Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus 30 op, 2023-2024

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä heitä on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Koulutuksen kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Koulutuksen tavoitteet ja rakenne

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuksen rakenne sisältää neljä kaikille yhteistä moduulia.

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi (6 op)
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito (10 op)
Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö (9 op)
Moduuli 4: Asiantuntijuuden kehittäminen (5 op)

Koulutuksen toteuttaminen

Erikoistumiskoulutus toteutetaan noin vuoden aikana monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, tehtäviä ja verkko-opiskelua.

Erikoistumiskoulutus käynnistyy syksyllä 2023.

Lähipäivät:

Vuosi 2023:

 • 19.9.- 20.9.2023
 • 31.10-1.11.2023
 • 29.11.2023

Vuosi 2024:

 • 30.1.-31.1.2024
 • 12.-13.3.2024
 • 16.-17.4.2024
 • 15.5.2024

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (alv 0%).

Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä, 1. erä lokakuussa 2023, 2. erä tammikuussa 2024.

Koulutuksen hakuaika ja valintaperusteet

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 31.5.2023. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla. Koulutukseen voidaan valita enintään 20 opiskelijaa.

Edellytykset koulutukseen valitsemiselle:

 • Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.
 • Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Edellä olevien kriteereiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä seuraavasti:

Valintaperusteet ja niiden pisteytys
Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja hakukirjeen perusteella. Valinnasta voi saada enintään 10 pistettä. Hakijoista 20 korkeimman pisteytyksen saanutta valitaan koulutukseen. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

A. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (enintään 3 pistettä):

 • Ei työkokemusta = 0 pistettä
 • Alle 2 vuotta työkokemusta = 1 piste
 • 2-5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä
 • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta = 3 pistettä

Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

B. Hakukirje (enintään 7 pistettä):

 • Miten voit työssäsi/työyhteisössäsi hyödyntää Palliatiivisen hoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista nyt ja tulevaisuudessa? (max. 7 pistettä)
 • Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
 • Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

Ohjeita kirjallisen hakulomakkeen laatimiseen
Hakukirje kirjoitetaan suomeksi. Kirjoita tekstidokumentin alkuun koko nimesi ja hakukohde, johon haet. Kirjoita esseemuotoisesti perusteluita hakemuksellesi edellä mainittuihin kysymyksiin vastaten. Hakukirjeen laajuus on maksimissaan 2 sivua (fontti Arial tai Calibri, fonttikoko 12, riviväli 1,5).
Palauta hakukirje word- tai pdf-tiedostona hakemuslomakkeen liitteenä.

Liitä hakemuslomakkeelle seuraavat liitteet:

 • Kopiot suorittamastasi korkeakoulututkinnosta tai aiemmasta opistoasteen tutkinnosta.
 • Kopiot työtodistuksista, jotka ovat merkityksellisiä koulutukseen hakeutumisen kannalta. Huomiothan, että työkokemuspisteet lasketaan lähettämiesi työtodistusten perusteella.
 • Ansioluettelo/ CV, josta ilmenee muu koulutuksesi ja työkokemuksesi
 • Hakukirje

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Koulutuksen peruutusehdot

Hakuajan jälkeen hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vastaanottaa koulutuspaikka 9.6.2023 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

 

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.