Opiskeluoikeus ja opiskelijaksi ilmoittautuminen | SeAMK.fi

Opiskeluoikeus ja opiskelijaksi ilmoittautuminen

​Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määräämällä tavalla.

Ilmoittautuminen opiskelijaksi

Ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain (L255/1995, L583/2001) mukaan ammattikorkeakoulun opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava ammattikorkeakouluun. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia ammattikorkeakoulussa tutkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia.

 • Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi (1.8.–31.7.) Pepin kautta. Ilmoittautumisaika on 1.3. – 31.5. Poissaolevat opiskelijat, joiden ilmoittautuminen ei Pepissä onnistu, ilmoittautuvat sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat ilmoittautuvat e-lomakkeella. Ilmoittautumisaika on 1.3.-31.5. Huom! Lukuvuosimaksu tulee maksaa ennen lukuvuodelle ilmoittautumista. Tarkemmat tiedot lähetetään lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille sähköpostilla maaliskuun alussa.
 • Jos opiskelee harkinnanvaraisella lisäajalla, ei ole mahdollista ilmoittautua poissaolevaksi
 • Uudet opiskelija ilmoittautuvat opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä

Läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja, mahdollisuus opintotukeen ja ruokailuun ateriatuettuun hintaan sekä oikeus opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (esim. matka-alennukset).

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi osallistua opetukseen, eikä häneltä oteta vastaan opintosuorituksia. Poissaolevaksi ilmoittautuneen tulee perua opintotukensa tai muut opintoihin liittyvät etuudet. Poissaolon jälkeen opintojaan jatkavan opiskelijan tulee ottaa huomioon mahdolliset muutokset opetussuunnitelmassa poissaolonsa aikana. Ennen opintojen jatkamista on tarpeen tarkistaa henkilökohtainen opintosuunnitelma opinto-ohjaajan kanssa.

Poissaolo-oikeus

Ennen 1.8.2015 opiskelupaikan vastaanottaneet opiskelijat

Ennen 1.8.2015 opiskelupaikan vastaanottaneella opiskelijalla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi enintään kahdeksi lukuvuodeksi (=neljä lukukautta). Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Poissaolo ei kuluta opintojen suorittamisaikaa.

1.8.2015 tai jälkeen opiskelupaikan vastaanottaneet opiskelijat

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan 1.8.2015 jälkeen, hän voi ilmoittautua poissaolevaksi asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta opintojen suorittamisaikaa. Poissaolon syy tulee todistaa opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Poissaolodokumentti toimitetaan SeAMKin Opiskelijapalveluihin sähköisellä lomakkeella (painike alla) tai Frami F:n 2. kerroksen Opiskelijapalvelupisteelle (Kampusranta 11, Seinäjoki)

Asiakirjat, joilla poissaolo syyn voi todistaa, ovat:

 1. Suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua: palvelukseenastumismääräys
 2. Tarvitsee vapaata opinnoista lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä (14.1.2022/53): Kelan todistus raskausraha- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset vanhempainvapaasta.
 3. On oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja (koskee vain ensimmäisen vuoden opiskelijoita): sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, asianmukainen ammattihenkilön antama todistus. Todistuksesta on ilmettävä, että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. (Koskee vain ensimmäisen vuoden opiskelijoita.)

Ilmoittautumistiedon muuttaminen ilmoittautumisajan jälkeen

Opiskelija voi muuttaa ilmoittautumistietoaan varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen ottamalla yhteyttä: opiskeluoikeus(at)seamk.fi. Syyslukukaudella ilmoittautumistiedon muuttamista tulee hakea 10.9. mennessä ja kevätlukukaudella 10.1. mennessä.

Lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija voi muuttaa ilmoittautumistietoaan 10.9./10.1. mennessä. Muutosilmoituspyyntö tulee tehdä ottamalla yhteyttä osoitteeseen: tuitionfees(at)seamk.fi. lukuvuosimaksuvelvollisten muutosilmoitukset käsitellään harkinnanvaraisesti.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskeluoikeuden menettää seuraavista syistä:

 • opiskelija eroaa ja luopuu opiskelupaikastaan itse
 • opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi (L932/2014, § 29)
 • opiskelija ei ole suorittanut opintojaan tavoitteellisena suorittamisaikana (L932/2014, § 30) eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa (L932/2014, § 30a)
 • lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija ei maksa lukuvuosimaksua annettuun määrä-aikaan mennessä

Opiskeluoikeuden menettänyt saa 2 päivän sisällä automaattisesti järjestelmästä sähköpostiviestin tapahtuneesta ja ilmoituksen, että 7 päivän sisällä käyttäjätunnukset lukkiutuvat (sähköposti ja Peppi sulkeutuvat, ei voi ilmoittautua opintojaksoille, eikä pääse kirjautumaan mihinkään amk:n tunnuksia vaativaan sovellukseen).

