Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä | SeAMK

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

– erikoistumiskoulutus 30 op, 2021-2022

Tämän erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen lopussa tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija saavuttaa sellaisen tietoperustan, jolla hän kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa opiskelija paneutuu syvällisesti digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamiseen ja siinä vaadittaviin syvällisiin erityisosaamisiin ja monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Opiskelija tuottaa kehittämistehtävän, jossa häneltä vaaditaan käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Tämä edistää oppijan ammatillisen osaamisen kehittymistä.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
 • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
 • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Koulutuksen ajankohta

Koulutuksen toteutusaika on 8.6.2021-31.5.2022.

Toteutus

Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

 • 1. Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan osaamisen asian­tun­ti­ja 10 op

  Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

  Valittavat opintojaksot:

  • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan tie­don­hal­lin­nan osaaminen (2 op)
  • Tiedolla joh­ta­mis­osaa­mi­nen (2 op)
  • Terveyden ja hy­vin­voin­nin seu­ran­tao­saa­mi­nen (2 op)
  • Asia­kas­läh­töi­nen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luo­saa­mi­nen sähköi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä (2 op)
  • Eettinen osaaminen (2 op)
  • Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus (2 op)
  • Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen (2 op)
  • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen (2 op)
 • 2. Pal­ve­lu­muo­toi­luo­saa­mi­nen 5 op

  Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen.

 • 3. Va­paa­va­lin­tai­set sisällöt 5 op

  Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

 • 4. Työ­elä­mä­läh­töi­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä 10 op

  Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

Koulutuksen aikataulu

Koulutus alkaa valinnaisella orientaatiopäivällä 8.6.2021, jolloin esitellään mahdollisuus hyödyntää kesälukukautta valinnaisten opintojen osalta. Varsinainen aloituspäivä on 26.8.2021.

Koulutus sisältää kontaktiopetusta seuraavina päivinä (päivämäärät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista):

8.6.2021 klo 9-12 Orientaatiopäivä (kesän opintoihin)

26.8.2021 klo 9-16 Opintojen aloitus, orientaatiopäivä

7.9.2021 klo 9-12 Verkkovuorovaikutus alkaa

7.9.2021 klo 13-16 Verkko-ohjausosaaminen alkaa

14.9.2021 klo 9-15 Palvelumuotoilu, ymmärrys-työpaja

27.9.2021 klo 9-15 Palvelumuotoilu, konseptointi-työpaja

28.9.2021 klo 9-15 Palvelumuotoilu, prototypointi-työpaja

5.10.2021 klo 9-12 Verkkovuorovaikutus päättyy

5.10.2021 klo 13-16 Verkko-ohjausosaaminen päättyy

12.10.2021 klo 9-12 Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen alkaa

12.10.2021 klo 13-16 Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä alkaa

14.10.2021 klo 9-15 Kehittämistehtävän ideaseminaari

25.10.2021 klo 12-15 Palvelumuotoilu: Kehittämisprojektin esittely/arviointi

26.10.2021 klo 9-15 Kehittämistehtävän ideaseminaari

9.11.2021 klo 9-12 Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen päättyy

9.11.2021 klo 13-16 Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä päättyy

16.11.2021 klo 9-12 Eettinen osaaminen alkaa

16.11.2021 klo 13-16 Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen alkaa

14.12. klo 9-12 Eettinen osaaminen päättyy

14.12. klo 13-16 Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen päättyy

18.1.2022 klo 9-12 Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen alkaa

18.1.2022 klo 13-16 Tiedolla johtamisosaaminen alkaa

25.1.2021 Kehittämistehtävän suunnitteluseminaari

15.2.2022 klo 9-12 Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen päättyy

15.2. klo 13-16 Tiedolla johtamisosaaminen päättyy

10.5.2022 9-15 Kehittämistehtävän loppuseminaari

 

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Haku kou­lu­tuk­seen

Hakuaika on päättynyt (hakuaika koulutukseen 29.3.-16.5.2021).

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 1. työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
 2. muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 3. edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
 4. työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös alemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta

Koulutukseen otetaan enimmillään 10 opiskelijaa ensimmäiselle toteutuskerralle.

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

 • Työkokemuksesta saa pisteitä 0-2 p
 • Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3 p
 • Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 p
 • Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 p.

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 24.5.2021 ja paikka on otettava vastaan 31.5.2021 mennessä.

Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan 24.5.2021, ja mahdollisesta valinnasta 1.6.2021. Heidän tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 6.6.2021 mennessä.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

 

Yh­teis­työkorkeakoulut

Koulutus on suun­ni­tel­tu ja to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä seuraavien am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa:

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Lab-ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Savonia ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Peruutusehdot

Hakuajan jälkeen hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 31.5.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Peruutuksen voi tehdä myös hakuaikana (16.5.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn vahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.