Ikä ystäväksi - Toimintakyvyn ja toimintaympäristön merkitys hyvässä vanhuudessa (15 op), 2021 | SeAMK

Ikä ystäväksi - Toimintakyvyn ja toimintaympäristön merkitys hyvässä vanhuudessa (15 op), 2021

Väestön ikääntyminen on yksi aikamme megatrendeistä. Sitä voidaan tarkastella yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tässä kokonaisuudessa voit löytää vastauksia toimintakyvyn ja toimintaympäristön merkitykseen ikääntyneiden hyvään elämään. Millainen merkitys ikääntyvälle ja hänen läheisilleen on oikea-aikaisesta palveluohjauksesta ja teknologian hyödyntämisestä arjessa?

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opetus toteutetaan monimuotoisesti, osa lähiopetuksena ja osa verkko-opintoina. Oppimisalustana käytetään Moodlea. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Koulutus alkaa lokakuussa 2021 ja kestää toukokuulle 2022. Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Kohderyhmä

Ikä ystäväksi –kokonaisuus antaa paljon tietoa ja pohdittavaa kenelle tahansa ikääntymisestä kiinnostuneelle. Lähihoitajat, hoiva-avustajat ja kaikki ikääntyneiden kanssa työskentelevät, millä tahansa alalla, voivat päivittää osaamistaan ikääntyneiden toimintakyvystä ja palvelutarpeista.

Koulutuksen sisältö

 • Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6 op
 • Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 2 op
 • Palveluohjaus 4 op
 • Ikäteknologia 3 op

Opintojaksot on esitelty tarkemmin alempana.

Ensimmäiseen  “Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6 op” -opintojaksoon liittyy ennakkotehtävä, joka palautetaan ennen opintojakson alkua Moodle-oppimisalustalle 3.10.2021 mennessä. Lisätietoja ennakkotehtävästä ja Moodleen kirjautumisesta annetaan opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMKin gerontologiseen sosiaalityöhön ja fysioterapiaan erikoistuneet lehtorit.

Koulutuksen lähipäivät

Lähipäivät (yht. 6 päivää) toteutetaan perjantaisin ja lauantaisin, viimeinen opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina (muutokset mahdollisia):

Syksy 2021
perjantai 8.10.2021, klo 17.15-20.15
perjantai 12.11.2021, klo klo 17.15-20.15
perjantai 10.12.2021, klo klo 17.15-20.15

Kevät 2021
perjantai 11.2.2022, klo 17.15-20.15
lauantai 12.2.2022, klo 9-14
perjantai 4.3.2022, klo 17.15-20.15

Ikäteknologian verkko-opintojakso
4.4.2022-15.5.2022

Hinta

Koulutuksen (15 op) hinta on 150 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 1.8.2021 (klo 8.00) – 8.9.2021 (klo 23.59)

Osallistujat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan enintään 30 opiskelijaa.

Koulutuksen opintojaksot

 • Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6 op

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opiskelija:

  • osaa nimetä ikääntymisen mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
  • osaa määritellä ikääntyvän elämäntilanteeseen liittyviä terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä tekijöitä
  • osaa selittää liikunnan vaikutukset ikääntyvän elimistöön ja osaa perustella keskeiset tekijät ohjatessaan ikääntyneiden liikuntaa
  • osaa arvioida kivun aiheuttamia ongelmia ikääntyvien toimintakyvylle
  • osaa käyttää eri tutkimusmenetelmiä arvioidessaan ikääntyvän toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä
  • osaa käyttää ICF-luokitusta ja TOIMIA-tietokantaa kuvatessaan ikääntyvän toimintakykyä ja toiminnan rajoitteita
  • osaa ohjata ikääntyvälle toimintakykyä tukevien apuvälineiden käytössä, sekä osaa ohjata ikääntyvää apuvälineiden valinnassa ja hankinnassa
  • osaa soveltaa laadullista tutkimusta haastattelutehtävässään
  • osaa antaa esimerkkejä ikääntyvälle päivittäisiä toimintoja tukevista teknologisista ratkaisuista

   

  Opintojakson sisältö:

  • Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset ikääntyvän toimintakyvyssä
  • Terveyden edistäminen ja ikääntyminen
  • Ikääntyvien motoristen taitojen harjoittaminen eri aistikanavia hyödyntäen
  • ICF-luokitusjärjestelmä ja TOIMIA-tietokanta
  • Ikääntyvän toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen eri tutkimusmenetelmät
  • Fysioterapian keinot ikääntyvän ihmisen kivun hallinnassa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä
  • Apuvälineprosessi
  • Robotiikka, hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio
  • Laadullinen tutkimus

   

  Aikataulu:
  Opetus toteutetaan pääasiallisesti verkko-opintoina sekä kahtena lähipäivänä. Opintojakson opetus alkaa kontaktipäivällä 8.10.2021 klo 17.15-20.15. Toinen kontaktipäivä on 12.11.2021 klo 17.15-20.15.

