Oppiminen SeAMKissa

Oppiminen SeAMKissa on opetushenkilöstön ja opiskelijoiden yhdessä tuottama materiaali siitä, miten näemme SeAMKilaisen oppijan, opettajan ja oppimisympäristön. SeAMKissa on sitouduttu kehittämään opetusta näiden periaatteiden mukaisesti.

SeAMKilainen opiskelija

SeAMKilainen opiskelija on aktiivinen tiedon rakentaja ja oman oppimisensa tekijä ja vastuussa oppimisestaan. Hän on uutta luova ja kehittävä oppija, joka hallitsee tavat ja välineet kehittyä soveltavaksi osaajaksi ja asiantuntijaksi. Opiskelija oppii erilaisissa työelämäläheisissä konteksteissa ja verkostoissa ja kehittyy ammatillisessa kasvussaan elinikäiseksi oppijaksi. SeAMKilaisella opiskelijalla on oikeus asiantuntijuutta kehittävään oppimisympäristöön sekä oikeus saada säännöllisesti palautetta ammatillisesta kehittymisestään.

SeAMKilainen opettaja

SeAMKilainen opettaja tekee työtään uutta luoden ja innovatiivisesti ja hän ymmärtää roolinsa osaamisen valmentajana ja ohjaajana. Opettaja toimii opiskelijalähtöisesti ja tietää, mitä osaamista tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Opettaja hyödyntää muuttuvia digitaalisia välineitä ja hänellä on oikeus ja velvollisuus kehittää pedagogista osaamistaan. Opettaja on ennen kaikkea tiedon prosessoinnin ohjaaja ja hän keskittyy osaamislähtöisesti opiskelijan oppimisprosessin tukemiseen. Opettaja tietää, miten hänen pedagogiset valintansa vaikuttavat osaamisen kehittämiseen ja tuloksiin ja miten valinnat ovat osa opetuksen pedagogista kehittämistä. Mikä on tavoitteeni? Miksi valitsen, mitä valitsen? Mitä ratkaisen valinnoillani? Miten edistän oppimista? SeAMKin opettajilla on käytössään monia työkaluja oppimisen muotoiluun, kuten opintojaksojen palautejärjestelmät, opiskelijabarometrit, valtakunnalliset opiskelijapalautekyselyt sekä SeAMKin opiskelijafoorumit ja sisäiset tutkinto-ohjelmien auditoinnit. Parhaimmillaan oppiminen on sitä, että opiskelija ja opettaja luovat yhdessä erilaisia oppimisympäristöjä, jolloin molemmat oppivat. Opettaja luo tasa-arvoisen ja innostavan oppimisilmapiirin.

SeAMKilainen oppimisympäristö

SeAMKin monipuoliset oppimisympäristöt tukevat ja edistävät uutta luovaa oppimista. Niissä korostuvat seuraavat ominaisuudet, jotka voivat painottua eri oppimisympäristöissä eri tavalla:

 • Opiskelijalähtöisyys
 • Työelämäläheisyys, autenttisuus ja simulaatiomahdollisuus
 • Projektioppiminen
 • Digitaalisuus

Oppimisympäristöillä helpotetaan monialaisen ja moniammatillisen soveltavan osaamisen rakentumista ja ne mahdollistavat sekä yksilölliset että yhteisölliset tavat oppia. Olennaista on, että oppimisympäristö mahdollistaa oppijan aktiivisen toiminnan. SeAMKin oppimisympäristöissä otetaan huomioon yksilölliset oppimistavat ja eri tavoin oppijat.

SeAMKin oppimisympäristöissä mahdollistavat kansainvälistymisen ja yrittäjyyskasvatuksen eri muodoissaan.

SeAMKilaisen oppimisen lähtökohdat

SeAMKilaisessa oppimisessa toteutetaan SeAMKin kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Oppiminen tähtää soveltavan osaamisen kehittymiseen asiantuntijuudessa ja tietoa tuotetaan tutkimustietoon perustuvista luotettavista lähteistä, niin käytännön konteksteista kuin teoreettisista lähtökohdista. Osaamista voidaan osoittaa monella tavalla ja osaamisen arvioinnissa sovelletaan osaamisperustaisuutta. Opetussuunnitelmissa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet sekä tiedon suhteellisuus ja sen muuttuvuus.

Tehokas ja kehittävä yhteistyö monialaisessa oppimisympäristössä edellyttää SeAMKilaisten yhteistä näkemystä siitä, mikä on keskeistä oppimisessa. SeAMKilaisten yhteinen ymmärrys oppimisen tavoitteesta mahdollistaa kuitenkin erilaiset pedagogiset ratkaisut sen saavuttamiseksi. Yhteinen näkemys oppimisen tavoitteesta selkeyttää oppimisen kehittämistä ja viestii ympäröiville sidosryhmille, miksi olemme olemassa.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Tämä oppimisnäkemys painottaa sosiaalista vuorovaikutusta sekä autenttisten tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Sen mukaan on tärkeää ja olennaista kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan (metakognitiiviset taidot). SeAMKissa rakennetaan opiskelijan tietämistä (teoreettinen tieto), tekemistä (käytännöllinen tieto) ja olemista (identiteettityö) reflektoinnin kautta. Sopivia oppimismenetelmiä käyttäen autetaan opiskelijaa pohtimaan ja näkemään näiden kolmen osa-alueen yhteyksiä toisiinsa.

