Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina | SeAMK.fi

Tutkinto-ohjelmien perusopinnot verkko-opintoina

SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmien ensimmäisen lukuvuoden yhteiset perusopinnot voi suorittaa joustavasti avoimessa AMK:ssa verkko-opintoina! Lukuvuoden 2023-2024 aikana on mahdollisuus suorittaa yhteisiä perusopintoja 13 opintopistettä.

Nämä opinnot käyvät suorituksena mihin tahansa tutkinto-ohjelmaan (ei koske ylempiä AMK-tutkinto-ohjelmia).

Opintojaksot ovat avoimen AMK:n opetustarjonnassa syksyisin ja keväisin. Opintoihin ilmoittautuessa kannattaa huomioida, että opinto-oikeusaika on voimassa aina kyseisen lukukauden loppuun (syyslukukauden toteutuksilla 31.12. saakka ja kevätlukukauden toteutuksilla 31.7. saakka).

Ilmoittautuminen syksyn perusopintoihin käynnistyy 1.8.2023, ja opintojaksot käynnistyvät syyskuun alussa. Tarkista viimeinen ilmoittautumispäivä opintojaksojen tiedoista.

Yhteiset perusopinnot, lukuvuosi 2023-2024

Syksy 2023

 • Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu, 2 op

  Toteutusaika: 4.9.-31.12.2023

  Ilmoittautumisaika: 1.8.-15.11.2023

  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa

  Opintojakson osaamistavoitteet:

  Opiskelija osaa
  – toimia ammattikorkeakoulussa
  – kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
  – hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
  – tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
  – suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

  Opintojakson sisältö:

  Korkeakouluopiskelu:
  – opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
  – korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
  – opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
  – opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
  – hyvinvointipalvelut SeAMKissa

  Urasuunnittelu:
  – oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
  – jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

 • Tieto- ja viestintätekniikka, 4 op

  Toteutusaika: 4.9.-31.12.2023

  Ilmoittautumisaika: 1.8.-15.11.2023

  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa

  Opintojakson osaamistavoitteet:

  – Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat huomioiden
  -Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

  Opintojakson sisältö:

  • Johdatus toimisto-ohjelmiin
  • Tekstinkäsittely
   – kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
   – asiakirjastandardi
  • Taulukkolaskenta
   – laskentamallit
   – kaaviot
  • Esitysgrafiikka
   – esityksen sisältö ja rakenne
   – esityksen asetukset
  • Verkkopalvelujen hyödyntäminen
   – pilvipalvelut
   – verkkoneuvottelu työvälineenä
  • Tietosuoja
  • Tekijänoikeudet
 • Viestintätaidot, 4 op

  Toteutusaika: 4.9.-31.12.2023

  Ilmoittautumisaika: 1.8. alkaen. Ilmoittautuminen suljettu 25.9.2023 suuren osallistujamäärän vuoksi!

  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa. Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti, mutta siihen sisältyy aikaan sidottu pienryhmätapaaminen verkossa ja suullinen osuus verkossa aikavälillä 23.10.-12.11.2023.

  Opintojakson osaamistavoitteet:

  Opiskelija osaa
  – toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
  – osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
  – analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
  – tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

  Opintojakson sisältö:

  – Viestintätyylin analysointi
  – Esiintymistaito ja vuorovaikutus
  – Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
  – Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
  – Asiatyylisen tekstin tuottaminen
  – SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

 • Yrittäjyyden perusteet, 3 op

  Toteutusaika: 4.9.-3.12.2023

  Ilmoittautumisaika: 1.8.-31.10.2023

  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa

  Opintojakson osaamistavoitteet:

  Opiskelija
  • hallitsee yrittäjyysosaamisen pääpiirteet, tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä henkilökohtaisia valmiuksiaan ja asenteitaan sekä tunnistaa epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
  • osaa nimetä ja määritellä yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
  • tunnistaa liikeideansa näkökulmasta keskeisimmät asiakkaat ja heidän roolinsa kannattavassa liiketoiminnassa
  • tuntee ja osaa tarvittaessa hyödyntää yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia SeAMKissa ja niihin liittyviä tukipalveluja

  Opintojakson sisällöt:

  • Yrittäjyyteen liittyvät henkilökohtaiset valmiudet, esimerkiksi itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, arvot, epävarmuuden sieto sekä omien asenteiden merkitys valinnoissa
  • Arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
  • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
  • Yritystoiminnan perustamisvaiheet
  • Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna
  • Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
  • Tutustuminen SeAMKin tarjoamiin yrittäjyyden palveluihin

Kevät 2024

 • Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu, 2 op

  Toteutusaika: 8.1.-31.5.2024

  Ilmoittautumisaika: 15.12.2023-21.4.2024

  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa

  Opintojakson osaamistavoitteet:

