Rakennesuunnittelu 20 op (YAMK) | SeAMK

Rakennesuunnittelu 20 op (YAMK)

Rakennesuunnittelun (poikkeuksellisen vaativien rakenteiden suunnittelu) 20 op YAMK -opintokokonaisuus antaa teoreettista tietotaustaa rakenteiden mekaniikasta sekä syventää puu-, betoni- ja teräsrakenteiden suunnittelu-osaamista. Koulutus antaa valmiuksia toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä. Rakennesuunnittelun opintojen tavoitteena on saavuttaa tarvittavat teoreettiset tiedot hakea ylintä suunnittelijan pätevyysvaatimusluokkaa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu rakennusalan yrityksissä ja organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan poikkeuksellisen vaativien rakenteiden suunnittelussa.

Koulutus on tarkoitettu rakennustekniikan insinööreille (AMK tai ammatillinen korkea-aste). Koulutus soveltuu myös konetekniikan insinööritutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina YAMK-opintoina. Opintokokonaisuus (20 op) muodostuu neljästä opintojaksosta, jotka toteutetaan kevään ja syksyn 2021 aikana. Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena, opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Koulutus on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohessa.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMK Tekniikan asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö

 • Rakenteiden mekaniikka 5 op (26.3.2021-30.5.2021)
 • Puurakenteet 5 op (syksy 2021)
 • Betonirakenteet 5 op (syksy 2021)
 • Teräsrakenteet 5 op (syksy 2021)

Tutustu tarkempiin opintojaksokuvauksiin! Opintojaksokuvauksista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista ja sisällöistä.

 • Rakenteiden mekaniikka 5 op

  Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa sauvarakenteiden elementtimenetelmän teoreettiset perusteet. Opiskelija osaa määrittää elementtimenetelmällä sauvarakenteiden siirtymä- ja rasitustilan. Opiskelija osaa käyttää stabiiliusteoriaa rakenteiden kriittisen kuorman sekä toisen kertaluvun mukaisten vaikutusten määrittämiseen. Opiskelija osaa rakenteiden dynamiikan perusteet lähtökohtana rakenteiden värähtelymitoitukseen.

  Sisältö:

  Sauvarakenteiden elementtimenetelmä

  • Laskentamallin muodostaminen.
  • Vapausasteet.
  • Jäykkyysmatriisit.
  • Kuormitusvektorit.
  • Laskentamallia vastaavan lineaarisen yhtälöryhmän ratkaiseminen ja ratkaisun hyödyntäminen siirtymä- ja rasitustilan selvittämiseksi.
  • Rakenteiden stabiilius.
  • Toisen kertaluvun mukainen tarkastelu.
  • Kriittinen kuorma nurjahduksessa ja kiepahduksessa.
  • Elementtimenetelmä stabiiliustehtävissä: geometrinen jäykkyysmatriisi.
  • Ominaisarvotehtävä: ominaisarvot ja ominaisvektorit.
  • Muotovirheen huomiointi laskentamallissa.

   

  Rakenteiden dynamiikka

  • Yhden vapausasteen värähtelijä: ominaistaajuus, vapaa ja vaimennettu ominaisvärähtely.
  • Pakkovärähtelijä ja sen vaste rakenteeseen kohdistuvaan herätteeseen.
  • Useamman vapausasteen värähtelijä: systeemin ominaistaajuudet ja ominaismuodot.
  • Elementtimenetelmä värähtelytehtävissä: massamatriisit ja vaimennusmatriisi.
  • Jatkuvat systeemit: palkin ominaistaajuudet.

   

  Edeltävä osaaminen: Matematiikan opinnoista hyvät tiedot algebrasta ja geometriasta, tavallisista differentiaaliyhtälöistä sekä matriisilaskennan perusteista. Rakenteiden mekaniikan perusopinnoista statiikan ja lujuusopin perusteiden hyvä hallinta.

  Toteutusaika: 26.3.2021-30.5.2021

  Arviointi: 1-5

 • Puurakenteet 5 op

  Osaamistavoitteet: Puurakenteiden suunnittelutaitojen syventäminen. Opiskelija osaa suorittaa puurakenteiden stabiiliuden (nurjahdus ja kiepahdus) ja rakennuksen kokonaisjäykistyksen mitoituksen eurokoodien mukaan. Opiskelija osaa mitoittaa järeitä puurakenteita ja puuliitoksia sekä suorittaa rakennuksen palomitoituksen. Tavoitteena on saavuttaa opintojen osalta ylimmän vaativuusluokan puurakenteiden rakennesuunnittelijan pätevyys.

