SeAMKin avoimen AMKin verkko-opintoja | SeAMK

SeAMKin avoimen AMKin verkko-opintoja

Tutustu SeAMKin avoimen AMKin verkko-opintotarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!

Kevään 2022 yksittäisten opintojaksojen verkko-opintoja

Liiketoiminta

 • Ruotsia AMK-opintoihin 2 op

  Tavoitteet:

  Opiskelija osaa viestiä monipuolisemmin sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä. Hänen sanavarastonsa laajentuu ja hän osaa käyttää ruotsin perusrakenteita. Hän osaa kirjoittaa yhtenäistä lauserakenteiltaan vaihtelevaa tekstiä. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoansa.

  Ajankohta: 19.1.2022-20.2.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 31.1.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Markkinointiviestintä 5 op

  Tavoitteet:

  Opiskelija osaa soveltaa viestinnän perusteorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa. Hän osaa vertailla markkinointiviestinnän keinoja ja muotoja sekä laatia tehokkaan markkinointiviestintäsuunnitelman pk-yritykselle. Opiskelija osaa käyttää digitaalisen markkinointiviestinnän välineitä ja toteuttaa markkinointiviestintää tavoitteellisesti ja integroidusti pk-yrityksessä. Hän osaa mitata markkinointiviestinnän vaikutuksia ja arvioida sen merkitystä yritysimagon ja brändin rakentamisessa.

  Ajankohta: 12.2.2022-22.5.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 31.1.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos 3 op

  Tavoitteet:

  Opiskelija tunnistaa perheyrityksiin liittyvät erityiskysymykset ja osaa huomioida niiden vaikutukset perheyritysten toiminnassa ja johtamisessa. Opiskelija osaa sukupolvenvaihdoksen keskeiset osa-alueet ja osaa suunnitella sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen.

  Ajankohta: 14.2.2022-30.4.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 31.1.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Sivutoimiyrittäjyys 2 op

  Tavoitteet:

  Opiskelija osaa

  • kuvata sivutoimiyrittäjyyden merkitystä ja roolia yhteiskunnassa ja omalla alalla
  • selittää sivuyrittäjyyden ilmenemismuotoja yksilöiden ja organisaatioiden tasolla
  • analysoida omia sivutoimiyrittäjyyden mahdollisuuksia ja muotoja
  • kuvata kannattavan sivuyrittäjyyden perusedellytykset
  • tarkastella analyyttisesti sivutoimiyrittäjyyden tulevaisuuden näkymiä

   

  Ajankohta: 12.3.2022-25.5.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 31.1.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Itsensä johtaminen 2 op

  Tavoitteet:

  Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat esimiestä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti omia voimavarojaan hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen. Hän tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija tuntee keinoja kehittää itsetuntemustaan ja muutosvalmiuttaan.

  Ajankohta: 17.2.2022-25.5.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 4.2.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Arvonlisäverotus 2 op

  Tavoitteet:

  Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen peruskäsitteet ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä taloushallinnon eri osa-alueilla. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja kuvailemaan arvonlisäverotukseen vaikuttavat keskeiset tekijät. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on oikean arvonlisäverotuskäytännön tuntemisella ja soveltamisella eri liiketapahtumien yhteydessä. Opiskelija osaa analysoida eri liiketapahtumia arvonlisäverotuksen kannalta ja toisaalta osaa analysoida arvonlisäverotuksen vaikutusta liiketapahtumien ja koko yritystoiminnan kannattavuuteen. Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen ja kirjanpidon yhteyden sekä sen, kuinka arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa. Opiskelija tietää arvonlisäverotukseen liittyvän viranomaisvalvonnan ja sen merkityksen. Opiskelija osaa hakea arvonlisäverotukseen liittyvää tietoa relevanteista lähteistä. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja ratkaisemaan arvonlisäverotuksen perusteisiin liittyviä ongelmia.

  Ajankohta: 17.2.2022-25.5.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 4.2.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Internet-markkinointi 3 op

  Tavoitteet:

  Opiskelijat osaavat kuvata tärkeimmät Internet-markkinoinnin muodot. Opiskelijat osaavat markkinoida ja mainostaa liiketoimintaa käyttäen erilaisia Internetin markkinoinnin kanavia ja työkaluja, esim. hakukoneoptimointi, eri sosiaaliset mediat, sisältömarkkinointi, sähköposti ja display-mainonta.

  Ajankohta: 21.2.2022-13.5.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 11.2.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Osaamisen johtaminen 3 op

  Tavoitteet: 

  Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatioissa.

