Ravitsemusosaaja 25 op | SeAMK

Ravitsemusosaaja 25 op

Ravitsemusasiat herättävät vilkastakin keskustelua siitä, miten syödä hyvin ja terveellisesti ja samalla ympäristöä liikaa kuormittamatta. Miten tulkita mediassa käytävää ravitsemuskeskustelua? Entä miten nykypäivän ravitsemushaasteisiin pystytään vastaamaan ammattikeittiöissä?

Ravitsemusosaaja -kokonaisuudessa päivitetään ravitsemuksesta ja ravitsemisalasta kiinnostuneiden ja ravitsemisalalla jo toimivien tietämystä ravitsemuksesta tutkittuun tietoon pohjautuen. Kokonaisuudessa pureudutaan ruoan ja ravitsemuksen peruskysymyksiin. Perusasioiden hallinnan jälkeen syvennytään erityisruokavalioihin, niiden toteuttamiseen, ruokapalveluiden ravitsemuslaadun kehittämiseen ympäristönäkökulmat huomioiden, ravitsemuksesta viestimiseen ja ravitsemuskasvatukseen. Koulutus antaa välineitä kehittää ruokapalveluja entistä asiakaslähtöisemmiksi palvelukokonaisuuksiksi.

Tietoa ja tehtäviä voi soveltaa omasta työstä nouseviin kysymyksiin. Jos haluat tehokkaasti päivittää ravitsemuksen osaamistasi ja hyödyntää sitä omassa nykyisessä tai tulevassa työssäsi, tartu tilaisuuteen!

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Osaamiskokonaisuuden laajuus on 25 opintopistettä. Opinnot on mahdollista suorittaa pääosin verkko-opintoina. Harjoitukset (yksi lauantai) ja projektiopinnot (lähiopetuksen määrä ilmoitetaan myöhemmin) vaativat läsnäoloa. Kaikki osaamiskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kesto

Opinnot ajoittuvat keväälle 2022-keväälle 2023. Opetus alkaa 15.2.2022 (viikko 7). Opintojen aloitusinfo (verkkototeutus) toteutetaan 15.2.2022, klo 15-16 ja sen jälkeen opinnot käynnistyvät ensimmäiseen opintojaksoon liittyvällä webinaarilla klo 16-18. Opintojen kevään 2022 aikataulu on merkitty opintojaksojen kuvausten yhteyteen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ravitsemisalalla toimiville ja ravitsemuksesta kiinnostuneille.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMK Ruoka-yksikön asiantuntijat.

Koulutukseen sisältyvät opintojaksot

 • Erityisruokavaliot 2 op
 • Elintarvikkeet ja ravitsemus 4 op
 • Ravitsemuksen erityiskysymykset 4 op
 • Ravitsemuslaatu 5 op
 • Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5 op
 • Ravitsemuskasvatus ja -projekti 5 op

Katso tarkemmat tiedot opintojaksokuvauksista!

 • Erityisruokavaliot 2 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa määritellä tavallisimmat erityisruokavaliot sekä eettiset ja etniset ruokavaliot. Opiskelija osaa nimetä ja vertailla erityisruokavaliotuotteita ja valmistaa erityisruokavalioita turvallisesti ja taloudellisesti.

  Sisältö

  • Erityisruokavaliot (maidoton, laktoositon, gluteeniton, viljaton, FODMAP, kananmunaton)
  • Erityisruokavaliotuotteiden valmistus
  • Eettiset ja etniset ruokavaliot

   

  Ajankohta: Opintojakso ajoittuu viikoille 7-13. Opintojakso alkaa aloituswebinaarilla 15.2.2022, klo 16-18. Etäopetusta myös viikolla 10 (aikataulu tarkentuu myöhemmin).
  Toteutus: Opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskeluna.
  Arviointi: 1-5

 • Elintarvikkeet ja ravitsemus 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa tulkita ravitsemussuositusten tavoitteita ruokapalveluiden, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Hän osaa kuvailla suomalaisten ruoankäyttöä. Opiskelija osaa nimetä ja vertailla elintarvikkeiden terveys- ja ympäristövaikutuksia. Hän osaa arvioida ruokaa ja ruokavalioita ravintoaineiden lähteenä. Hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista. Hän osaa selittää ruoansulatuksen vaiheet. Opiskelija osaa tulkita ja selittää ruoanvalmistuksen kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä.

  Sisältö

  • Ravitsemussuositukset (yleiset ja erillisryhmien)
  • Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
  • Ruoansulatuksen anatomia ja toiminta
  • Elintarvikkeet ja ruokavalio ravintoaineiden lähteenä
  • Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
  • Kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt ruoanvalmistuksessa

   

  Ajankohta: Opintojakso ajoittuu viikoille 16-25.

