Robotiikka 32 op | SeAMK

Robotiikka 32 op

Robotiikan ja konenäön osaajilla on nyt kova kysyntä teollisuudessa! Teollisuusrobottien hinnat ovat pudonneet merkittävästi ja niiden käyttöönotto on helpottunut, mikä avaa uusia mahdollisuuksia tuotannon tehostamiseen teollisuudessa.

Koulutuksessa syvennytään robotiikan hyödyntämiseen teollisessa tuotannossa. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella robottisoluja erilaisiin teollisuuden sovelluksiin, kuten kappaleenkäsittelyyn, kokoonpanoon ja hitsaukseen. Opiskelija oppii hyödyntämään konenäköä, voima-anturointia ja muuta anturitekniikkaa solun toiminnan joustavuuden lisäämiseksi. Robottisolun suunnittelun ja offline-ohjelmoinnin tukena käytetään erilaisia CAD- ja simulointi-ohjelmistoja. Näitä ohjelmistoja hyödynnetään myös sovelluskohtaisten tarttujien ja kiinnittimien suunnittelussa. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on huippuluokan laboratoriot robotiikan opiskeluun. Laboratorioissamme on muun muassa ABB:n, Fanucin ja Yaskawan teollisuusrobotteja sekä Universal Roboticsin yhteisrobotteja ja Omronin mobiilirobotti. Lisäksi käytössä on FMS-solu, johon on yhdistetty robotisoitu hitsaus, särmäys ja koneistuspaletin panostus sekä itse koneistuskeskus.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimena ammattikorkeakouluopetuksena Seinäjoella. Koulutus on suunniteltu siten, että se voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutuksen laajuus on 32 opintopistettä ja opiskelu tapahtuu lähiopetuksena enimmäkseen laboratoriossa ja tietokoneluokissa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti tekniikan alan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneille (esimerkiksi konetekniikka, automaatiotekniikka ja elintarviketekniikka). Koulutukseen voi ilmoittautua myös tekniikan alalla toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneet, jotka ovat perehtyneet robotiikkaan työssään.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen (32 op) hinta on 320 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Koulutuksen sisältö

 • Robotiikka 4 op
 • Python-ohjelmointi 3 op
 • Konenäkö 4 op
 • Anturitekniikka 3 op
 • Hitsaustekniikka 4 op
 • Tuotantoautomaatio 5 op (YAMK)
 • Konseptisuunnittelu 3 op
 • Tuotantoprosessien suunnittelu 3 op
 • Automaation projektityö 3 op

Opetuksen ajankohta

Lähiopetusta on noin kaksi kertaa kuukaudessa pääasiassa torstaisin klo 16.15-20.45 ja perjantaisin klo 14.15-20.45. (Huom! Joissakin tapauksissa koulutuspäivä voi olla myös lauantai klo 8-16).

Syksy 2020

 • 20.-21.8.2020
 • 3.-4.9.2020
 • 17.-18.9.2020
 • 1.-2.10.2020
 • 22.-23.10.2020
 • 5.-6.11.2020
 • 19.-20.11.2020
 • 3.-4.12.2020 ja 17.-18.12.2020

Kevät 2021

 • 7.-8.1.2021
 • 21.-22.1.2021
 • 4.-5.2.2021
 • 18.-19.2.2021
 • 11.-12.3.2021
 • 25.-26.3.2021
 • 8.-9.4.2021
 • 22.-23.4.2021
 • 6.-7.5.2021
 • 20.-21.5.2021 ja
 • 3.-4.6.2021

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika on päättynyt 31.5.2020.

Ilmoittautuneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat etusijalla. Opiskelupaikkoja on yhteensä 30.

Tieto koulutukseen hyväksymisestä lähetetään ilmoittautumislomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 8.6.2020. Hyväksytyn opiskelijan tulee vahvistaa koulutuspaikka 15.6.2020 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova.

Peruutusehdot

Hyväksytyn opiskelijan tulee vahvistaa koulutuspaikka 15.6.2020 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (320€), joka laskutetaan yhdessä erässä syyskuussa 2020. Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. Paikanvastaanottaminen on sitova.

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.

Tutustu tarkemmin opintojaksojen sisältöihin!

 • Robotiikka 4 op, KL25AB70400

  Tavoitteet

  Opiskelija tuntee eri robottityypit. Hän pystyy tarkastelemaan robottia ja robotin käyttöä sekä tehdasautomaatiossa että muilla robotiikan sovellusalueilla. Opiskelija tuntee teollisuusrobotin rakenteen, ominaisuudet, koordinaatistot, roboteissa käytettävät lisälaitteet. Opiskelija osaa ohjelmoida teollisuusrobotteja online- ja offline-ohjelmointitavoilla. Opiskelija osaa valita tarkoitukseen sopivan teollisuusrobotin sekä sen lisävarusteet.

  Sisältö

  • Robottityypit
  • Teollisuusrobotin mekaaninen rakenne
  • Robottien ohjausjärjestelmät
  • Koordinaatistot
  • Robottien lisävarusteet
  • Online- ja offline-ohjelmointi
  • Käsittely- ja ohjelmointiharjoitukset laboratoriossa

  Lisätietoja

  Opetus tapahtuu pääasiassa robotiikan ja tuotantotekniikan laboratorioissa. Opetuksessa käytetään ABB:n teollisuusrobotteja sekä ABB:n Robot Studio -ohjelmistoa.

 • Python-ohjelmointi 3 op, KL04DW40010

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa ohjelmoida Python-ohjelmointikielellä automaatioon liittyviä asiakas-palvelinpohjaisia sovelluksia. Opiskelija osaa tehdä Python-sovelluksen, joka kommunikoi teollisuusrobotin tai robottisolua simuloivan sovelluksen kanssa.