  Opiskelija osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa arvioida osaamisen johtamista liiketoiminnan kehittämisen välineenä.

  Ajankohta: 7.3.2022-25.5.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 22.2.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Lähijohtaminen 3 op

  Tavoitteet:

  Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen esimiestyön kokonaisuudesta ja osaa tuloksellisen esimiestyön perusteet. Hän ymmärtää esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

  Ajankohta: 18.4.2022-31.5.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 15.3.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Sosiaali- ja terveysala

 • Sustainable Development and Global Health 2 op

  Tavoitteet:

  The student understands different levels of sustainable development and Sustainable Development Goals (SDG). The student knows how to evaluate the health and well-being of the population in his/ her native country and in Finland. The student is aware of factors that cause public health problems and future national and global health risks. He / she understands how social decision-making, structures and sustainable development are linked with the promotion of health and functional capacity on the national and international levels.

  Ajankohta: 1.4.2022-31.7.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 20.2.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Ikäteknologia 3 op

  Tavoitteet: 

  Opiskelija osaa hankkia monipuolisesti tietoa ikäteknologiasta. Opiskelija osaa tunnistaa käyttäjälähtöisen teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita ikäihmisten osallistumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata eettisiä kysymyksiä ikäteknologian käytössä.

  Ajankohta: 21.2.2022-30.4.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Kirjasto- ja tietopalveluala

 • Kirjastohistoria 5 op

  Tavoitteet:

  Opiskelija hallitsee maailma kirjastohistorian keskeiset kehitystrendit. Painopiste on erityisesti kotimaisen kirjastolaitoksen ja yleisten kirjastojen kehityksessä 1900-luvulla. Opiskelija ymmärtää kirjastolaitoksen muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät ja kykenee analysoimaan niiden merkitystä nykypäivän näkökulmasta.

  Ajankohta: 13.3.2022-31.7.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 6.3.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ruoka-ala

 • Erityisruokavaliot 2 op

  Tavoitteet:

  Opiskelija osaa määritellä tavallisimmat erityisruokavaliot sekä eettiset ja etniset ruokavaliot. Opiskelija osaa nimetä ja vertailla erityisruokavaliotuotteita ja valmistaa erityisruokavalioita turvallisesti ja taloudellisesti.

  Ajankohta: 17.2.2022-15.5.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 30.1.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Elintarvikkeet ja ravitsemus 4 op

  Tavoitteet:

  Opiskelija osaa tulkita ravitsemussuositusten tavoitteita ruokapalveluiden, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Hän osaa kuvailla suomalaisten ruoankäyttöä. Opiskelija osaa nimetä ja vertailla elintarvikkeiden terveys- ja ympäristövaikutuksia. Hän osaa arvioida ruokaa ja ruokavalioita ravintoaineiden lähteenä. Hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista. Hän osaa selittää ruoansulatuksen vaiheet. Opiskelija osaa tulkita ja selittää ruoanvalmistuksen kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä.

  Ajankohta: 18.4.2022-31.8.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 11.4.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Muut verkko-opinnot

 • Finnish Language and Culture 3 op

  Tavoitteet:

  Students know basic vocabulary, grammar and phrases of the Finnish language. They are able to tell and write about themselves using simple expressions and to communicate in simple everyday situations. Furthermore, the students are acquainted with Finland as a country and also have a better understanding of the Finnish way of life.

  Ajankohta: 6.6.2022-28.8.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 14.4.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 • Tietokoneen käyttäjän tietoturva 2 op

  Tavoitteet:

  Opiskelija osaa selittää tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa tunnistaa keskeiset työaseman, lähiverkon ja Internetin käyttöön liittyvät tietoturvauhkat. Opiskelija osaa arvioida tietoturvaa sekä yksilön että organisaation kannalta. Opiskelija osaa suojata tietokoneen erilaisia tietoturvauhkia vastaan.

  Ajankohta: 21.3.2022-25.5.2022

  Ilmoittautuminen päättyy 7.3.2022

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen

SeAMKissa on tarjolla myös avoimen AMKin nonstop verkko-opintojaksoja, ruokaketjun kiertotalouden verkko-opintoja sekä tutkinto-ohjelmien yhteiset perusopinnot (20 op) verkko-opintoina.

Hinta

Opintojaksojen hinta on 10 euroa / opintopiste. Opintomaksu laskutetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Tarkemmat tiedot opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä löytyvät opintojakson tiedoista. Avoimen AMKin opintojaksoille ilmoittaudutaan opintojaksokuvauksen yhteydestä löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.