SeAMK Maaseutuparlamentissa 2021 | SeAMK.fi

SeAMK Maaseutuparlamentissa 2021

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK osallistui 28.-30.9.2021 Maaseutuparlamenttiin, joka järjestettiin virtuaalisesti, mutta monipaikkaisesti. Pääkeskustelut lähetettiin livelähetyksenä Kurikan Kampukselta.

Maaseutuparlamentti on Suomen suurin ideafestivaali ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikka, joka järjestetään yhteistyössä laajan joukon kanssa ympäri Suomen. Keskiössä ovat maaseutujen nuorten äänet ja kestävän tulevaisuuden tekeminen. Maaseutuparlamentti yhdistää ihmisiä kylistä ja kaupungeista.

Maaseutuparlamentissa olimme esillä Kumppanitorilla tietoiskujen merkeissä kaikilla kolmella polulla. Tietoiskumme keskittyivät kestävään kehitykseen niin matkailun, ruokahävikin, muovinkeräyksen kuin ilmastoviisaan maatalouden teemoilla. Tämän lisäksi perehdyimme hyvinvoinnin lisäämiseen osa-aikayrittäjyyden ja hyvinvointiteknologian hyödyntämisen teemoilla.

SeAMKin hankkeet esillä Maaseutuparlamentissa

Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla

Vastuullisuuteen pyrkiminen ja siitä asiakkaalle viestiminen on noussut matkailualan merkittävimpien trendien joukkoon. Hankkeen tavoitteena on herätellä matkailuyritykset kestävän matkailun periaatteiden merkityksen ymmärtämiseen, niihin sitoutumiseen sekä soveltamiseen matkailupalveluissa. Hankkeessa myös edistetään matkailuyritysten ja -toimijoiden välistä verkostoitumista. Lisäksi hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää aluetta ja matkailuyrityksiä saavuttamaan tason, jolla voi liittyä Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -kestävän matkailun kehittämispolulle.

Lue lisää hankkeen verkkosivulta »

Sanna Jyllilä, asiantuntija, SeAMK TKI
puh. 040 8300 400
sanna.jyllila(a)seamk.fi

Tietoisku: Kestävyys maaseutumatkailussa – pienetkin vastuullisuusteot ovat tärkeitä (Polku 1)

Tiistai 28.9.2021 klo 14.00

Lue esitysmateriaali täältä (pdf) »


Time – Ilmastoviisas maatalous Etelä-Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävää maataloutta Kurikassa ja muualla Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Hankkeessa pyritään luomaan käytännönläheisiä ratkaisuja maatiloilla ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hankkeella etsitään ratkaisuja erityisesti alueen maatalouskäytössä olevien turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Hyväksi havaittuja käytäntöjä voidaan siirtää laajemmalle käytäntöön kaupungin ja maakunnan tasolla. Toimenpiteinä hankkeessa toteutetaan pilottitiloille yksilölliset hiiliviljelysuunnitelmat, joiden toimenpiteitä toteutetaan kasvukausina 2022 ja 2023. Suunnitelman toimenpiteet edistävät ilmastoviisasta peltoviljelyä turve- tai kivennäismailla, ilmastoviisasta energiatehokkuuden lisäämistä tuotannossa ja ilmastoviisasta kotieläintuotantoa. Pilottitiloilla toteutetaan myös monimuotoisuutta tukevia tilakohtaisia toimenpiteitä.

Lue lisää hankkeen verkkosivulta »

Raisa Leppänen, projektipäällikkö
puh. 040 830 1256
raisa.leppanen(a)seamk.fi

Tietoisku: Ilmastoviisas maataloustuotanto (Polku 3)

Tiistai 28.9.2021 klo 14.30

Lue esitysmateriaali täältä (pdf) »


MuoviSampo-sovellus: Digitaalinen materiaaliputki kiertotalouden toimijoille

MuoviSampo on kierrätysjärjestelmä, jossa kuluttaja voi mobiilisovellusta käyttämällä saada panttipullojärjestelmän tapaan korvauksen muovin kierrätyksestä. Hankkeen tavoitteena on tehdä kierrätyksestä mielekkäämpää ja lisätä kierrätetyn materiaalin jalostettavuutta ja jatkokäyttöastetta. Järjestelmän avulla autetaan kuluttajia tunnistamaan kierrätykseen soveltuva, korkean jalostusarvon materiaali ja motivoidaan sen erilliskierrätykseen. Pyrkimyksenä on kehittää järjestelmää aiempaa käytettävämmäksi niin kuluttajien kuin jätehuollonkin kannalta. Järjestelmän soveltuvuutta myös muille jätejakeille selvitetään. Sovellusta testataan suunnitellussa käyttöympäristössään muovinkeräyspilotointien avulla ympäri Etelä-Pohjanmaata ja kerätyn muovin jalostettavuus arvioidaan.

