Biotalouden erikoistumiskoulutus 30 op | SeAMK

Biotalouden erikoistumiskoulutus 30 op

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii kuitenkin valmiuksia synnyttää uutta biotaloutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Ala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat sekä biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. Biotalouden erikoistumiskoulutus vastaa tähän haasteeseen.

Koulutuksen toteuttajat

Yhdeksän luonnonvara-alalla toimivaa ammattikorkeakoulua ja yliopistoa järjestävät biotalouden erikoistumiskoulutuksen, joka on kehitetty työ- ja elinkeinoelämän kanssa kehittyvän biotalouden tarpeisiin. Koulutusta tarjotaan syksystä 2018 alkaen neljänä alueellisena toteutuksena Etelä-Suomessa, Väli-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa.

Väli-Suomen toteutuksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Opiskelijoita valitaan Väli-Suomen toteutukseen 20, joista 10 JAMKiin ja 10 SeAMKiin.
Erikoistumiskoulutus toteutetaan aikaisintaan lukuvuonna 2019-2020. Seuraa tiedotusta.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija:

  • osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
  • hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia
  • kykenee yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia
  • osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi
  • kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
  • osaa ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia
  • tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot

Opiskelumuoto ja -aika

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina sisältäen lä­hiopetusta, valtakunnallisia webinaareja ja alueellista etäopetusta sekä itsenäistä projektityöskente­lyä. Opiskelija suorittaa alueellisen toteutuk­sen tarjonnasta yhteensä 30 opintopisteen opinnot hänelle räätälöidyn henkilökohtaisen opintosuun­nitelman mukaisesti. Tärkeän osan opintoja muodostaa ohjattuna itsenäisenä työskentelynä suoritet­tava projektityö. Opintojen tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta.

Hakeminen

Hakijalla tulee olla soveltuva maatalous- ja metsätieteellisen tai luonnontieteellisen alan, luonnonvara-alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu alalle soveltuva korkeakoulukoulutus.

Hakutavasta ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta

Koulutuksen hinta sisältäen opetuksen ja ohjauksen on 900 euroa.

Yhteystiedot

Kari Laasasenaho

Projektipäällikkö

erikoisala: Bioenergia, Ympäristötekniikka, Paikkatieto, Biokaasun tuotanto, Bio- ja kiertotalous

Kari.Laasasenaho(a)seamk.fi

+358406807631