Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

– erikoistumiskoulutus 30 op, 2021-2022 sekä uusi toteutus 2022-2023

Tämän erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, kuten sairaanhoitajille, sosionomille tai fysioterapeuteille. Koulutukseen voivat osallistua myös muiden alojen, kuten digitalisaation, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla. Koulutus on avoin myös edellä mainittujen ammattiryhmien työttömille työnhakijoille sekä työttömyysuhan alle oleville työntekijöille tai henkilöille, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutuksen sisältö

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluosaamiseen. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen aikana tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutus koostuu pakollisista kontaktiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työstä ja ryhmätöistä. Kontaktiopetuspäivät eli webinaarit ovat pakollisia opiskelijoille. Webinaarien lisäksi koulutuksen suorittaminen edellyttää sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä. Koulutus on laajuudeltaan 30 op, ja 1 op tarkoittaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Huomioithan siis, että aikaa tulee varata myös muuhun kuin kontaktiopetuskertoihin.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
 • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
 • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Koulutuksen toteutusaika

Koulutus 2022-2023: Koulutuksen toteutusaika on 30.3.2022-31.5.2023

Koulutus 2021-2022 (käynnissä): Koulutuksen toteutusaika on 8.6.2021-31.5.2022.

Toteutus

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

 • 1. Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan osaamisen asian­tun­ti­ja 10 op

  Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

  Valittavat opintojaksot:

  • Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus (2 op)
  • Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen (2 op)
  • Eettinen osaaminen (2 op)
  • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan tie­don­hal­lin­nan osaaminen (2 op)
  • Asia­kas­läh­töi­nen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luo­saa­mi­nen sähköi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä (2 op)
  • Tiedolla joh­ta­mis­osaa­mi­nen (2 op)
  • Terveyden ja hy­vin­voin­nin seu­ran­tao­saa­mi­nen (2 op)
  • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen (2 op)
 • 2. Pal­ve­lu­muo­toi­luo­saa­mi­nen 5 op

  Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen.

 • 3. Va­paa­va­lin­tai­set sisällöt 5 op

  Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

 • 4. Työ­elä­mä­läh­töi­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä 10 op

  Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

Koulutuksen aikataulu

Vuoden 2022-2023 koulutus toteutetaan 30.3.2022-31.5.2023.

Opintojen lähipäivät

 • 30.3.2022 klo 9-15 Orientaatio opintoihin (kaikille pakollinen)

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op osion lähipäivät (osallistuminen opiskelijan kurssivalintojen mukaan):

 • 12.4.2022 sekä 17.5.2022 Verkkovuorovaikutus
 • 12.4.2022 sekä 17.5.2022 Verkko-ohjausosaaminen
 • 27.9.2022 sekä 1.11.2022 Eettinen osaaminen
 • 27.9.2022 sekä 1.11.2022 Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen
 • 29.11.2022 Tiedolla johtamisosaaminen
 • 29.11.2022 Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä
 • 7.2.2023 sekä 14.3.2023 Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen
 • 7.2.2023 sekä 4.3.2023 Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen

Palvelumuotoilu 5 op lähipäivät:

 • 23.8., 12.9., 13.9. ja 3.10.2022

Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op lähipäivät:

 • 6.10.2022 Alkuinfo, aihejako
 • 15.11.2022 Ideaseminaari
 • 26.01.2023 Suunnitelmaseminaari
 • 25.04.2023 Loppuseminaari

Vapaavalintaiset opinnot, joiden laajuus on viisi opintopistettä, voit suorittaa sinulle sopivaan aikaan.

 • Vuoden 2021-2022 koulutuksen aikataulu (käynnissä)

  Koulutus alkaa valinnaisella orientaatiopäivällä 8.6.2021, jolloin esitellään mahdollisuus hyödyntää kesälukukautta valinnaisten opintojen osalta. Varsinainen aloituspäivä on 26.8.2021.

  Koulutus sisältää kontaktiopetusta seuraavina päivinä (päivämäärät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista):

  8.6.2021 klo 9-12 Orientaatiopäivä (kesän opintoihin)
  26.8.2021 klo 9-16 Opintojen aloitus, orientaatiopäivä
  7.9.2021 klo 9-12 Verkkovuorovaikutus alkaa
  7.9.2021 klo 13-16 Verkko-ohjausosaaminen alkaa
  14.9.2021 klo 9-15 Palvelumuotoilu, ymmärrys-työpaja
  27.9.2021 klo 9-15 Palvelumuotoilu, konseptointi-työpaja
  28.9.2021 klo 9-15 Palvelumuotoilu, prototypointi-työpaja
  5.10.2021 klo 9-12 Verkkovuorovaikutus päättyy
  5.10.2021 klo 13-16 Verkko-ohjausosaaminen päättyy
  12.10.2021 klo 9-12 Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen alkaa
  12.10.2021 klo 13-16 Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä alkaa
  14.10.2021 klo 9-15 Kehittämistehtävän ideaseminaari
  25.10.2021 klo 12-15 Palvelumuotoilu: Kehittämisprojektin esittely/arviointi
  26.10.2021 klo 9-15 Kehittämistehtävän ideaseminaari
  9.11.2021 klo 9-12 Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen päättyy
  9.11.2021 klo 13-16 Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä päättyy
  16.11.2021 klo 9-12 Eettinen osaaminen alkaa
  16.11.2021 klo 13-16 Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen alkaa
  14.12. klo 9-12 Eettinen osaaminen päättyy
  14.12. klo 13-16 Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen päättyy
  18.1.2022 klo 9-12 Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen alkaa
  18.1.2022 klo 13-16 Tiedolla johtamisosaaminen alkaa
  25.1.2021 Kehittämistehtävän suunnitteluseminaari
  15.2.2022 klo 9-12 Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen päättyy
  15.2. klo 13-16 Tiedolla johtamisosaaminen päättyy
  10.5.2022 9-15 Kehittämistehtävän loppuseminaari

  Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Haku kou­lu­tuk­seen

Kevään 2022 haku on päättynyt (hakuaika: 10.1.2022-13.2.2022).

Hakulomakkeella sinulta kysytään henkilötietojesi lisäksi tietoja aiemmasta opiskelu- ja työhistoriasta, joten pidäthän työ- ja opiskelutodistukset valmiina täyttäessäsi ilmoittautumislomaketta. Todistusliitteitä tulemme pyytämään vasta valituilta opiskelijoita.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 1. työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
 2. muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 3. edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
 4. työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös alemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta

Koulutukseen otetaan 10 opiskelijaa per yhteistyökorkeakoulu.

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

 • Työkokemuksesta saa pisteitä 0-2 pistettä
 • Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3 pistettä
 • Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 pistettä
 • Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 pistettä

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 25.2.2022 ja paikka on otettava vastaan 4.3.2022 mennessä.

Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan varasijapaikasta 25.2.2022 ja mahdollisesta valinnasta mahdollisimman pian, viimeistään 29.3.2022.

 

Koulutuksen ensimmäinen haku toteutettiin keväällä 2021 (hakuaika koulutukseen 29.3.-16.5.2021). Koulutukseen valittiin 10 opiskelijaa. Koulutus on käynnistynyt.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Yh­teis­työkorkeakoulut

Koulutus on suun­ni­tel­tu ja to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä seuraavien am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa:

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Lab-ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Savonia ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Peruutusehdot

Vuoden 2022 haku
Hakuajan jälkeen hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 4.3.2022 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Peruutuksen voi tehdä myös hakuaikana (13.2.2022 mennessä) sähköpostiin lähetetyn vahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.