Ikä ystäväksi - Toimintakyvyn ja toimintaympäristön merkitys hyvässä vanhuudessa (15 op) | SeAMK

Ikä ystäväksi - Toimintakyvyn ja toimintaympäristön merkitys hyvässä vanhuudessa (15 op)

Väestön ikääntyminen on yksi aikamme megatrendeistä. Sitä voidaan tarkastella yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tässä kokonaisuudessa voit löytää vastauksia toimintakyvyn ja toimintaympäristön merkitykseen ikääntyneiden hyvään elämään. Millainen merkitys ikääntyvälle ja hänen läheisilleen on oikea-aikaisesta palveluohjauksesta ja teknologian hyödyntämisestä arjessa?

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opetus toteutetaan monimuotoisesti, osa lähiopetuksena ja osa verkko-opintoina. Oppimisalustana käytetään Moodlea. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen. Kouluttajina toimivat SeAMKin gerontologiseen sosiaalityöhön ja fysioterapiaan erikoistuneet lehtorit.

Kohderyhmä

Ikä ystäväksi –kokonaisuus antaa paljon tietoa ja pohdittavaa kenelle tahansa ikääntymisestä kiinnostuneelle. Lähihoitajat, hoiva-avustajat ja kaikki ikääntyneiden kanssa työskentelevät, millä tahansa alalla, voivat päivittää osaamistaan ikääntyneiden toimintakyvystä ja palvelutarpeista.

Koulutuksen sisältö

 • Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6 op
 • Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 2 op
 • Palveluohjaus 4 op
 • Ikäteknologia 3 op

Opintojaksot on esitelty tarkemmin alempana.

Ensimmäiseen  “Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6 op” -opintojaksoon liittyy ennakkotehtävä, joka palautetaan ennen opintojakson alkua Moodle-oppimisalustalle 30.9.2020 mennessä. Lisätietoja ennakkotehtävästä ja Moodleen kirjautumisesta annetaan opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen.

Koulutuksen kesto ja laajuus

Koulutus alkaa lokakuussa 2020 ja kestää toukokuulle 2021. Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen lähipäivät

Lähipäivät (yht. 7 päivää) toteutetaan perjantaisin ja lauantaisin, viimeinen opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina (muutokset mahdollisia):

Syksy 2020
2.10.2020, klo 17.15-20.15
30.10.2020, klo 17.15-20.15

Kevät 2021
22.1.2021, klo 17.15-20.15
19.-20.2.2021
12.-13.3.2021

Ikäteknologian verkko-opintojakso
4.4.2021-14.5.2021

Hinta

Koulutuksen (15 op) hinta on 150 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoitttautuminen on päättynyt 8.9.2020.

Osallitujat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan enintään 30 opiskelijaa.

Koulutuksen opintojaksot

 • Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6 op

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opiskelija:

  • tietää ja tunnistaa ikääntymisen mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
  • tunnistaa ja osaa selvittää ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja heikentäviä tekijöitä
  • ymmärtää fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ikääntyvän elimistöön
  • ymmärtää ikääntyvän eri elinjärjestelmien häiriöitä, vammoja ja sairauksia sekä tietää niihin liittyvien lääkkeiden vaikutuksia
  • osaa käyttää eri toimintakyvyn mittaamismenetelmiä arvioidessaan ikääntyvän toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä eri toimintaympäristöissä
  • ymmärtää palvelutarpeenarvioinnin lainsäädännölliset lähtökohdat sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen

  Opintojakson sisältö:

  • ikääntyminen ja toimintakyky
  • terveyden edistäminen ikääntyessä
  • ikääntyneiden liikuntasuositukset
  • lääkkeiden vaikutuksia ikääntyvän toimintakykyyn
  • toimintakyvyn arviointi eri mittarein
  • Sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain keskeinen palvelutarpeen arviointia koskeva lainsäädäntö


  Aikataulu

  Opetus toteutetaan pääasiallisesti verkko-opintoina sekä kahtena lähipäivänä. Opintojakson alkaa kontaktipäivällä 2.10.2020 klo 17.15-20.15. Toinen kontaktipäivä on 30.10.2020 klo 17.15-20.15.

  Opintojaksoon liittyy ennakkotehtävä, joka palautetaan ennen opintojakson alkua Moodle-oppimisalustalle 30.9.2020 mennessä. Lisätietoja ennakkotehtävästä ja Moodleen kirjautumisesta annetaan opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen.

 • Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä (2 op)

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opiskelija:

  • ymmärtää esteettömän toimintaympäristön merkityksen ikääntyvän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • osaa kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä (julkiset tilat, asuntojen suunnittelu- ja muutostyöt)
  • osaa analysoida median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen
  • osaa kertoa luonnon merkityksen hyvinvoinnille

  Opintojakson sisältö:

  • Esteettömän toimintaympäristön kartoittaminen
  • Esteetön asuminen ja rakennussuunnittelu
  • Muutostöihin liittyvät piirustukset, lainsäädäntö, rahoitus ja kustannukset
  • Mielikuvat, mediaympäristö ja luonto osana hyvinvointia


  Aikataulut:

  Opetus toteutetaan pääasiallisesti verkko-opintoina sekä yhtenä lähipäivänä. Opintojakson lähipäivä on 22.1.2021 klo 17.15-20.15.

 • Palveluohjaus (4 op)

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opiskelija osaa:

  • kuvata palveluohjauksellisen työotteen, sen periaatteet ja prosessit sekä palveluohjauksen erilaisia tasoja ja menetelmiä
  • tunnistaa palveluohjaajan koordinoivan roolin sekä jäsentää teoriatasolla miten ohjata, neuvoa ja tukea ikäihmistä sekä hänen läheisiään
  • hyödyntää sekä julkisia, yksityisiä että yhteisöllisiä palveluita ja tukitoimia palveluohjauksessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa toteuttaa eettistä ja osallistavaa kirjaamista

  Opintojakson sisältö:

  • palveluohjaus työmenetelmänä
  • palveluohjaus prosessina
  • palveluohjaajan rooli
  • moniammatillisuus ja verkostotyö palveluohjauksessa
  • erilaiset palveluohjausmallit ja tasot
  • kirjaaminen palveluohjauksessa


  Aikataulut:

  Kontaktipäivät: 19.-20.2.2021 ja 12.-13.3.2021

 • Ikäteknologia (3 op)

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opiskelija osaa:

  • hankkia monipuolisesti tietoa ikäteknologiasta
  • tunnistaa käyttäjälähtöisen teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita ikäihmisten osallistumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi
  • kuvata eettisiä kysymyksiä ikäteknologian käytössä.

  Opintojakson sisältö:

  • ikäteknologian käsite
  • käyttäjälähtöinen teknologia
  • ikäteknologian käytettävyys
  • ikäteknologiassa käytettävät välineet, laitteet, palvelut
  • ikäteknologiaan liittyvät eettiset kysymykset


  Aikataulut:

  Toteutus kokonaan verkko-opintoina. Opintojakso on avoinna 4.4.2021-14.5.2021.

Peruutusehdot

Hyväksytyn opiskelijan tulee vahvistaa koulutuspaikka 18.9.2020 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (150 €), joka laskutetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä. Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. Paikanvastaanottaminen on sitova.

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja koulutuksesta

SeAMK placeholder kuva

Tua Niemelä

Lehtori

sähköposti

Tua.Niemela(a)seamk.fi

puhelin

+358406807068

SeAMK placeholder kuva

Marjut Koskela

Opinto-ohjaaja

sähköposti

Marjut.Koivisto(a)seamk.fi

puhelin

+358406807190