Liiketoimintaosaamisen kehittäminen 15 op (YAMK) | SeAMK

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen 15 op (YAMK)

Haluatko syventää ja laajentaa liiketoimintaosaamistasi!

Koulutuksessa tutustutaan esimiestyön tehtäväkenttään, vastuisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi koulutus antaa eväitä yrityksen markkinointikyvykkyyden eri osa-alueiden analysointiin ja kehittämiseen sekä strategisen uudistumisen muutosajureiden roolin ja merkityksen tunnistamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu liiketoimintaosaamisen ja johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille.

Osallistujilta edellytetään korkeakoulututkintoa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina YAMK-opintoina. Opintokokonaisuus (15 op) muodostuu kolmesta opintojaksosta, jotka toteutetaan syksyn 2021 aikana. Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena, opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Opinnoissa painotetaan sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Koulutus on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMK Liiketoiminnan asiantuntijat

Koulutuksen ajankohta

Koulutus ajoittuu syksylle 2021. Koulutus alkaa 10.9.2021.

Koulutuksen sisältö

 • Tulevaisuuden esimiestyö 5 op
 • Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5 op
 • Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5 op

Tutustu tarkemmin opintojaksokuvauksiin! Opintojaksokuvauksista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

 • Tulevaisuuden esimiestyö 5 op

  Tavoitteet

  Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän, vastuut ja tulevaisuuden vaatimukset. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Opiskelija kykenee arvioimaan, millainen esimies hän persoonaltaan on ja kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä.


  Sisältö

  • Esimiehen tunneäly
  • Oman työn johtaminen ja ajankäytön hallinta
  • Transformationaalinen johtajuus ja muutosjohtajuus
  • Oma johtamisprofiili
  • Tavoitteellinen johtaminen: miten saan ihmiset toimimaan oikeaan suuntaan
   • Palautteen antaminen
   • Työmotivaatio ja ilmapiiri työn tuottavuuden näkökulmasta
   • Esimiestyö ja työhyvinvointi; hankalien tilanteiden käsittely
   • Esimiestyö ja viestintä

   

  Ajankohta: Lähiopetusta 10.9.2021, 24.9.2021 ja 1.10.2021, klo 14-20. Lisäksi itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä.
  Kouluttaja: Emilia Kangas
  Arviointi:
  1-5

 • Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen markkinaorientaatiota sekä markkinointikyvykkyyden eri osa-alueita yrityksessä (asiakassuhteiden hallinta, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, brändin hallinta). Opiskelija osaa selittää ja perustella markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden vaikutuksen yrityksen menestymisessä ja kasvussa.

  Sisältö

  • Markkinaorientaatio ja sen osa-alueet (asiakas- ja kilpailijatiedon kerääminen, tiedon hyödyntäminen)
  • Markkinointikyvykkyys ja sen osa-alueet (markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, brändin hallinta, asiakassuhteiden hallinta)
  • Markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden vaikutus yrityksen menestymiseen ja kasvuun
  • Markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden kehittämisen työkalut yrityksessä

   

  Ajankohta: Verkkototeutus, joka alkaa 1.10.2021. Tehtävät tulee palauttaa 31.12.2021 mennessä. Vapaaehtoinen Team-tapaaminen 12.11.2021 klo 15-16.
  Kouluttaja: Sanna Joensuu-Salo
  Arviointi: 1-5

 • Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa kuvata strategisen uudistumisen liittyviä keskeisiä käsitteellisiä jännitteitä. Opiskelija osaa tunnistaa toimintaympäristön trendejä ja toimialan kehityssuuntia. Opiskelija osaa kuvata strategisen uudistumisen muutosajureita sekä niiden roolia ja merkitystä strategisessa suunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida tunnistettujen muutostekijöiden ja muutosprosessien vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan sekä analysoida yrityksen arvonluontia ja ansaintalogiikkaa muuttuvassa maailmassa. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Opiskelija osaa toimia oppivassa ryhmässä ja arvioida oman osaamisensa kehittymistä.

  Sisältö

  • strateginen uudistaminen
  • toimintaympäristön ja oman organisaation strateginen analyysi
  • strategiatyökalut
  • strategisen uudistumisen johtaminen

   

  Ajankohta: Kontaktiopetus lauantaina 30.10.2021 klo 9-16. Etäopetus perjantaina 12.11. klo 16-21 (Teams) ja perjantaina 26.11.2021, klo 16-21 (Teams). Lisäksi itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä.
  Kouluttaja: Kirsti Sorama
  Arviointi: 1-5

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 150 euroa (15 op). Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua opiskelemaan Liiketoimintaosaamisen kehittäminen 15 op -YAMK-osaamiskokonaisuuteen, mikäli olet suorittanut korkeakoulututkinnon. Todistuskopiot liitetään ilmoittautumislomakkeeseen.

Ilmoittautumisaika on päättynyt 11.8.2021.
Koulutukseen otetaan 10 osallistujaa. Osallistujat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutukseen liittyvät lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 25.8.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (150 €), joka laskutetaan koulutuksen alkaessa. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (11.8.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.

Avoimen AMKin opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimen YAMKin opinnot antavat mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihin, mikäli muut hakuehdot täyttyvät.

Ylempään AMK-tutkintoon hakukelpoisuuden edellytyksenä opintopisteiden osalta on vähintään 10 opintopistettä opintorekisteriin kirjattuja, tutkinto-ohjelmaan soveltuvia ja hyväksyttyjä avoimen ylemmän AMKin opintosuorituksia, kun tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja 15 opintopistettä, kun haettavana tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Ylempään AMK-tutkintoon hakevalla tulee avoimen ylemmän AMKin opintojen lisäksi olla haettavassa tutkinto-ohjelmassa edellytettävä hakukelpoisuuden tuottava korkeakoulututkinto tai muu erikseen määritelty tutkinto. Ylempään amk-tutkintoon hakevalla tulee avoimen ylemmän AMKin opintojen ja vaadittavan korkeakoulututkinnon lisäksi olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta hakukelpoisuuden tuottavan pohjakoulutuksen lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.

Lisätietoja SeAMKin avoimen AMKin väylän hausta