Web-ohjelmointi 26-46 op | SeAMK

Web-ohjelmointi 26-46 op

Web-ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus (26-46 op) on vahvaa ammattiosaamista tuottava tekniikan alan koulutus. Koulutuksessa perehdytään moderniin web-sovelluskehitykseen sekä ohjelmistotuotannon menetelmiin. Lisäksi voit syventyä tietoturvaan, virtualisointitekniikoihin, IoT:hen sekä tekoälyn sovelluksiin.

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimena ammattikorkeakouluopetuksena. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja osittain verkko-opetusta. Lähiopetus pidetään torstaisin (klo 16.15-21) ja perjantaisin (klo 14.15-21) sekä joinakin lauantaipäivinä. Koulutus alkaa 13.1.2022. Tarkemmat lukujärjestykset julkaistaan joulukuun puolivälissä 2021.

Koulutus koostuu pakollisista AMK-tasoisista opintojaksoista (26 op), joiden lisäksi opiskelija voi valita ohjelmaan enintään 20 opintopistettä YAMK-tasoisista opintojaksoja.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti korkeakoulututkinnon (AMK tai yliopisto) suorittaneille. Koulutus sopii hyvin esimerkiksi automaatio-, kone- ja tietotekniikan insinööreille, IT-tradenomeille sekä luonnontieteen alan yliopistotutkinnon suorittaneille. Voit hakeutua koulutukseen myös muulla korkeakoulututkinnolla tai toisen asteen koulutuksella.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMK Tekniikan asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset AMK-opintojaksot 26 op:

 • Käyttöjärjestelmät 4 op
 • Ohjelmistotuotannon perusteet 3 op
 • Selainohjelmointi 3 op
 • Palvelinohjelmointi 4 op
 • Tietoturva 3 op
 • Virtual Environments 3 op
 • Ohjelmistoprojekti 6 op

Valinnaiset YAMK-tasoiset opintojaksot 0-20 op:

 • Teollinen internet 5 op
 • Ohjelmistotuotannon menetelmät 5 op
 • Automaation ohjelmistosuunnittelu 5 op
 • Tekoälyn sovellukset teollisuudessa 5 op

Katso tarkemmat tiedot opintojaksokuvauksista!

AMK-tasoiset pakolliset opintojaksot (26 op)

 • Käyttöjärjestelmät 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija tuntee käyttöjärjestelmän osat ja niiden tehtävät (ydin, prosessien hallinta ja muistinhallinta). Opiskelija tuntee virtuaalimuistin toiminnan ja tiedostojärjestelmien toimintaperiaatteet ja tietää, miten oheislaitteita ohjataan. Opiskelija osaa hallinnoida Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmillä varustettuja tietokoneita.

  Sisältö

  Opintojaksolla käsitellään käyttöjärjestelmän peruskäsitteitä, prosessin hallinta, synkronointi ja kommunikointi, muistin hallinta ja muistihierarkia. Lisäksi käsitellään oheislaitteiden ohjaus ja Linux-käyttöjärjestelmän perusteet. Opiskelija tutustuu esimerkkinä käsiteltävään Linux-käyttöjärjestelmään ja oppii sen hallinnoinnin.

  Aikataulu: Opintojakso alkaa 13.1.2022
  Arviointi: 1-5

 • Ohjelmistotuotannon perusteet 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija tuntee ohjelmistojen kehitysprosessin ja elinkaarimallit. Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisen tietojärjestelmän UML:ää käyttäen. Opiskelija osaa käyttää versionhallinnan perustoimintoja ja suunnitella testattavan ohjelmiston.

  Sisältö

  • Ohjelmistoprosessit ja elinkaarimallit
  • Vaatimusmäärittely
  • Järjestelmän mallintaminen, UML
  • Ohjelmistotestauksen perusteet
  • Versionhallinnan perusteet

   

  Aikataulu: Opintojakso toteutetaan keväällä 2022
  Arviointi: 1-5

 • Selainohjelmointi 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia web-sovelluksia. Opiskelija osaa tehdä vuorovaikutteisia web-sivuja käyttäen moderneja teknologioita.

