijana toimi Sanicademia Itävallassa ja muina toimijoina sairaanhoidon ja opetuksen asiantuntijaorganisaatioita kahdeksasta eri Euroopan maasta: Bulgariasta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Itävallasta, Norjasta, Sloveniasta, Suomesta ja Unkarista. Vastuuhenkilönä toimi yliopettaja Annu Peltoniemi.
 • Oppimisympäristöjen työelämälähtöinen kehittäminen lastensuojelutyössä –hanke 2009 - 2011
  Hankkeen kesto oli 1.8.2009-31.12.2011. Hanke oli ESR -hanke. Rahoittajana oli Länsi-Suomen Lääninhallitus. Projektipäällikkönä SEAMK:n sosiaali- ja terveysalan yksiköstä toimi päätoiminen tuntiopettaja Arja Haapaharju.
 • Vanhustyön voimaantumishanke
  Hankkeen kesto oli 1.3.2010-30.6.2011. Rahoittajana oli Tykes -ohjelma. Vastuuhenkilöinä sosiaali- ja terveysalan yksiköstä toimivat yliopettajat Sirkka-Liisa Palomäki ja Arja Hemminki.
 • TERVAS –hanke. Terveelliset valinnat – räätälöidyt syömisen ja liikkumisen mallit
  Hankkeen kesto oli 1.1.2009-31.12.2011 (jatkoaika 3/2012). Rahoittajana oli Tekes. Vastuuhenkilöinä sosiaali- ja terveysalan yksiköstä toimivat yliopettajat Merja Finne ja Annu Peltoniemi.
 • To Care, To Dare, To Share (CDS): Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa

  Projekti on Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima yhteishanke, jossa oli mukana 14 ammattikorkeakoulua. Yhteishanke oli kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY:n osarahoittama kehittämishanke ajalla 1.9.2009-31.8.2011. Seinäjoen ammattikorkeakoulu tuli mukaan hankkeeseen 1.1.2010 alkaen. Tavoitteena oli luoda ammattikorkeakouluihin toimintakäytäntöjä, joilla tiedostetaan ja tunnistetaan ammattikorkeakouluopiskelijan riskit syrjäytyä sekä kehitetään ammattikorkeakouluihin opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia tukevaa välittämisen ilmapiiriä. SeAMKissa hankkeen suunnittelijana toimi Marja-Liisa Saariaho Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä.

  Lue lisää CDS-hankkeesta.

 • ESR-Valtaväylä-hankekokonaisuus (Valtaväylä 1, Valtaväylä 2, Valtaväylä 3)
 • Ilmajoen yläasteikäisten terveyden edistäminen
  Hanke toteutettiin vuosina 2008 - 2009. Hankkeen tavoitteena oli yläasteikäisten nuorten terveyden edistäminen. Tarkoituksena oli kehittää uudenlaisia käytäntöjä, joilla pyritään tukemaan yläasteikäisten elämänhallintaa ja edistämään mielenterveyttä. Toiminta kohdistui erityisesti nuorten ylipainon, tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisemiseen. Yhteistyökumppanina mukana SeAMK:n ravitsemisala. Vastuuhenkilönä SeAMK:n sosiaali – ja terveysalan yksiköstä toimi yliopettaja Eija Kyrönlahti.
 • Nuorisokoti Nummela
  Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön ja Nuorisokoti Nummelan edustajat tekivät 2008-2009 kertaluonteisen, opetukseen ja opinnäytetöihin liittyvän hanke-sopimuksen (opetus- ohjaustapahtumat ja kolmen opinnäytetyön toteuttaminen). Opetustapahtumat liittyivät terveyskasvatukseen / päihteisiin ja opinnäytetyöt eri kulttuurien merkitykseen ravitsemuksessa, seksuaalisuudessa sekä kulttuurin tuomat, huomioon otettavat seikat koskien terveystarkastusta. Opiskelijaryhmä oli AGST 15 ja pääohjaajana toimii lehtori Helinä Mesiäislehto-Soukka.
 • CCCI (creating competences caring immigrants)
  Hanke on LLP/Erasmus -hanke, joka oli sairaanhoitajaopiskelijoille suunnattu intensiivikurssi. Siinä olivat mukana Italia, Modenan yliopisto, Emilio Reggion koulutusyksikkö, joka myös hallinnoi hanketta, Artesis Hogeschool Antwerpen, Hogeschool Zeeland Hollannista, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö (sairaanhoitaja amk-opiskelijat) ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanke sai rahoituspäätöksen toukokuussa 2009. Hankkeen ensimmäinen intensiivikurssi toteutettiin toukokuussa 2010 Zeelandissä, Hollanissa. Intensiivikurssin valmistelussa ja toteutuksessa huomioitiin paikallisten maahanmuuttajien näkökulma, opiskeltiin monikulttuurista hoitotyötä ja kehitettiin hoitamiseen liittyvää competenssipohjaista tietoperustaa hoitotyön koulutukseen ja hoitotyöhön. Hankkeen myötä sitouduttiin olemaan mukana viiden sairaanhoitajaopiskelijan ja kahden opetukseen osallistuvan opettajan voimin. Hankkeen yhdyshenkilönä toimi lehtori Helinä Mesiäislehto-Soukka.
 • INVEST IP – Innovation, New Ventures and Entrepreneurship in Social Work teaching
  Kansainvälisen Erasmus-hankkeen kesto oli kolme vuotta, 2008-2011. Hankkeen hallinnoijana oli Vilnan yliopisto Liettuasta. Muina toimijoina oli sosiaalialan korkeakouluja Saksasta, Belgiasta, Italiasta, Virosta ja Suomesta. Hanke järjesti kolme (Liettuassa, Suomessa ja Saksassa) intensiivikurssia, joihin osallistui opettajia ja opiskelijoita kaikista osallistujamaista. Vastuuhenkilönä toimi lehtori Marja-Liisa Saariaho.
Ylös / Up