Ohjelmistosuunnittelu 27 op (2021) | SeAMK.fi

Ohjelmistosuunnittelu 27 op (2021)

Ohjelmistosuunnittelun (27 op) –opintokokonaisuudessa perehdytään ohjelmointiin ja tietokantasuunnitteluun sekä tutustutaan tietoliikenteen perusteisiin. Koulutus antaa työkalut ohjelmistosuunnittelun periaatteiden ymmärtämiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti korkeakoulututkinnon (AMK tai yliopisto) suorittaneille. Koulutus sopii hyvin esimerkiksi automaatio-, kone- ja tietotekniikan insinööreille, IT-tradenomeille sekä luonnontieteen alan yliopistotutkinnon suorittaneille. Voit hakeutua koulutukseen myös muulla korkeakoulututkinnolla tai toisen asteen koulutuksella eli ammattikoulu- tai lukiotaustalla.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetus pidetään torstai- ja perjantai-iltaisin sekä joinakin lauantaipäivinä. Koulutus alkaa 19.8.2021.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMK Tekniikan asiantuntijat

Koulutuksen sisältö

 • Ohjelmoinnin perusteet 1, 3 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 2, 4 op
 • Web-ohjelmoinnin perusteet, 3 op
 • Tietoliikenne ja tietoturva, 4 op
 • Olio-ohjelmointi, 5 op
 • Tietorakenteet ja algoritmit, 4 op
 • Tietokannat, 4 op

Katso tarkemmat tiedot opintojaksokuvauksista!

 • Ohjelmoinnin perusteet 1, 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa ohjelmoida ja testata pieniä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia. Opiskelija osaa syötön, tulostuksen, valinta- ja toistorakenteet, metodit (funktiot) ja listoja.

  Sisältö

  Kielen perusrakenteet: tyypit, lauseet, syöttö, tulostus, loogiset lauseet, valinta, toisto, metodit (funktiot) ja listat.

  Arviointi: 1-5

 • Ohjelmoinnin perusteet 2, 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa tehdä modulaarisia ohjelmia aliohjelmia ja luokkia hyödyntäen. Opiskelija osaa määritellä luokan ja käyttää luokan olioita. Opiskelija osaa käyttää lista- ja sanakirja-tietorakenteita sekä tiedostoja ohjelmassaan. Opiskelija osaa tehdä pienen graafisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen.

  Sisältö

  • Lista ja sanakirja
  • Luokan määrittely
  • Olioiden luominen ja käyttäminen
  • Tiedostojen käsittely
  • Graafinen käyttöliittymä: käyttöliittymän suunnittelu ja tapahtumien käsittely

   

  Esitietovaatimukset

  Ohjelmoinnin perusteet 1

  Arviointi: 1-5

 • Web-ohjelmoinnin perusteet 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija ymmärtää web-ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytettävyydeltään toimivan verkkosivuston standardia merkkaus-, tyylisivu- ja skriptikieltä käyttäen. Opiskelija osaa julkaista verkkosivuston.

  Sisältö

  • Web-ohjelmoinnin peruskäsitteet
  • Verkkopalvelun käytettävyys ja saavutettavuus
  • Verkkosivujen suunnittelu
  • Verkkosivujen toteutus (merkkauskieli, tyylikieli, skriptikieli)
  • Verkkosivujen julkaiseminen

   

  Arviointi: 1-5

 • Tietoliikenne ja tietoturva 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa IP-osoitteiden periaatteet sekä yleisimmät TCP/IP-protokollat ja niiden toiminnan. Opiskelija ymmärtää perustiedot tietoverkkojen uhkista ja niiltä suojatutumisista.

  Sisältö

  Keskeisiä alueita ovat tietoliikenne-protokollat ja niiden toiminta, sekä tietojärjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet.