  Sisältö

  • HTML, CSS, JavaScript
  • Web-sovellusten kehittämisessä tarvittavat työkalut
  • Web-sovelluskehysten perusteet. Esimerkkinä jokin yleinen sovelluskehys.

   

  Aikataulu: Opintojakso toteutetaan keväällä 2022
  Arviointi: 1-5

 • Palvelinohjelmointi 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija tuntee web-sovellusten tekemiseen tarvittavien teknologioiden perusteet. Opiskelija osaa suunnitella web-sovelluksia, joissa hyödynnetään REST-rajapintaa. Opiskelija osaa suunnitella palvelinsovelluksen JavaScript- ja Node.js-tekniikoilla. Opiskelija osaa tehdä palvelinsovelluksia, joissa käytetään relaatiotietokantoja ja NoSQL-tietokantoja tiedon varastointiin. Opiskelija osaa suunnitella testit palvelinohjelmaan.

  Sisältö

  • Web-sovellusten perusteet
  • HTTP, REST API
  • JavaScript, TypeScript
  • Palvelinsovelluksen toteuttaminen Node.js- and Express-tekniikoilla
  • Palvelinsovelluksen testaus
  • Käyttäjien hallinta

   

  Aikataulu: Alustavasti keväällä 2022
  Arviointi: 1-5

 • Tietoturva 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija tuntee tietoturvan peruskäsitteet sekä osaa suojautua tietoturvauhkia kohtaan jotka kohdistuvat käyttäjiin, tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin.

  Sisältö

  Kurssilla käsitellään turvamenetelmiä kuten käyttäjien todentamisesta, turvallisia salasanoja, tiedon salausta, turvaprotokollia, palomuureja, virustorjuntaa. Muita aiheita ovat mm.

  • tietoturvan peruskäsitteet
  • matkapuhelinten tietoturva
  • kyberturvallisuus
  • huijaukset
  • haittaohjelmat
  • kiristysohjelmat
  • varmuuskopiointi
  • langattomien verkkojen tietoturva

   

  Aikataulu: Alustavasti keväällä 2022
  Arviointi: 1-5

 • Virtual Environments 3 op

  Tavoitteet

  Students are able to design, deploy, and maintain a variety of virtualized server environments.

  Sisältö

  The course installs virtualized server environments using VmWare, Microsoft and Linux virtualization methods, for example.

  • VmWare
  • Citrix XenServer
  • KVM (Kernel Based Virtual Machine)
  • PROXMOX VE

   

  Aikataulu: Alustavasti syksyllä 2022
  Arviointi: 1-5

 • Ohjelmistoprojekti 6 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistosovelluksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistotuotannon menetelmiä ohjelmistoprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa etsiä tietoa uusista teknologioista verkosta ja hyödyntää tätä tietoa omassa työssään. Opiskelija kykenee sekä itsenäiseen työhön että ryhmätyöskentelyyn.

  Sisältö

  Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ohjelmistoprojektin, jonka aihe saadaan yrityksestä. Vaihtoehtoisesti projektin aihe voi liittyä SeAMKin tutkimus- tai kehityshankkeeseen. Projektissa selvitetään ensin asiakkaan tarpeet, jonka jälkeen alkaa projektin suunnittelu. Ohjelmistoprojekti tehdään useimmiten ryhmätyönä.

  Aikataulu: Ohjelmistoprojekti alkaa kevään 2022 aikana, mutta painottuu syksylle 2022
  Arviointi: 1-5

YAMK-tasoiset valinnaiset opintojaksot (0-20 op)

 • Teollinen internet 5 op (YAMK)

  Tavoitteet

  Opiskelija tietää, miten teollinen internet vaikuttaa teollisuusyrityksen liiketoimintaan sekä sen tuotteisiin ja palveluihin. Opiskelija tuntee teollisen internetin sovelluksissa käytetyt teknologiat (teknologiapino) ja ymmärtää tyypillisen teollisen internetin sovelluksen arkkitehtuurin. Opiskelija osaa määritellä käyttäjälle teollista internetiä hyödyntävän palvelun.