  Opiskelija osaa
  – toimia ammattikorkeakoulussa
  – kehittää omia oppimis- ja opiskelutaitojaan
  – hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
  – tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla (ml. kansainvälisyys)
  – suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa näkökulmasta

  Opintojakson sisältö:

  Korkeakouluopiskelu:
  – opintojen rakenne ja opintojen suorittamisen eri mahdollisuudet (ml. kansainvälisyys)
  – korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
  – opiskelijajärjestön toiminta sekä palvelut
  – opiskelu- ja oppimistaidot sekä itsetuntemus sekä niissä kehittyminen
  – hyvinvointipalvelut SeAMKissa

  Urasuunnittelu:
  – oman alan tarjoamat työmahdollisuudet, sidosryhmiin tutustuminen, alan kansainvälinen toimintaympäristö
  – jatko-opintomahdollisuudet ja urasuunnittelu

 • Tieto- ja viestintätekniikka, 4 op

  Toteutusaika: 8.1.-31.5.2024

  Ilmoittautumisaika: 15.12.2023-21.4.2024

  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa

  Opintojakson osaamistavoitteet:

  – Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko- oppimisympäristöä tietosuoja- ja tekijänoikeusasiat huomioiden
  -Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä

  Opintojakson sisältö:

  • Johdatus toimisto-ohjelmiin
  • Tekstinkäsittely
   – kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
   – asiakirjastandardi
  • Taulukkolaskenta
   – laskentamallit
   – kaaviot
  • Esitysgrafiikka
   – esityksen sisältö ja rakenne
   – esityksen asetukset
  • Verkkopalvelujen hyödyntäminen
   – pilvipalvelut
   – verkkoneuvottelu työvälineenä
  • Tietosuoja
  • Tekijänoikeudet
 • Viestintätaidot, 4 op

  Toteutusaika: 8.1.-31.5.2024

  Ilmoittautumisaika: 15.12.2023-17.3.2024

  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa. Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti, mutta siihen sisältyy aikaan sidottu pienryhmätapaaminen verkossa ja suullinen osuus verkossa ajalla 25.3.-14.4.2024.

  Opintojakson osaamistavoitteet:

  Opiskelija osaa
  – toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
  – osaa toimia vuorovaikutustilanteissa myös digitaalisissa ympäristöissä
  – analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
  – tuottaa asiatyylistä tekstiä ja soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita.

  Opintojakson sisältö:

  – Viestintätyylin analysointi
  – Esiintymistaito ja vuorovaikutus
  – Ryhmäviestintätaito (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset, myös verkon välityksellä)
  – Digitaalisen ympäristön toimintaperiaatteet ja vuorovaikutus
  – Asiatyylisen tekstin tuottaminen
  – SeAMKin kirjallisten töiden ohjeet

 • Yrittäjyyden perusteet, 3 op

  Toteutusaika: 8.1.-12.5.2024

  Ilmoittautumisaika: 15.12.2023-14.4.2024

  Opintojakson toteutus: nonstop-opintojakso verkossa

  Opintojakson osaamistavoitteet:

  Opiskelija
  • hallitsee yrittäjyysosaamisen pääpiirteet, tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä henkilökohtaisia valmiuksiaan ja asenteitaan sekä tunnistaa epävarmuuden sietämisen merkityksen toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa
  • osaa nimetä ja määritellä yrityksen perustamiseen liittyvät vaiheet
  • tunnistaa liikeideansa näkökulmasta keskeisimmät asiakkaat ja heidän roolinsa kannattavassa liiketoiminnassa
  • tuntee ja osaa tarvittaessa hyödyntää yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia SeAMKissa ja niihin liittyviä tukipalveluja

  Opintojakson sisällöt:

  • Yrittäjyyteen liittyvät henkilökohtaiset valmiudet, esimerkiksi itsetuntemus ja minäpystyvyys, motivaatio, arvot, epävarmuuden sieto sekä omien asenteiden merkitys valinnoissa
  • Arvon tuottaminen eri rakenteissa, kuten yrityksissä ja yhdistyksissä
  • Yrittäjyyden ja liiketoiminnan peruskäsitteet ja ansaintalogiikkaa, talouden lukutaito, riskien hallinta
  • Yritystoiminnan perustamisvaiheet
  • Liiketoimintasuunnitelma liikeidean jäsentämisen työkaluna
  • Yritystoiminta osana yhteiskuntaa, yrittäjyys osana elämää
  • Tutustuminen SeAMKin tarjoamiin yrittäjyyden palveluihin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn opintoihin käynnistyy 1.8.2023. Ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittautua yksittäisille perusopintoihin sisältyville opintojaksoille tai kaikille perusopintojen opintojaksoille.

Hinta

Opintomaksu on 10 euroa / opintopiste. Opintomaksu laskutetaan erikseen.

Opintojen aloittaminen

Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja opintojen aloittamisesta sähköpostitse. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristöä hyödyntäen.

Lisätietoja opinnoista

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.