  Sisältö:

  • Eurokoodien mukainen mitoitus rasituksille.
  • Nurjahdus ja kiepahdus.
  • Rakennuksen kokonaisjäykistys.
  • Liitokset.
  • Palomitoitus.

   

  Toteutusaika: Syksy 2021

  Arviointi: 1-5

 • Betonirakenteet 5 op

  Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää betonirakenteiden suunnittelutaitoaan ja saa valmiudet vaativien betonirakenteiden rakennesuunnitteluun eurokoodien mukaisesti. Tavoitteena on saada ylimmän vaativuusluokan suunnittelupätevyys opintojen osalta betonirakenteissa. Opiskelija osaa kuvata jännitettyjen betonirakenteiden jännittämismenetelmiä, jännebetonirakenteiden mekaanista toimintaa ja mallintamisessa käytettäviä teorioita. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa tavanomaisia tartuntajännerakenteita. Opiskelija osaa mitoittaa vääntörasitettuja betonirakenteita. Opiskelija osaa mitoittaa betonirakenteisen rungon jäykistyksen.

  Sisältö:

  • Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus eurokoodien mukaisesti.
  • Jännitetyt betonirakenteet.
  • Jännitysmenetelmät ja –materiaalit.
  • Jännitetyn rakenteen jännitystila, muodonmuutokset ja jännityshäviöt.
  • Jännitetyn rakenteen mitoitus, mitoitustilanteet, käyttö- ja murtorajatila.
  • Tartuntajännerakenteiden suunnittelu.
  • Mitoitus väännölle.
  • Rungon jäykistysrakenteiden mitoitus.

   

  Edeltävä osaaminen: Betonirakenteiden mitoituksen perusteet rakenneinsinöörin perusopinnoista. Rakenteiden mekaniikka.

  Toteutusaika: Syksy 2021

  Arviointi: 1-5

 • Teräsrakenteet 5 op

  Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää teräsrakenteiden suunnittelutaitoaan ja osaa suunnitella vaativia teräsrakenteita eurokoodien mukaisesti. Tavoitteena on saada ylimmän vaativuusluokan suunnittelupätevyys opintojen osalta teräsrakentamisessa.

  Sisältö:

  • Teräsrakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaisesti.
  • Lommahduksen vaikutus poikkileikkauksen kestävyyteen.
  • Poikkileikkausluokat (erityisesti luokka 4).
  • Teräsrakenteiden stabiilius: mitoitus nurjahdukselle ja kiepahdukselle sekä niiden yhteisvaikutukselle.
  • Teräsrungon kokonaisvakavuus.
  • Hitsi- ja ruuviliitokset sekä liitossovellutukset.
  • Teräsrakenteiden palomitoitus.
  • Ohutlevyrakenteet.

   

  Toteutusaika: Syksy 2021

  Arviointi: 1-5

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 200 euroa (20 op). Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Koulutus on tarkoitettu rakennustekniikan insinööreille (AMK tai ammatillinen korkea-aste). Koulutus soveltuu myös konetekniikan insinööritutkinnon suorittaneille.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt 7.3.2021

Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Todistuskopiot liitetään ilmoittautumislomakkeeseen.

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 18.3.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (200 €), joka laskutetaan yhdessä erässä huhtikuussa 2021. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (7.3.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.

Opinnot avoimessa YAMKissa ja avoimen väylän hakukelpoisuus

Avoimen väylän haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet avoimessa AMKissa tietyn määrän haettavaan koulutukseen soveltuvia avoimen AMK:n opintoja. Ylempään AMK-tutkintoon hakevalla tulee avoimen ylemmän AMKin opintojen lisäksi olla haettavassa tutkinto-ohjelmassa edellytettävä hakukelpoisuuden tuottava korkeakoulututkinto tai muu erikseen määritelty tutkinto. Ylempään amk-tutkintoon hakevalla tulee avoimen ylemmän AMKin opintojen ja vaadittavan korkeakoulututkinnon lisäksi olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta hakukelpoisuuden tuottavan pohjakoulutuksen lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.

Rakennustekniikan YAMK-tutkintoon hakukelpoisuuden edellytyksenä opintopisteiden osalta on vähintään 10 opintopistettä opintorekisteriin kirjattuja, tutkinto-ohjelmaan soveltuvia ja hyväksyttyjä avoimen ylemmän AMKin opintosuorituksia.
Rakennustekniikan YAMK-tutkintoon hakevalla tulee avoimen ylemmän AMKin opintojen lisäksi olla insinööri (AMK) rakennustekniikka tai ammatillisen korkea-asteen rakennusinsinööri -tutkinto. Lisäksi tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus rakennustekniikan alalta lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.
Katso lisätietoja avoimen väylän hausta.