  Opintojaksoon liittyy ennakkotehtävä, joka palautetaan ennen opintojakson alkua Moodle-oppimisalustalle 3.10.2020 mennessä. Lisätietoja ennakkotehtävästä ja Moodleen kirjautumisesta annetaan opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen.

  Arviointi: 1-5

 • Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä (2 op)

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opiskelija osaa:

  • kartoittaa toimintaympäristön esteettömyyttä
  • toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä julkisten tilojen ja asuntojen suunnittelussa sekä muutostöissä
  • hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota suunnitellessaan ja toteuttaessaan esteettömiä toimintaympäristöjä
  • perustella hyötyjä, joita saavutetaan esteettömällä toimintaympäristöllä (moniammatillinen ja osallistava toimintatapa ympäristön suunnittelussa)
  • kertoa kaupunkisuunnittelun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveellisiin valintoihin kannustavan ympäristön merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • esitellä kunnan liikuntastrategian ja liikuntapaikkasuunnitelman
  • analysoida median luomien mielikuvien vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen
   kertoa luonnon merkityksen hyvinvoinnille

   

  Opintojakson sisältö:

  • Esteettömän toimintaympäristön kartoittaminen
  • Esteetön asuminen ja rakennussuunnittelu
  • Osallistaminen
  • Hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio
  • Muutostöihin liittyvät piirustukset, lainsäädäntö, rahoitus ja kustannukset
  • Yhdyskunta- ja kaupunkirakentaminen sekä liikuntapaikat, kuntatavoitteet ja -strategiat
  • Mielikuvat, mediaympäristö ja luonto osana hyvinvointia

   

  Aikataulut:
  Opetus toteutetaan pääasiallisesti verkko-opintoina sekä yhtenä lähipäivänä. Opintojakson lähipäivä on 10.12.2021, klo 17.15-20.15
  Arviointi: 1-5

 • Palveluohjaus (4 op)

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksellisen työotteen, sen periaatteet ja prosessit sekä palveluohjauksen erilaisia tasoja ja menetelmiä. Hän osaa tunnistaa palveluohjaajan koordinoivan roolin sekä jäsentää teoriatasolla miten ohjata, neuvoa ja tukea ikäihmistä sekä hänen läheisiään. Hän osaa hyödyntää sekä julkisia, yksityisiä että yhteisöllisiä palveluita ja tukitoimia palveluohjauksessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa toteuttaa eettistä ja osallistavaa kirjaamista.

  Opintojakson sisältö:

  • palveluohjaus työmenetelmänä
  • palveluohjaus prosessina
  • palveluohjaajan rooli
  • moniammatillisuus ja verkostotyö palveluohjauksessa
  • erilaiset palveluohjausmallit ja tasot
  • kirjaaminen palveluohjauksessa


  Aikataulut:

  Opetus toteutetaan pääasiallisesti verkko-opintoina sekä kolmena lähipäivänä. Opintojakson lähipäivät: perjantai 11.2.2022, klo 17.15-20.15, lauantai 12.2.2022, klo 9-14 ja perjantai 4.3.2022, klo 17.15-20.15.
  Arviointi: 1-5

 • Ikäteknologia (3 op)

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opiskelija osaa:
  Opiskelija osaa hankkia monipuolisesti tietoa ikäteknologiasta. Opiskelija osaa tunnistaa käyttäjälähtöisen teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita ikäihmisten osallistumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata eettisiä kysymyksiä ikäteknologian käytössä.

  Opintojakson sisältö:

  • ikäteknologian käsite
  • käyttäjälähtöinen teknologia
  • ikäteknologian käytettävyys
  • ikäteknologiassa käytettävät välineet, laitteet, palvelut
  • ikäteknologiaan liittyvät eettiset kysymykset

   

  Aikataulut:
  Toteutus kokonaan verkko-opintoina. Opintojakso on avoinna 4.4.2022-15.5.2022

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 16.9.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (150 €), joka laskutetaan yhdessä erässä marraskuussa 2021. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (8.9.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.