Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina

SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmien ensimmäisen lukuvuoden yhteiset perusopinnot voi suorittaa joustavasti avoimessa AMK:ssa verkko-opintoina! Lukuvuoden 2024-2025 aikana on mahdollisuus suorittaa yhteisiä perusopintoja 15 opintopistettä.

Nämä opinnot käyvät suorituksena mihin tahansa tutkinto-ohjelmaan (ei koske ylempiä AMK-tutkinto-ohjelmia).

Opintojaksot ovat avoimen AMK:n opetustarjonnassa syksyisin ja keväisin. Opintoihin ilmoittautuessa kannattaa huomioida, että opinto-oikeusaika on voimassa aina kyseisen lukukauden loppuun (syyslukukauden toteutuksilla 31.12. saakka ja kevätlukukauden toteutuksilla 31.7. saakka).

Ilmoittautuminen syksyn 2024 perusopintoihin käynnistyy 5.8.2024, ja opintojaksot käynnistyvät syys-lokakuussa. Tarkista viimeinen ilmoittautumispäivä opintojaksojen tiedoista.

Yhteiset perusopinnot, syksy 2024

 • Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu, 2 op
  Toteutusaika: 2.9. –31.12.2024
  Ilmoittautumisaika: 5.8. – 17.11.2024
  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa
  Opintojakson osaamistavoitteet:
  • Opiskelija osaa
   • toimia ammattikorkeakoulussa
   • kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
   • hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
   • tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
   • suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta
  Opintojakson sisältö:
  • Korkeakouluopiskelu:
   • opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
   • korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
   • opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
   • opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
   • hyvinvointipalvelut SeAMKissa
  • Urasuunnittelu:
   • oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
   • jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu
 • Tieto- ja viestintätekniikka, 4 op
  Toteutusaika: 2.9. – 31.12.2024
  Ilmoittautumisaika: 5.8. – 17.11.2024
  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa
  Opintojakson osaamistavoitteet:
  • Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat huomioiden
  • Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

  Opintojakson sisältö:

  • Johdatus toimisto-ohjelmiin
  • Tekstinkäsittely
   • kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
   • asiakirjastandardi
  • Taulukkolaskenta
   • laskentamallit
   • kaaviot
  • Esitysgrafiikka
   • esityksen sisältö ja rakenne
   • esityksen asetukset
  • Verkkopalvelujen hyödyntäminen
   • pilvipalvelut
   • verkkoneuvottelu työvälineenä
  • Tietoturva ja tietosuoja
  • Tekijänoikeudet
  • Tekoäly
 • Viestintätaidot, 4 op
  Toteutusaika: 2.9. – 31.12.2024
  Ilmoittautumisaika: 5.8. – 7.10.2024
  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa. Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti, mutta siihen sisältyy aikaan sidottu pienryhmätapaaminen verkossa ja suullinen osuus verkossa aikavälillä 28.10.- 18.11.2024.
  Opintojakson osaamistavoitteet:
  • Opiskelija osaa
   • toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
   • osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
   • analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
   • tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.
  Opintojakson sisältö:
  • Viestintätyylin analysointi
  • Esiintymistaito ja vuorovaikutus
  • Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
  • Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
  • Asiatyylisen tekstin tuottaminen
  • SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet
 • Yrittäjyyden perusteet, 3 op
  Toteutusaika: 2.9. –31.12.2024
  Ilmoittautumisaika: 5.8.- 31.10.2024
  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa
  Opintojakson osaamistavoitteet:
  • Opiskelija
   • hallitsee yrittäjyysosaamisen pääpiirteet, tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä henkilökohtaisia valmiuksiaan ja asenteitaan sekä
   • tunnistaa epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
   • osaa nimetä ja määritellä yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
   • tunnistaa liikeideansa näkökulmasta keskeisimmät asiakkaat ja heidän roolinsa kannattavassa liiketoiminnassa
   • tuntee ja osaa tarvittaessa hyödyntää yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia SeAMKissa ja niihin liittyviä tukipalveluja
  Opintojakson sisällöt:
  • Yrittäjyyteen liittyvät henkilökohtaiset valmiudet, esimerkiksi itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, arvot, epävarmuuden sieto sekä omien asenteiden merkitys valinnoissa
  • Arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
  • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
  • Yritystoiminnan perustamisvaiheet
  • Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna
  • Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
  • Tutustuminen SeAMKin tarjoamiin yrittäjyyden palveluihin
 • Innovaatiot ja kehittäminen, 2 op
  Toteutusaika: 21.10. – 31.12.2024
  Ilmoittautumisaika: 5.8. – 6.10.2024
  Opintojakson toteutus: verkko-opinnot
  Opintojakson osaamistavoitteet:
  • Opiskelija osaa:
   • ratkoa todellisia työelämästä (yritykset, organisaatiot, yhdistykset) saatuja kehittämistehtäviä pienryhmissä, jotka koostuvat eri alojen opiskelijoista.
   • toteuttaa asiakastutkimuksen ja siihen perustuen kehittää ja testata erilaisia ratkaisuja toimeksiantajan ongelmaan
   • osaa huomioita liiketoiminnalliset näkökulmat ratkaisua valittaessa
   • esitellä ammattimaisesti ryhmän valitseman ratkaisun eli konseptin toimeksiantajalle
   • soveltaa muotoiluajattelua (design thinking) sekä sen prosessia jatkossa oman alan kehittämistehtävissä.
  Opintojakson sisällöt:
  • Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena erikseen määritellyllä aikataululla.
   • Ennakkotehtävä opintojakson käsitteistä sekä prosesseista (muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, ryhmätyöskentely)
   • Kehittämistehtävän ongelman analysointi
   • Asiakastiedon keruu eri menetelmillä
   • Ratkaisuvaihtoehtojen ideointi eri menetelmillä
   • Ratkaisuvaihtoehtojen testaus sekä kehittäminen testauksen perusteella
   • Ratkaisun eli konseptin esittely
   • Ryhmätyöskentelytaidot sekä päivittäinen oman työskentelyn raportointi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään opintoihin käynnistyy maanantaina 5.8.2024 klo 8.00. Ohjeet ilmoittautumiseen lisätään tälle sivustolle.

Hinta

Opintomaksu on 12 euroa / opintopiste. Opintomaksu laskutetaan erikseen.

Opintojen aloittaminen

Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja opintojen aloittamisesta sähköpostitse. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristöä hyödyntäen.

Lisätietoja opinnoista

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.