  • Opintojakso alkaa aloituswebinaarilla 3.5.2022, klo 16-18
  • Webinaari 10.5.2022, klo 16-18
  • Webinaari, verkkokeskustelu 7.6.2022, klo 16-19


  Toteutus:
  Verkko-opetus
  Arviointi:
  1-5

 • Ravitsemuksen erityiskysymykset 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa selittää ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija osaa arvioida ravinnonsaannin riittävyyttä sekä suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot. Hän osaa vertailla markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

  Sisältö

  • Ravinnonoton säätely
  • Ruoansulatuselimistö ja ruoansulatus sekä niiden säätely
  • Ravintoaineiden imeytyminen
  • Virheravitsemus
  • Tavallisimmat erityisruokavaliot ja erityiselintarvikkeet

   

  Edeltävä osaaminen

  • Erityisruokavaliot
  • Elintarvikkeet ja ravitsemus tai Elintarvikkeet ravitsemuksessa.

   

  Aikataulu: Opintojakso toteutetaan syksyllä 2022
  Toteutus: Verkko-opintojen lisäksi opintoihin sisältyy yksi (1) lauantai-lähipäivä (ajankohta ilmoitetaan 17.4.2022 mennessä), jolloin toteutetaan käytännön harjoitukset.
  Arviointi: 1-5

 • Ravitsemuslaatu 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hän löytää eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevat suositukset ja osaa esitellä niiden keskeistä sisältöä.

  Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden terveellisyyden, taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Kehittäessään ravitsemispalveluiden ravitsemuslaatua hän osaa hyödyntää elintarvikehankinnoissa ravitsemuksellisen laadun kriteereitä. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

  Sisältö

  • ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät, ruoka kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä
  • kansalliset väestötason ravitsemukselliset tavoitteet, suositukset ja ohjelmat
  • alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen
  • ravitsemuksellisen laadun kehittämistehtävä

   

  Edeltävä osaaminen

  Restonomiopiskelijat: Elintarvikkeet ja ravitsemus ja Ravitsemuksen erityiskysymykset tai vastaavat tiedot
  Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat: Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/). Huom! Ravitsemuspassin suorittaminen ei sisälly koulutuksen hintaan, opiskelija vastaa itse suorituksesta aiheutuvista kustannuksista.

  Ajankohta: Opintojakso toteutetaan syksyllä 2022
  Toteutus: Verkko-opinnot
  Arviointi: 1-5

 • Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa nimetä mediakentän erityispiirteitä, analysoida alaan liittyviä tekstejä ja osaa soveltaa oppimaansa omassa tekstissään. Hän osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa määritellä ravitsemustutkimuksen menetelmiä ja selittää niiden keskeiset erot. Hän pystyy seuraamaan ja soveltamaan ravitsemustutkimusta ja alan uusinta tietoa. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tuntee luotettavia ravitsemustiedon lähteitä.

  Sisältö

  • Ravitsemusviestintä
  • Ravitsemusaiheinen mediajuttu tai sen analysointi
  • Ravitsemustutkimus
  • Ravitsemustiedonhaku
  • Ajankohtaiset ravitsemustutkimusaiheet

   

  Edeltävä osaaminen

  Restonomiopiskelijat: Elintarvikkeet ja ravitsemus ja Ravitsemuksen erityiskysymykset tai vastaavat tiedot
  Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat: Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/). Huom! Ravitsemuspassin suorittaminen ei sisälly koulutuksen hintaan, opiskelija vastaa itse suorituksesta aiheutuvista kustannuksista.

  Ajankohta: Opintojakso toteutetaan keväällä 2023
  Toteutus: Verkko-opinnot
  Arviointi: 1-5

 • Ravitsemuskasvatus ja -projekti 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija tunnistaa ravitsemuskasvatukseen osana terveyden edistämistä. Opiskelijan ravitsemuskasvatuksen taidot kehittyvät ja hän osaa käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä, -materiaaleja ja välineitä. Hän osaa toteuttaa itsenäisesti ravitsemuskasvatustilanteita ja -ohjausta erilaisissa ympäristöissä ja projekteissa.

  Sisältö

  • Ravitsemuskasvatus
  • Opetus- ja ohjausmenetelmät
  • Ravitsemuskasvatusprojekti

   

  Edeltävä osaaminen

  • Elintarvikkeet ja ravitsemus (suoritettu)
  • Ravitsemuksen erityiskysymykset (suoritettu)
  • Ravitsemuslaatu (osallistuminen)
  • Ravitsemusviestintä- ja tutkimus (osallistuminen)

   

  Ajankohta: Opintojakso toteutetaan keväällä 2023
  Toteutus: Verkko-opinnot, mahdollisesti läsnäoloa
  Arviointi: 1-5

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 250 euroa (25 opintopistettä). Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät johda tutkintoon, mutta suorituksia voidaan soveltuvin osin hyväksi lukea tulevissa tutkinto-opinnoissa.

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 7.2.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (250 €), joka laskutetaan kahdessa erässä keväällä 2022. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (30.1.2022 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.