Opiskeluoikeus ja opiskelijaksi ilmoittautuminen | SeAMK

Opiskeluoikeus ja opiskelijaksi ilmoittautuminen

​Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määräämällä tavalla.

Ilmoittautuminen opiskelijaksi

Ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain (L255/1995, L583/2001) mukaan ammattikorkeakoulun opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava ammattikorkeakouluun. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia ammattikorkeakoulussa tutkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia.

 • Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi (1.8.–31.7.) Pepin kautta. Ilmoittautumisaika on 1.3. – 31.5. Poissaolevat opiskelijat, joiden ilmoittautuminen ei Pepissä onnistu, ilmoittautuvat sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat ilmoittautuvat e-lomakkeella. Ilmoittautumisaika on 1.3.-31.5. Huom! Lukuvuosimaksu tulee maksaa ennen lukuvuodelle ilmoittautumista.
 • Jos opiskelee harkinnanvaraisella lisäajalla, ei ole mahdollista ilmoittautua poissaolevaksi
 • Uudet opiskelija ilmoittautuvat opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä

Läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja, mahdollisuus opintotukeen ja ruokailuun ateriatuettuun hintaan sekä oikeus opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (esim. matka-alennukset).

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi osallistua opetukseen, eikä häneltä oteta vastaan opintosuorituksia. Poissaolevaksi ilmoittautuneen tulee perua opintotukensa tai muut opintoihin liittyvät etuudet. Poissaolon jälkeen opintojaan jatkavan opiskelijan tulee ottaa huomioon mahdolliset muutokset opetussuunnitelmassa poissaolonsa aikana. Ennen opintojen jatkamista on tarpeen tarkistaa henkilökohtainen opintosuunnitelma opinto-ohjaajan kanssa.

Poissaolo-oikeus

Ennen 1.8.2015 opiskelupaikan vastaanottaneet opiskelijat

Ennen 1.8.2015 opiskelupaikan vastaanottaneella opiskelijalla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi enintään kahdeksi lukuvuodeksi (=neljä lukukautta). Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Poissaolo ei kuluta opintojen suorittamisaikaa.

1.8.2015 tai jälkeen opiskelupaikan vastaanottaneet opiskelijat

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan 1.8.2015 jälkeen, hän voi ilmoittautua poissaolevaksi asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta opintojen suorittamisaikaa. Poissaolon syy tulee todistaa opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Poissaolodokumentti toimitetaan SeAMKin Opiskelijapalveluihin sähköisellä lomakkeella tai Frami F:n 2. kerroksen Opiskelijapalvelupisteelle (Kampusranta 11, Seinäjoki)

Asiakirjat, joilla poissaolo syyn voi todistaa, ovat:

 1. Suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua: palvelukseenastumismääräys
 2. On äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
 3. On oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja (koskee vain ensimmäisen vuoden opiskelijoita): sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

Ilmoittautumistiedon muuttaminen ilmoittautumisajan jälkeen

Opiskelija voi muuttaa ilmoittautumistietoaan varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen ottamalla yhteyttä: opiskeluoikeus(at)seamk.fi. Syyslukukaudella ilmoittautumistiedon muuttamista tulee hakea 10.9. mennessä ja kevätlukukaudella 10.1. mennessä.

Lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija voi muuttaa ilmoittautumistietoaan em. aikatauluista riippumatta. Muutosilmoituspyyntö tulee tehdä ottamalla yhteyttä osoitteeseen: tuitionfees(at)seamk.fi. lukuvuosimaksuvelvollisten muutosilmoitukset käsitellään harkinnanvaraisesti.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskeluoikeuden menettää seuraavista syistä:

 • opiskelija eroaa ja luopuu opiskelupaikastaan itse
 • opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi (L932/2014, § 29)
 • opiskelija ei ole suorittanut opintojaan tavoitteellisena suorittamisaikana (L932/2014, § 30)
 • eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa (L932/2014, § 30a)

Opiskeluoikeuden menettänyt saa 2 päivän sisällä automaattisesti järjestelmästä sähköpostiviestin tapahtuneesta ja ilmoituksen, että 7 päivän sisällä käyttäjätunnukset lukkiutuvat (sähköposti ja Peppi sulkeutuvat, ei voi ilmoittautua opintojaksoille, eikä pääse kirjautumaan mihinkään amk:n tunnuksia vaativaan sovellukseen). Opiskeluoikeuden menettänyt voi hakea ammattikorkeakoululta kirjallisesti ilmoittautumisen uudelleenkirjaamista tai opiskeluoikeuden palauttamista. Hakemusten käsittelystä peritään 50 euron maksu (A1440/2014, 3 §). Opiskeluoikeuden palauttamisen sijaan voi opiskeluoikeuden menetettyään vaihtoehtoisesti hakeutua uudelleen opiskelijaksi.

Eroaminen

Mikäli opiskelija haluaa luopua opiskelupaikastaan SeAMKisssa, eroilmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella. Opiskelija merkitään eronneeksi aikaisintaan eroilmoituksen saapumispäivästä lähtien. Erotodistus ja opintosuoritusote suoritetuista opinnoista lähetetään postitse. Mikäli opintosuoritusotteelta puuttuu opintoja, eroavan tulee olla itse yhteydessä asianomaiseen opettajaan ja pyytää uusi ote opiskelijapalveluista (opiskelijapalvelut(a)seamk.fi), kun kaikki suoritukset on kirjattu. Myös opintoihin liittyvät etuudet on peruttava ja palautettava koululle kuuluva omaisuus (esim. parkkikortit, kulkuläpyskät, avaimet jne.)