Lue lisää hankkeen verkkosivulta »

Anna Kirveslahti, projektipäällikkö
puh. 040 8300 388
anna.kirveslahti(a)seamk.fi

Tietoisku: Muovinkierrätyksen pullonkaulat (Polku 3)

Tiistai 28.9.2021 klo 15.00

Lue esitysmateriaali täältä (pdf) »


Tekoäly,
mHealth ja robotiikka hyvinvointialojen uudistajina Etelä-Pohjanmaalla
 

Jo päättyneen Tekoäly, mHealth ja robotiikka hyvinvointialojen uudistajina Etelä-Pohjanmaalla hhankkeen (Etelä-Pohjanmaan HyteAi) tavoitteena oli tuoda tekoälyn, mobiilin terveysteknologian ja robotiikan sovelluksia tunnetuksi eteläpohjalaisille hyvinvointialan pk-yrittäjille ja samalla madaltaa kynnystä edellä mainittujen teknologioiden käyttöönottoon. Tekoälyn, mobiilin terveysteknologia ja robotiikan sovelluksia, eli hyvinvointiteknologioita, esiteltiin hankkeen aikana myös maakunnan asukkaille.

Seinäjoki Home of Wellbeing eli SeAMK Älykoti on Etelä-Pohjanmaan HyteAi-hankkeessa luotu tekoälyn, mobiilin terveysteknologian ja robotiikan demonstraatioympäristö. Ympäristön tavoitteena on tarjota eteläpohjalaisille hyvinvointialan pk-yrittäjille mahdollisuus tutustua hyvinvointiteknologioihin neutraalissa ympäristössä ja tarjota samalla puolueetonta tietoa hyvinvointiteknologioiden käyttöönotosta. Älykoti sisältää yli 30 erilaista hyvinvointiteknologian sovellusta, jotka yhdessä muodostavat kodinomaisen ympäristön havainnollistamaan tulevaisuuden älykästä kotona asumista.  

Lue lisää hankkeen verkkosivulta »

Jaana Vainionpää, projektipäällikkö
puh. 040 8300 409
jaana.aainionpaa(a)seamk.fi

Tietoisku: Esittelyssä Seinäjoki Home of Wellbeing – SeAMK Älykoti (Polku 2)

Keskiviikko 29.9.2021 klo 14.00

Lue esitysmateriaali täältä (pdf) »


Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä – Wasteless-hanke

Jo päättyneen Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä Wasteless -hankkeen tavoitteena oli kehittää suurkeittiöiden ja ruokapalvelukeskusten ruokahävikin seurantaa ja vähentää ruokahävikkiä. Hanke etsi keinoja, millä ruokahävikkiä kyetään vähentämään sekä parantamaan ruokatilausten ennustettavuutta sekä kehittää ruokapalvelun prosesseja. Ruokahävikin ennalta ehkäiseminen vaatii ruokapalveluissa kaikkien toimijoiden yhteistyötä sekä selkeää viestintää ja toimivaa tiedonkulkua.  

Lue lisää hankkeen verkkosivulta »

Taina Seppälä-Kolkka, projektipäällikkö
puh. 040 680 7095
taina.seppala-kolkka(at)seamk.fi

Tietoisku: Ruokahävikki suurkeittiöissä (Polku 3)

Keskiviikko 29.9.2021 klo 14.30

Lue esitysmateriaali täältä (pdf) »


Hyvinvoiva hybridiyrittäjä

Hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjyyden ymmärtämistä ikääntyvässä yhteiskunnassa ja ehdottaa keinoja, joilla varmistetaan myös ikääntyvien ihmisisten mahdollisuus osallistua aktiivisesti ja hyvinvoivina työelämään. Ikääntyvien ikäjoukkoa katsotaan yleensä joko joukkona, johon liittyviin kuluihin tulee yhteiskunnan varautua tai toisaalta isona markkinasegmenttinä, jolle voidaan kohdistaa erilaisia tuotteita tai palveluja. Hankkeen tarkoituksena on nähdä ikääntyvät myös aktiivisia arvon luojina, niin yhteiskunnassa kuin työelämässäkinMonimenetelmällisiä tutkimusmetodeja hyödyntäen pyritään ymmärtämään motiivien ja asenteiden vaikutuksia +50-vuotiaiden sivutoimiyrittäjien hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan, työllä ja työn tekemisellä on keskeinen rooli yksilöiden hyvinvoinnissa. Erityisesti työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksilla on vaikutusta ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ikääntyville yksilölle sivutoiminen yrittäjyys voi tarjota vaihtoehtoisen väylän osallistua työelämään ja kiinnittyä paikalliseen yhteisöön.

Lue lisää hankkeen verkkosivulta »

Emilia Kangas, lehtori
puh. 040 8300 323
emilia.kangas(a)seamk.fi

Tietoisku: Osa-aikayrittäjyydellä hyvinvointia (Polku 2)

Keskiviikko 29.9.2021 klo 15.00

SeAMK mukana yhteistyökumppaneiden ohjelmassa

Sil,älasipäinen mies seisoo hieman sivuttain, oikea käsi pikkutakin liepeessä.Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, dosentti Ari Sivula SeAMKista oli mukana Tietoprovinssin järjestämässä “Päivystävät dosentit” -ohjelmassa tiistaina 28.9.2021 klo 15. Aiheena oli “Datasta lisäarvoa maaseudun yrityksiin”.

Lisäksi SeAMKin hallinnoima Vertikaalinen viljely ruokatuotannossa – uusi business maatalouteen -hanke esiteltiin ELY-keskuksen sähköisessä julkaisussa Maaseutuparlamentin Kumppanitorilla.

Lisätiedot

Tarja Sandvik

Aluekehittäjä

sähköposti

Tarja.Sandvik(a)seamk.fi

puhelin

+358406807180