  • TCP/IP tietoturva
  • Turvaprotokollat
  • Verkkolaitteiden tietoturva
  • Palomuurit ja IDS:t
  • Haittaohjelmat

   

  Esitietovaatimukset

  Edeltäviä opintoja ei tarvita

  Arviointi: 1-5

 • Olio-ohjelmointi 5 op

  Tavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija,

  • osaa ohjelmoida olion määrittelevän luokan, olion ominaisuudet ja metodit
  • osaa luoda luokasta olioita ja käyttää olioita sovellusohjelmassa
  • osaa periyttää luokan ja käyttää perittävän luokan välineitä perivässä luokassa ja oliossa
  • osaa määritellä ja käyttää rajapintoja
  • osaa määritellä abstraktin luokan ja metodin ja hyödyntää niitä periytyksen avulla
  • osaa määritellä ja käsitellä poikkeukset
  • osaa käyttää kokoelmia olioiden käsittelyssä
  • osaa määritellä delegaatin ja käyttää sitä tapahtumankäsittelyyn
  • osaa ohjelmoida tiedostosta luvun ja kirjoittamisen
  • osaa käyttää attribuutteja ohjelman ohjausrakenteina

   

  Sisältö

  • luokka ja olio
  • periytyminen ja polymorfismi
  • Rajapinnat
  • abstraktit luokat ja metodit
  • Poikkeukset
  • Kokoelmat
  • Delegaatit
  • tiedoston käsittely
  • attribuutit

   

  Arviointi: 1-5

 • Tietorakenteet ja algoritmit 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa hyödyntää yleisimpiä tietorakenteita ja algoritmeja ohjelmistosuunnittelussa. Opiskelija osaa käyttää eri ohjelmointikielten valmiita tietorakenneluokkia ja niihin liittyviä algoritmeja. Opiskelija osaa kehittää sovelluksia, joissa käytetään tarkoitukseen sopivia tietorakenteita ja algoritmeja tehokkaasti.

  Sisältö

  • Lista, pino, jono
  • Sanakirja
  • Puurakenteet
  • Järjestäminen
  • Hakeminen
  • Hajautus
  • Algoritmien analyysin perusteet
  • Eri ohjelmointikielten valmiit tietorakenneluokat sekä niihin liittyvät algoritmit

   

  Esitietovaatimukset

  Ohjelmoinnin perusteet

  Arviointi: 1-5

 • Tietokannat 4 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet, tiedonhallinnan perusteet, relaatiomallin sekä tietokannan suunnitteluprosessin tietoanalyysin vaiheiden mukaisesti. Opiskelija osaa kyselykielen perusteet. Opiskelija osaa NoSQL-tietokantojen perusteet.

  Sisältö

  Relaatiomallin perusteet, relaatiotietokanta, käsitteellinen mallintaminen, ER-kaavio, kyselykielen keskeiset komennot. NoSQL-tietokantojen perusteet.

  Arviointi: 1-5

Hinta

Koulutus on maksuton. Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella.

Haku koulutukseen

Hakuaika on päättynyt. Haku toteutettiin 12.4. (klo 8.00) – 31.5.2021 (klo 23.59). Hakemukseen liitetään kopiot tutkintotodistuksesta.

Opiskelupaikkoja on yhteensä 35.

Koulutuksen hakeneet valitaan hakujärjestyksessä siten, että soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat etusijalla.

Tieto koulutukseen hyväksymisestä lähetetään hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valinnat ilmoitetaan viimeistään 9.6.2021. Hyväksytyn opiskelijan tulee vahvistaa koulutuspaikka 16.6.2021 mennessä.

Lisätiedot

 • Koulutus ei johda tutkintoon, mutta sen suoritukset voidaan lukea hyväksi tulevissa soveltuvissa korkeakoulututkinnoissa.

Ennakkotieto

Ohjelmistosuunnittelun (27 op) koulutus antaa osaamispohjan jatkaa opintoja tammikuussa 2022 alkavassa uudessa Web-ohjelmoinnin osaamiskokonaisuudessa (26-46 op). Web-ohjelmoinnin koulutus on ammattiosaamista tuottava koulutus, jossa perehdytään ohjelmistosuunnittelun moderniin teknologiaan.

Web-ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus toteutetaan vuoden 2022 aikana. Ilmoittautuminen käynnistyy syksyllä 2021.

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Koulutukseen hakeneille lähetetään hakuajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 16.6.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova.  Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Peruutuksen voi tehdä myös hakuaikana (31.5.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn vahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

 

SeAMK pidättää oikeuden muutoksiin.