Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina | SeAMK.fi

Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina

SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmien yhteiset perusopinnot (20 op) voi suorittaa avoimessa AMKissa verkko-opintoina!
Nämä opinnot käyvät suorituksena mihin tahansa tutkinto-ohjelmaan (ei koske ylempiä AMK-tutkinto-ohjelmia).

Ilmoittautuminen kevään 2023 verkko-opintoihin 15.12.2022-15.3.2023.

Ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittautua yksittäisille perusopintoihin sisältyville opintojaksoille tai kaikille perusopintojen opintojaksoille. Mikäli ryhmä on täynnä, siitä on maininta alla olevan kurssiesittelyn ohessa.

Opintojaksot ovat avoimen AMK:n opetustarjonnassa syksyisin ja keväisin. Opintoihin ilmoittautuessa kannattaa huomioida, että opinto-oikeusaika on voimassa aina kyseisen lukukauden loppuun (syyslukukauden toteutuksilla 31.12. saakka ja kevätlukukauden toteutuksilla 31.7. saakka).

SeAMKin yhteiset perusopinnot (20 op)

Osaajaksi kehittyminen

 • Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa

  • toimia ammattikorkeakoulussa
  • kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
  • käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
  • tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
  • tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

   

  Sisältö

  • opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
  • opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
  • korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
  • opiskelijajärjestön toiminta
  • SeAMKin kirjastopalvelut
  • opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
  • opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
  • urasuunnittelu ja työnhakutaidot
  • kansainvälisen osaamisen merkitys
  • jatko-opintomahdollisuudet
 • Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa

  • suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
  • kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
  • tunnistaa omia uramahdollisuuksia
  • ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
  • tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
  • toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
  • suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

   

  Sisältö

  • työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
  • tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
  • urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
  • opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
  • oman kansainvälistymisen suunnittelu
  • opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
  • kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
  • kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen
 • Viestintätaidot 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa

  • toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
  • analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
  • tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

   

  Sisältö

  • Viestintätyylin analysointi
  • Esiintymistaito ja vuorovaikutus
  • Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset)
  • Asiatyylisen tekstin tuottaminen
  • SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet
 • Tieto- ja viestintätekniikka 3 op

  Tavoitteet

  • Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
  • Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

   

  Sisältö

  • Johdatus toimisto-ohjelmiin
  • Tekstinkäsittely
   • kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
   • asiakirjastandardi
  • Taulukkolaskenta
   • laskentamallit
   • kaaviot
  • Esitysgrafiikka
   • esityksen sisältö ja rakenne
   • esityksen asetukset
  • Verkkopalvelujen hyödyntäminen
   • pilvipalvelut
   • verkkoneuvottelu työvälineenä

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

 • Yrittäjyyden perusteet 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija

  • osaa kuvata yrittäjyysosaamisen pääpiirteet sekä pohtia omia tavoitteittaan ja vahvuuksiaan suhteessa niihin.
  • tunnistaa ihmisen kognition rakenteet itsessään ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa
  • ymmärtää epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
  • osaa kuvata ja tarkastella sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa ja hahmottaa miten ne eroavat toisistaan
  • tunnistaa arvon ympäristösidonnaisuuden sekä erilaiset rakenteet, joissa sitä voidaan tuottaa
  • osaa analysoida erilaisia arvoketjuja ja –verkkoja.
  • osaa kuvata yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa ja tunnistaa erilaisia yrittäjyyden ilmenemistapoja elämässä.
  • osaa kuvata kannattavan liiketoiminnan edellytykset
  • tuntee yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
  • tuntee yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet SeAMKissa

   

  Sisältö

  • Yrittäjyyskompetenssi, itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, ihmisen ajattelujärjestelmät, epävarmuuden sieto ja pettymyksen käsittely
  • Arvon luominen, arvoketjujen; ja arvoverkkojen tunnistaminen eri ympäristöissä, arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
  • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
  • Liiketoiminnan perustamisen vaiheet
  • Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna (muille kuin liiketalouden alalle)
  • Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
  • Yrittäjyystaitojen syventäminen SeAMKissa (SeAMK Yritystalli, SeAMKPro, SeiES jne.)
 • SeAMK-innovaatioviikko 2 op

  (Huom! SeAMKin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tätä kautta innovaatioviikolle)

  Tavoitteet

  1. Käyttäjäkeskeisen ongelmanratkaisumenetelmän ymmärtäminen ja sen hyödynnettävyys kehitystehtävissä
  2. Kehitystehtävän analysointi
  3. Asiakasongelman ymmärtäminen
  4. Kehitystehtävän määrittely
  5. Konseptointi
  6. Asiakaspalautteen hankkiminen
  7. Ryhmätyöskentelytaidot

Tutkimus- ja projektiosaaminen

 • Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa

  • tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
  • määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
  • esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
  • selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
  • antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

   

  Sisältö

  • tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
  • yleinen tutkimusetiikka
  • keskeisiä tutkimusmenetelmiä
  • tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
  • tutkimusprosessin ja – raportin vaiheet
  • tutkiva ja kehittävä työote
 • Projektitoiminnan perusteet 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa

  • selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
  • esitellä perustiedot ja -valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
  • selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnittelun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
  • esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

   

  Sisältö

  • projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
  • projektin vaiheet ja prosessi
  • projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
  • projektiorganisaatio ja sidosryhmät
  • projektin muutokset, riskit ja ongelmat
  • projektiviestintä ja raportointi
  • projektin päättäminen

Hinta

Opintomaksu on 10 euroa / opintopiste. Opintomaksu laskutetaan erikseen.

Opintojen aloittaminen

Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja opintojen aloittamisesta sähköpostitse. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristöä hyödyntäen.

Lisätietoja opinnoista

SeAMKin yhteisten perusopintojen avoimen AMKin opintojaksot toteutetaan syksyisin ja keväisin. Ilmoittautuminen kevään opintojaksoille on 15.12-15.3. ja syksyn opintojaksoille 15.5.-15.10.

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse avoinamk@seamk.fi