Eroaminen

Mikäli opiskelija haluaa luopua opiskelupaikastaan SeAMKisssa, eroilmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella. Opiskelija merkitään eronneeksi aikaisintaan eroilmoituksen saapumispäivästä lähtien. Myös opintoihin liittyvät etuudet on peruttava ja palautettava koululle kuuluva omaisuus (esim. parkkikortit, kulkuläpyskät, avaimet jne.)

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus ilmoittautumisen laiminlyönnin jälkeen

SeAMKin entinen opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeuden läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyönnin vuoksi, voi ammattikorkeakoululain (325/2015) 32 §:n mukaan hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan.
Saadakseen opiskeluoikeutensa takaisin opiskelijan tulee hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta ilmoittautumisen laiminlyönnin jälkeen.

Hakuajat

 • Syyslukukautta koskeva hakuaika on 1.6.-10.9.
 • Kevätlukukautta koskeva hakuaika on 1.11.-10.1.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (A1440/2014 § 3). Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus voidaan myöntää, mikäli opiskelijalla on lain sallimaa opiskeluoikeusaikaa jäljellä. Opiskelija kirjataan läsnäolevaksi.

Opiskeluoikeusajan kuluminen ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuvan opiskeluoikeuden menettämisen aikana

Ennen 1.8.2015 opiskelupaikan vastaanottaneet opiskelijat

Ne lukukaudet, jolloin opiskelijalla ei ole ilmoittautumisen laiminlyönnin takia ollut opiskeluoikeutta, lasketaan hänelle poissaolo-oikeutta kuluttavaksi lukukausiksi. Kun poissaolo-oikeusaika on käytetty (neljä lukukautta), kuluttaa ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuva poissaoloaika opintojen suorittamisaikaa.

1.8.2015 tai jälkeen opiskelupaikan vastaanottaneet opiskelijat

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskeluoikeuden menettäneellä opiskelijalla lukukaudet kuluttavat opintojen suorittamisaikaa ensimmäisen lukuvuoden osalta. Muut lukukaudet lasketaan poissaolo-oikeutta kuluttaviksi. Kun poissaolo-oikeusaika on käytetty (kaksi lukukautta), kuluttaa opiskeluoikeuden menetys opintojen suorittamisaikaa. Opintojen suorittamisaika ja poissaolo-oikeusaika eivät kuitenkaan kulu, mikäli opiskelija toimittaa dokumentin lakisääteisestä poissaolon syystä.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen jälkeen

Opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen aloittaneet

Ammattikorkeakoulun entinen opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen eikä ole saanut tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanvaraisella lisäajalla, voi hakea ammattikorkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi osallistumatta opiskelijavalintaan (L325/2015 32§).

Hakuajat

 • Syyslukukautta koskeva hakuaika on 1.6.-10.9.
 • Kevätlukukautta koskeva hakuaika on 1.11.-10.1.

Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen mukainen maksu (A1440/2014 3 §).

Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden on mahdollista hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen jälkeen edellä mainittujen aikataulujen mukaan. Lukuvuosimaksuvelvollisten tulee maksaa käsittelymaksun lisäksi lukuvuosimaksu ennen kuin hakemus käsitellään.

Opiskeluoikeutta voivat hakea takaisin opiskelijat, joilla suorittamattomien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai 40 op (ylempi AMK-tutkinto).  Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan.

Edellytyksenä opiskeluoikeuden uudelleen myöntämiselle on, että opiskelija käy ennen hakemuksen jättämistä opinto-ohjaajan/ koulutuspäällikön/ tutkintopäällikön kanssa ohjauskeskustelun, jossa laaditaan suunnitelma opintojen loppuun suorittamisesta. Opiskeluoikeus myönnetään uudelleen enintään kahdeksi lukukaudeksi aina seuraavan lukukauden alusta lukien.
Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan.

Opintonsa ennen 1.8.2015 aloittaneet

SeAMKin entinen (ei enää voimassaolevaa opiskeluoikeutta) opiskelija, joka on aloittanut opintonsa ennen 1.8.2015 eikä ole saanut tutkintoaan valmiiksi, voi hakea yhteishaussa tai erillishaussa opiskelijaksi, jolloin hän saa uuden opiskeluoikeuden. SeAMKin erillishaku tutkinnon loppuun suorittamiseksi tulee hakuun maaliskuussa 2023.

Ota tarvittaessa yhteyttä:

opiskeluoikeus(a)seamk.fi