Sosiokontruktivistiseen oppimiseen perustuva konnektivismi hyödyntää verkkoympäristöjä oppimisessa. Sen keskiössä on jatkuva tietojen päivittäminen ja oppijan tietoisuus siitä, että todellisuus ja tieto ovat jatkuvasti muuttuvia.

 

 • SeAMKin työelämäläheiset oppimisympäristöt

  SeAMKissa on yli 20 erilaista oppimisympäristöä, kuten laboratoriot, studiot, simulaatiotilat, opetusmaatila ja opetusravintola. Lue lisää!

  Oppimisympäristöissä opiskelijoilla on käytössään monipuolinen valikoima laitteita ja ohjelmistoja, joiden avulla he voivat suorittaa opiskelutehtäviään ja tutustua jo opiskeluaikana työelämässä käytettäviin laitteisiin ja ohjelmiin.

  • SeAMK Digital Factory ja teollisen internetin laboratorio sen osana muodostavat virtuaalisen oppimisympäristön, jossa suunnitellaan ja testataan erilaisia koneita, laitteita ja ohjelmia. Se opettaa ennakkoluulottomasti digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin teknologioita.
  • Korkeatasoiset ja monipuoliset laboratoriot antavat opiskelijoiden tutkimus- ja harjoitustyöhön kaikki valmiudet, joita he tarvitsevat opiskelussaan sekä työelämään siirtymiseen. Tilat yhdistettynä monipuoliseen laitekantaan mahdollistavat opiskelun hyvin käytännönläheisesti. SeAMKissa on automaatiotekniikan laboratorioiden lisäksi kone- ja tuotantotekniikan, auto- ja työkonetekniikan, rakennustekniikan, maatalouden sekä bio- ja elintarviketekniikan laboratoriot.
  • Kulttuurialan studiotilat tarjoavat monipuoliset työkalut audiovisuaalisuudelle, esittämiselle, konseptoinnille sekä graafiselle muotoilulle ja tuotemuotoilulle.
  • Simulaatioympäristössä maatalouden ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat kehittää kokemuksiaan käytännön tilanteista. Simulaatioympäristössä työelämässä vastaantulevia tilanteita ja ympäristöjä voidaan jäljitellä mahdollisimman todenperäisesti.
  • Projektioppimisympäristöissä opiskelijat soveltavat monialaista työelämäosaamistaan heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Projektiopinnoissa opiskelijoilla on erilaisia mahdollisuuksia toimia yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa ja ratkoa työelämän haasteita.
   • SeAMK Innovaatioviikolle osallistuvat kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Sen aikana opiskelijat ratkovat monialaisessa opiskelijaryhmässä aitoa työelämän palvelumuotoilun toimeksiantoa Design Thinking -ajattelun pohjalta
   • Tekniikan Projektipajassa opiskelijat muodostavat tiimejä ja kehittävät teknistä osaamistaan ja projektitaitojaan ratkomalla esimerkiksi yritysten tuotannonkehitykseen ja tuotekehitykseen liittyviä projekteja.
   • SeAMKPro-opinnoissa opiskelija voi jatkaa monialaisia viiden opintopisteen työelämäprojekteja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. SeAMKProssa toteutettavat projektit tulevat suoraan yrityksiltä ja organisaatioilta.
  • Virtuaaliyritystoiminnassa opiskelijat toimivat tiimeissä ja perustavat niille vuodeksi omia virtuaaliyrityksiä, joka toimivat lähes kuin oikeat yritykset.
  • Prikka-opetusravintolassa opiskelijat valmistavat ja tarjoilevat ruoka-annoksia, mutta pääsevät myös huolehtimaan kokonaisuuksista. Esimiehinä toimiessaan opiskelijat voivat johtaa muuta ryhmää sekä suunnitella ruokien teemoja.
  • Yrittäjävetoisella opetusmaatilalla Ilmajoella opiskelijat tutustuvat maatalouden tuotantoprosesseihin ja teknologiaan ja kehittävät osaamistaan kohti ja maatalousalan ammattilaisuutta.
  • Ongelmaperustainen oppiminen fysioterapiakoulutuksessa tarjoaa työelämäläheisen lähestymistavan koko koulutuksen ajan.
  • Opinnollistaminen on opiskelumenetelmä, jonka avulla opiskelija voi hyödyntää työssä käymistään ja harrastustoimintaansa osaamisensa kehittämisessä.
  • Työelämänlähtöisten oppimisympäristöjen ohella SeAMKilla on käytössään perinteisiä oppimisympäristöjä (luokkahuoneita, ryhmätyötiloja, itseopiskelutiloja) Framin alueen kampuksella.