  Sisältö

  • Taulukot, funktiot
  • Olio-ohjelmointi
  • Tiedostojen käsittely
  • Tietokantarajapinta
  • Socket-ohjelmointi
  • REST API
  • OPC UA
 • Konenäkö 4 op, KL25KONÄKÖ4

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa soveltaa eri konenäköteknologioita teollisuuden sovelluksissa. Opiskelija osaa käyttää konenäköohjelmistoa kuva-analyysin sekä tehdä erilaisia piirteiden tunnistuksia. Opiskelija osaa hyödyntää konenäköä robotin yhteydessä.

  Sisältö

  • Konenäön toimintaperiaate
  • Konenäön sovelluskohteet
  • Konenäköjärjestelmän osat
  • Analyysiohjelmistot
  • Konenäköjärjestelmän määrittely
  • Cognex In-Sight EasyBuilder -konenäköohjelmiston käyttö
  • Konenäkölaboratorion laitteiden perusteet.
 • Anturitekniikka 3 op, KL25AB90000

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia antureita koneautomaation sovelluksissa. Opiskelija tuntee antureiden toimintaperiaatteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä suoritusarvot. Opiskelija osaa valita oikean anturin ratkaistavaan tunnistus- tai mittausongelmaan. Opiskelija osaa antureiden sähköiset liitännät ja osaa kytkeä ne ohjauslaitteisiin tai kenttäväylään.

  Sisältö

  • Anturi- ja mittaustekniikan perusteet
  • Suojausluokat
  • Kaksitilaiset anturit
  • Läsnäoloa tunnistavat anturit
  • Suuretta mittaavat anturit
  • Liikkeen mittaus
  • Anturien kytkentä- sekä mittausharjoitukset laboratoriossa.
 • Hitsaustekniikka 4 op, KC00CC41

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä. Opiskelija osaa mekanisoida ja automatisoida hitsaustapahtuman sekä hyödyntää robotiikkaa hitsauksessa. Opiskelija ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa.

  Sisältö

  • Hitsausrobotiikka
  • Hitsausmenetelmät
  • Hitsattavuus
  • Muodonmuutokset
  • Hitsausvirheet
  • Hitsausliitoksen suunnittelu
  • Laadunhallinta
  • Kustannukset
 • Tuotantoautomaatio 5 op, ylempi AMK, 8I00CG72

  Tavoitteet

  Opiskelija tuntee konenäön periaatteet ja tietää, miten erilaisia konenäön algoritmeja sovelletaan tuotantoautomaatiossa. Opiskelija osaa suunnitella teollisuusrobottia ja konenäköä hyödyntävän tuotantosolun ja simuloida sen toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää perinteisiä teollisuusrobotteja sekä mobiili- ja yhteistyörobotteja teollisessa tuotannossa.

  Sisältö

  • Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet
  • Konenäkö tuotantoautomaatiossa
  • Robotiikka ja sen sovellukset teollisuudessa
  • Robottien simulointi ja offline-ohjelmointi
  • Yhteistyörobotit
  • Mobiilirobotit
 • Konseptisuunnittelu 3 op, KL25AB75100

  Tavoitteet

  Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen koneautomaation konseptisuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa konstruoida kinemaattisen mallin koneenosista, kokoonpanoista ja liikemekanismeista nykyaikaisilla suunnitteluohjelmistoilla.

  Sisältö

  • Konseptisuunnitteluun tarkoitetun mekaniikkasuunnitteluohjelmiston käyttö
  • Robottisolun mallintaminen konseptisuunnitteluohjelmistolla
  • Robotin tarttujat
  • Robotin paikoitus
  • Jigit
 • Tuotantoprosessien suunnittelu 3 op, KL25AB75200

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa tehdä simulaatiomallin tuotantosolusta sekä suunnitella robottisolun. Opiskelija osaa robottisimuloinnin perusteet ja ymmärtää sen mahdollisuudet teollisuusrobotiikan suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Opiskelija osaa soveltaa simulointiohjelmistoa työpisteen ergonomiasuunnittelussa.

  Sisältö

  • Simuloinnin merkitys tuotantoprosessin suunnittelussa (sovelluskohteet, edut/rajoitukset, robottisimulointiprojektin vaiheet ja sisältö, ergonomian simulointi)
  • Tuotantoprosessien simulointiin tarkoitetun ohjelmiston käyttö (käyttöliittymä, ohjelmiston ominaisuudet)
  • Erilaisten simulaatioiden rakentaminen (kappaleenkäsittely, hitsaus jne.)
  • Ergonomiasuunnittelu 3D-ihmismalleihin perustuvalla tarkastelulla (rasitusanalyysit, ulottuvuustarkastelut, näkökentän tarkastelut)
 • Automaation projektityö 3 op, KL25AB75000

  Tavoitteet

  Opiskelija perehtyy johonkin häntä kiinnostavaan robotiikan osa-alueeseen tekemällä aiheesta projektityön. Samalla opiskelija perehtyy projektinhallintaan sekä projektin tulosten raportointiin.

  Sisältö

  • Projektin suunnittelu
  • Projektin toteutus
  • Projektin raportointi

Lisätietoja koulutuksesta

SeAMK placeholder kuva

Petteri Mäkelä

Yliopettaja

sähköposti

Petteri.Makela(a)seamk.fi

puhelin

+358408302351

Tilaa täydennyskoulutuksen uutiskirje


 • Olen tutustunut Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietosuojakäytäntöihin ja hyväksyn henkilötietojeni käytön palvelussa.

Ehdota täydennyskoulutusta


 • Olen tutustunut Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietosuojakäytäntöihin ja hyväksyn henkilötietojeni käytön palvelussa.