Mikä on parasta SeAMKissa? - videokilpailu | SeAMK

Mikä on parasta SeAMKissa? - videokilpailu

VIDEOKILPAILU - VOIT VOITTAA 20 KPL LEFFALIPPUJA

Tee video teemasta Mikä on parasta SeAMKissa? Voit voittaa 20 kpl leffalippuja Bio Rexiin, jolloin pääset leffaaan monen kaverisi kanssa tai voit käyttää lippuja itsenäisesti. Liput ovat voimassa 19.12.2018 asti.

Kilpailu on suunnattu vähintään 18-vuotiaille. Voit olla opiskelija, henkilökunnan jäsen tai sidosryhmäedustaja. Tavoitteena on kertoa, mikä on parasta SeAMKissa. Tyyliltään video voi olla millainen tahansa. Voit halutessasi kuvata videon vaikka kännykän avulla. Kilpailuvideon voi toteuttaa yksittäinen osallistuja tai ryhmä. Videon kesto on minimissään 20 sekuntia ja maksimiajaltaan 2 minuuttia.

Lippuja on palkintoina yhteensä 100 kpl, joten parhaimmat viisi videota voittavat kukin 20 kpl lippuja. Ole nopea, lähetä videosi 15.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen videokilpailu(a)seamk.fi.


What is the best thing about SeAMK?

VIDEO COMPETITION – WIN 20 MOVIE TICKETS

Do a video around the theme “What is the best thing about SeAMK?” You can win 20 movie tickets to Bio Rex, so you can enjoy movies with many of your friends or use them yourself. The tickets are valid until 19 December 2018.

The competition is for everyone who are 18 years old or older. You can be a student, staff member or someone from our partner organizations. The aim is to tell what is the best thing about SeAMK. There are no limitations for the style of the video, for example shooting the video with your phone is okay. You can do the video just by yourself or with a group. The minimum length is 20 seconds and maximum 2 minutes.

Send your video via WeTransfer by 15 May 2018 (time 12:00) to videokilpailu(a)seamk.fi

 • Videokilpailun säännöt

  1. Järjestäjä

  Kilpailun järjestää Seinäjoen ammattikorkeakoulu ( SeAMK).

  2. Kilpailu

  SeAMK järjestämän kilpailun tehtävänä on toteuttaa ja tuottaa kokonaispituudeltaan vähintään 20 sekunnin ja korkeintaan 2 minuutin pituinen video (jäljempänä ”Kilpailuvideo”) aiheesta ”Mikä on parasta SeAMKissa?”

  3. Osallistumiskelpoisuus

  Kilpailuun osallistuu toimittamalla määräaikaan mennessä Järjestäjälle näiden sääntöjen ja muun Järjestäjän erikseen toimittaman ohjeistuksen mukaisesti toteutetun yhden tai useamman Kilpailuvideon.

  Kilpailuun voi osallistua yksittäisenä henkilönä tai kahden tai useamman henkilön ryhmänä (jäljempänä ”Osallistuja” tai soveltuvin osin ”Osallistujaryhmä”).

  Jokaisen Osallistujan ja Osallistujaryhmään kuuluvan henkilön tulee kilpailun alkamispäivänä 23.3.2018 olla vähintään 18 vuoden ikäinen. Osallistujaryhmä valitsee keskuudestaan vastaavan henkilön (”Vastuuhenkilö”), jolla tulee olla ko. ryhmän valtuutus toimia kontaktihenkilönä Järjestäjään päin kilpailuun liittyvissä kaikissa asioissa.

  Järjestäjällä on oikeus hylätä ja/tai olla julkaisematta mikä tahansa kilpailuun toimitettu video, mikäli se katsoo videon sisällön joltain osin lain tai hyvän tavan vastaiseksi tai muuten epäasialliseksi. Kilpailuteeman ulkopuolisia videoita ei hyväksytä Kilpailuvideoksi. Kilpailuvideo ei saa loukata, halventaa tai syrjiä ketään sukupuolen, etnisen taustan, uskonnollisen vakaumuksen tai muun vastaavan seikan perusteella.

  Kilpailuvideoiden toteutukseen eivät voi osallistua kilpailun suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olleet henkilöt.

  Koska Kilpailuvideoiden julkaisu tapahtuu YouTubessa, Osallistuja sitoutuu kilpailussa noudattamaan myös YouTuben virallisia sääntöjä, jotka ovat luettavissa sivustolla www.youtube.com. Kilpailu ei ole YouTuben omistajien tai taustaryhmien tukema tai hallinnoima.

  4. Kilpailun aikataulu ja eteneminen

  Kilpailu alkaa 23.3.2018. Osallistujan tulee lähettää kilpailuvideo maksuttoman WeTransfer-palvelun kautta (https://wetransfer.com/) viimeistään 15.5. klo 12.00 mennessä osoitteeseen videokilpailu@seamk.fi. Kilpailuvideo tulee nimetä siten, että sen nimessä tulee ilmi kilpailutyön nimi seuraavanlaisesti:

  ParastaSeAMKissaKilpailu_Kilpailutyon_nimi.