Ilmoittautumisen uudelleenkirjaaminen

Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeutensa takaisin, hänen on haettava ilmoittautumisen uudelleenkirjaamista. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (A1440/2014 § 3). Sähköinen hakemus ohjautuu verkkomaksupalveluun, jossa maksu suoritetaan. Hakemusta ei pysty lähettämään ilman maksua.

Ilmoittautumisen uudelleenkirjaaminen voidaan tehdä, mikäli opiskelijalla on lain sallimaa opiskeluoikeusaikaa jäljellä. Syyslukukautta koskevaa ilmoittautumisen uudelleenkirjaamista tulee hakea 10.9. mennessä ja kevätlukukautta koskien 10.1. mennessä. Hakuajat: 1.6.-10.9 ja 1.1.-10.1. Hakulomake lisätään nettisivuille, kun hakuaika on käynnissä. Uudelleenkirjaamisen yhteydessä opiskelija ottaa kantaa, ilmoittautuuko läsnä- vai poissaolevaksi.

Ne lukukaudet, jolloin opiskelijalla ei ole ilmoittautumisen laiminlyönnin takia ollut opiskeluoikeutta, lasketaan hänelle poissaolo-oikeutta kuluttaviksi lukukausiksi. Huom. opiskelijan on toimitettava todistus poissaolon syystä, mikäli poissaoloksi katsottu aika johtuu lakisääteisistä syistä (L325/2015 § 29). Kun poissaolo-oikeusaika on käytetty (ennen 1.8.2015 aloittaneilla 2 lukuvuotta ja 1.8.2015 tai sen jälkeen aloittavilla yksi lukuvuosi), kuluttaa ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuva poissaoloaika opintojen suorittamisaikaa.

Opiskeluoikeusajan kuluminen ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuvan opiskeluoikeuden menettämisen aikana

Ennen 1.8.2015 opiskelupaikan vastaanottaneet opiskelijat

Ne lukukaudet, jolloin opiskelijalla ei ole ilmoittautumisen laiminlyönnin takia ollut opiskeluoikeutta, lasketaan hänelle poissaolo-oikeutta kuluttavaksi lukukausiksi. Kun poissaolo-oikeusaika on käytetty (neljä lukukautta), kuluttaa ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuva poissaoloaika opintojen suorittamisaikaa.

1.8.2015 tai jälkeen opiskelupaikan vastaanottaneet opiskelijat

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskeluoikeuden menettäneellä opiskelijalla lukukaudet kuluttavat opintojen suorittamisaikaa ensimmäisen lukuvuoden osalta. Muut lukukaudet lasketaan poissaolo-oikeutta kuluttaviksi. Kun poissaolo-oikeusaika on käytetty (kaksi lukukautta), kuluttaa opiskeluoikeuden menetys opintojen suorittamisaikaa. Opintojen suorittamisaika ja poissaolo-oikeusaika eivät kuitenkaan kulu, mikäli opiskelija toimittaa dokumentin lakisääteisestä poissaolon syystä.

Opiskeluoikeuden palauttaminen (harkinnanvarainen lisäaika)

Opiskeluoikeutta voivat hakea takaisin opiskelijat, joilla suorittamattomien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai 40 op (ylempi AMK-tutkinto). Hakemuksen käsittelystä peritään 50 € (A1440/2014 3§). Sähköinen hakemus ohjautuu verkkomaksupalveluun, jossa maksu suoritetaan. Hakemusta ei pysty lähettämään ilman maksua.

Mikäli puuttuvia opintoja on enemmän kuin 60 op (AMK-tutkinto) tai 40 op (ylempi AMK-tutkinto), voi opiskelija suorittaa puuttuvat opinnot avoimessa AMK:ssa opinto-ohjaajansa/koulutuspäällikön/tutkintopäällikön kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Osaamisen vanhenemisraja on 5-10 vuotta, jolloin tätä vanhempien suoritusten osalta voidaan edellyttää osaamisen päivittämistä ja täydentämistä.

Edellytyksenä opiskeluoikeuden palauttamiselle on, että opiskelija käy ennen hakemuksen jättämistä opinto-ohjaajan/koulutuspäällikön/tutkintopäällikön kanssa ohjauskeskustelun, jossa laaditaan suunnitelma opintojen loppuun suorittamisesta. Päätöksen opiskeluoikeuden palauttamisesta tekee opintoasiainpäällikkö.

Opiskeluoikeus voidaan palauttaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona hakemus on saapunut. Opiskeluoikeus palautetaan enintään vuodeksi, mikäli opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa säädetyn ajan loppumisen vuoksi. Tällöin opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi. Niillä opiskelijoilla joilla on lakisääteistä opiskeluaikaa vielä jäljellä, opiskeluoikeus palautetaan säädetyksi ajaksi.

Opiskeluoikeutta ei palauteta sellaiselle lakkautettavan tutkinto-ohjelman opiskelijalle, jonka lakisääteinen opiskeluoikeusaika on kulunut loppuun. Jotta opiskeluoikeus voidaan palauttaa kuluvalle lukukaudelle, tulee palauttamista hakea 10.9. / 10.1. mennessä.

Hakuajat: 1.6. – 10.9. ja 1.12.-10.1.

Ota tarvittaessa yhteyttä

Opiskelijapalvelut

sähköposti

opiskelijapalvelut(a)seamk.fi

puhelin

020 124 5055