Ruokaketjun kiertotalouden koulutus | SeAMK

Ruokaketjun kiertotalouden koulutus

Logot

Tietoisuus ruokaketjun vastuullisuudesta on viime vuosina kasvanut. Kiertotalous on uusi vastuullisuuden toimintamalli, joka pohjautuu resurssien kestävään käyttöön. Se pyrkii jätteiden synnyn minimointiin tuottamalla materiaaleja ja tuotteita, jotka palautuvat uudestaan prosessin eri vaiheisiin.  

Kiertotalous on kokonaisuus, johon sisältyy useita eri sisältöjä ja kiertotalouden keskeinen tavoite on pyrkiä maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalinen sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Tarjottavat opinnot mahdollistavat uusia ajattelumalleja kiertotalousosaamiseen. Koulutus ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden ennakointia ja kiertotalousosaaminen tulee olemaan tulevaisuuden avaintaitoja.

Koulutuksen toteuttajat ja sisällöt

Viisi korkeakoulua, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Savonia- ja Karelia-ammattikorkeakoulut sekä Vaasan ja Jyväskylän yliopistot ovat nostaneet esiin kiertotalouden merkityksen ravitsemisalalla ja laajemmin yhteiskunnassa. Korkeakoulut ovat suunnitelleet yhdessä uusia opintokokonaisuuksia ruokaketjun kiertotalouden. jossa syvennytään kiertotalouden mukaisiin ruokaketjuihin.

Viisi korkeakoulua ovat tuottaneet yhdessä uuden opintokokonaisuuden, jossa kiertotaloutta tarkastellaan eri näkökulmista. Opintojaksoilla käsitellään muun muassa kestävää ruoan tuotantoketjujen hallintaa kiertotaloudessa ja ruokaan liittyvää kulutuskäyttäytymistä.

Opintokokonaisuus sisältää seitsemän opintojaksoa:

 • Ruokaketjun energiaomavaraisuus, 5 op (Vaasan yliopisto)
 • Digitalisaatio ruokaketjun kiertotaloudessa, 5 op (SeAMK)
 • Ruokaketjun ravinnekierrot, 5 op (Karelia AMK)
 • Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa, 5 op (SeAMK)
 • Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet ruokaketjussa, 5 op (SeAMK)
 • Ruokatuotteen tuotekehitys kiertotaloudessa, 5 op (Savonia AMK)
 • Moderni kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (Vaasan yliopisto)

Oppimisessa painottuu yrityslähtöisyys: kurssien projektityöt keskittyvät vahvasti yrityksiin ja työelämään. Opintokokonaisuus toteutetaan digitaaliselle oppimisalustalle esimerkiksi Moodlessa tai MOOC-kursseina.

Kohderyhmä

Opintojaksot soveltuvat kaikille ruokaketjun vastuullisuudesta ja kiertotalouden mahdollisuuksista kiinnostuneille henkilöille, ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille sekä avoimen yliopiston, avoimen ammattikorkeakoulun ja toisen asteen opiskelijoille. Opetuskielenä on suomi.

Koulutuksen tavoitteet

Opintokokonaisuuden vallinnan mukaan opiskelijalla on mahdollisuus:

 • ymmärtää, mikä ruoan toimitusketju on ja mitkä ovat sen keskeiset sisällöt (Vaasan yliopisto)
 • tunnistaa digitaalisaatioin tuomat mahdollisuudet ruokaketjun kiertotaloudessa (SeAMK)
 • osaa analysoida toiminnan ravinteiden käytön tehokkuutta (Karelia AMK)
 • tunnistaa ruokaketjun vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä kestävyyden eri tasoilla (SeAMK)
 • tunnistaa kiertotalouden eri liiketoimintamallit ja osaa analysoida sekä arvioida erilaisten liiketoimintamallien toteuttamisen mahdollisuuksia ja niiden soveltuvuutta yritykselle (SeAMK)
 • osaa ruokatuotannon suunnitellussa ja kehittämisessä ottaa huomioon kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkökulmat (Savonia AMK)
 • osaa 1.) määritellä ja ymmärtää kuluttamisen ja ruoankuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajan käyttäytymistä ohjaavia perusprosesseja, 2.) tunnistaa ja visioida ruoankulutuksen tulevia trendejä sekä 3.) tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa markkinoinnin päätöksen teossa (Vaasan yliopisto)

Opiskelumuoto ja -aika

Syksy, aloitukset jaksoittain ajalla 3.9.-15.10.2018. Opintojaksojen pilotointi päättyy 15.12.2018.

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina sisältäen webinaareja ja alueellista etäopetusta sekä itsenäistä projektityöskente­lyä ja seminaareja. Opiskelija suorittaa toteutuk­sen tarjonnasta 5-35 opintopisteen opinnot henkilökohtaisen kiinnostuksensa mukaan.

Koulutus toteutetaan ajalla 3.9.2018–15.12.2018.

Hakeminen

Opiskelijavalinnat ilmoitetaan sähköpostilla hakulomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt. 

Hinta

Opintojaksot ovat kaikille ilmaisia syksyn 2018 pilotoinnin aikana. Opintojaksojen suorittamisesta saa todistuksen.