  Opiskelija ymmärtää, miten teollisuusyrityksen toimintaa voidaan tehostaa digitaalisen valmistuksen menetelmillä. Opiskelija tunnistaa digitaalisen valmistuksen työkalut.

  Opiskelija tietää, miten teollisen internetin hyödyntäminen vaikuttaa kestävään kehitykseen.

  Sisältö

  • Teollisen internetin perusteet
  • Teollisen internetin teknologiat
  • Datan mallintaminen ja järjestelmien integraatio
  • Pilvipalvelut ja IoT-alustat
  • Teollisen internetin sovellukset ja liiketoiminta
  • Digitaalinen valmistus

   

  Aikataulu: Kevät 2022
  Arviointi: 1-5

 • Ohjelmistotuotannon menetelmät 5 op (YAMK)

  Tavoitteet

  Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git). Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella ohjelmia, jotka voidaan testata hyvin. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa (Docker).

  Sisältö

  • Ohjelmistotuotannon menetelmät ja välineet
  • Versionhallinta (git)
  • Ohjelmistotestaus
  • Jatkuva integrointi, jatkuva toimitus, Devops
  • Kontitus (Docker)

   

  Edeltävä osaaminen: Ohjelmistotuotannon peruskurssi
  Aikataulu: Syksy 2022
  Arviointi: 1-5

   

 • Automaation ohjelmistosuunnittelu 5 op (YAMK)

  Tavoitteet

  Opiskelija tuntee teollisuusautomaation tietojärjestelmät. Opiskelija osaa suunnitella hajautettuja tietojärjestelmiä teollisuusautomaation sovelluksiin. Opiskelija osaa tehdä sovelluksen, joka kerää dataa tuotantoprosessista ja välittää sen palvelimelle käsiteltäväksi.

  Sisältö

  • Rinnakkaisten ja hajautettujen järjestelmien periaatteet
  • REST-pohjaiset web-palvelut
  • MQTT
  • OPC UA
  • Tiedon varastointi ja visualisointi
  • Teollisuuden tietojärjestelmien integrointi

   

  Aikataulu: Kevät 2022
  Arviointi: 1-5

 • Tekoälyn sovellukset teollisuudessa 5 op (YAMK)

  Tavoitteet

  Opiskelija tuntee koneoppimisen ja neuroverkkolaskennan periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa koneoppimisen menetelmiä erilaisissa automaatiotekniikan sovelluksissa.

  Sisältö

  • Johdatus tekoälyyn ja koneoppimiseen
  • Lineaarinen regressio
  • Logistinen regressio
  • Neuroverkot
  • Klusterointi
  • Pääkomponenttianalyysi
  • Koneoppimisen sovellukset teollisuudessa
  • Konenäkö ja koneoppiminen

   

  Edeltävä osaaminen: Lineaarialgebra ja matriisilaskenta sekä Ohjelmoinnin perusteet
  Toteutusaika: Kevät 2022
  Arviointi: 1-5

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 260 euroa (26 opintopistettä). Hinta sisältää opiskelijan suorittamat valinnaiset YAMK-opintojaksot.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittautuminen on 1.11.2021 (klo 8.00) – 15.12.2021 (klo 23.59). Ilmoittautumislomake julkaistaan tällä sivustolla ennen ilmoittautumisajan käynnistymistä.

Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin siten, että korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat ja ohjelmistosuunnittelu (27 op) -koulutuksessa mukana olevat ovat etusijalla . Ilmoittautumislomakkeen yhteyteen liitetään todistus mahdollisesta korkeakoulututkinnosta. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 40 opiskelijaa.

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät johda tutkintoon, mutta suorituksia voidaan soveltuvin osin hyväksi lukea tulevissa tutkinto-opinnoissa.

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 6.1.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (260 €), joka laskutetaan kahdessa erässä keväällä 2022. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (15.12.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.