  Kilpailuvideo tulee toimittaa sellaisessa muodossa, että se on mahdollista ladata YouTubeen (esim. .MOV, .MPEG4, MP4, .AVI, .WMV).

  Parhaiden pääasiallisia arvostelukriteereitä ovat: Kilpailuvideo on hyvän maun mukainen, innovatiivinen, oivaltava, esittelee asiaa positiivisesti. Näiden lisäksi toissijaisina valintakriteereinä ovat videon pituus ja videon katselukertojen lukumäärä. Katselukertoja lasketaan 21.5.2018t klo 23.59 saakka. Järjestäjän nimeämä Raati valitsee voittajavideot.

  5. Kilpailun palkinnot

  Kilpailun voittajateoksen tuottanut Osallistuja tai Osallistujaryhmä palkitaan 20 leffalipulla. Voittajia palkitaan yhteensä 5 kpl. Palkinnon arvo saattaa olla saajalleen veronalaista tuloa.

  6. Oikeudet Kilpailuvideoihin

  Lähettämällä videoteoksen kilpailuun Osallistuja ja/tai Osallistujaryhmän jäsenet luovuttavat SeAMKille maailmanlaajuisen, rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden ilman eri korvausta käyttää Kilpailuvideota viestinnässään ja markkinoinnissaan esittämällä sitä julkisesti missä tahansa mediassa sekä tapahtumissa joko kokonaisuutena tai osina maailmanlaajuisesti. Samalla kilpailuun osallistuva tekijä luovuttaa oikeuden Järjestäjälle ja muille tässä kohdassa 6 mainituille Kilpailuvideon käyttäjille oikeudet kopioida videota sekä muuntaa teoksen formaattia ja kokoa siinä määrin kuin se on tarpeen teoksen tai sen osan esittämiseksi.

  Osallistuja ja Osallistujaryhmän jäsenet sitoutuvat olemaan julkaisematta Kilpailuvideota tai sen osaa missään mediassa julkisesti tai yksityisesti sekä olemaan myöntämättä siihen käyttöoikeuksia kenellekään ennen kilpailun päättymistä.

  Osallistuja ja Osallistujaryhmän jäsenet vastaavat siitä, että heillä on oikeus osallistua videollaan kilpailuun ja myöntää edellä mainitut käyttöoikeudet Kilpailuvideoon.

  Osallistujan ja Osallistujaryhmän on pyydettävä kirjallinen lupa Kilpailuvideon tai sen osan julkiseen esittämiseen ja muihin tässä kohdassa lueteltuihin käyttötapoihin kaikilta videossa esiintyviltä tunnistettavilta henkilöiltä sekä videon tekemisessä mukana olleilta henkilöiltä, alaikäisten kohdalla lasten huoltajilta. Osallistujan on pyydettävä kirjalliset luvat videon tekemiseen ja tallennekappaleiden valmistamiseen kaikilta videon tekijöiltä.

  Osallistuja ja Osallistujaryhmän jäsenet vastaavat siitä, että Kilpailuvideossa esiintyvät henkilöt tai muut mahdolliset oikeudenhaltijat hyväksyvät Kilpailuvideon julkistamisen ja käyttämisen näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla sekä että heillä ei ole sen johdosta mitään vaatimuksia Järjestäjältä tai muulta ko. videota myöhemmin näiden sääntöjen mukaisesti käyttävältä organisaatiolta.

  7. Erityistä Tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien huomioimisesta

  Kilpailuvideossa ei saa ilman erillistä oikeudenhaltijan lupaa käyttää kolmannen osapuolen tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden alaista materiaalia, kuten musiikkia, kuvia tai kirjoituksia. Sama koskee kuvaamista paikoissa tai paikkoja, joissa kuvaaminen on luvanvaraista tai kiellettyä. Osallistuja vastaa kaikkien kuvaus- ja esityslupien hankinnasta ja kustannuksista.

  Osallistuja vastaa siitä, että Kilpailuvideo tai mikään sen osa, kuten musiikki tai kuvat, ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Osallistuja/Osallistujaryhmän jäsenet vastaavat kaikista mahdollisista kolmansien osapuolien immateriaalioikeudellisista vaatimuksista Kilpailuvideoihin liittyen.

  Lisätietoja tekijänoikeuksista voi halutessaan etsiä esimerkiksi osoitteista www.teosto.fi, www.kopiosto.fi, www.gramex.fi, www.tuotos.fi.

  Tekijänoikeus Kilpailuvideoon säilyy Osallistujalla tai Osallistujaryhmällä huolimatta siitä, että Järjestäjä ja muut erikseen mainitut saavat Kilpailuvideoon edellä kohdassa 6 todetut käyttöoikeudet.

  8. Järjestäjän vastuu

  Järjestäjä vastaa ainoastaan kilpailun organisoinnista ja organisointiin välittömästi liittyvistä tehtävistä. Osallistuja tai Osallistujaryhmän jäsenet eivät ole tai tule kilpailuun osallistuessaan työ- tai toimisuhteeseen Järjestäjään eikä Järjestäjällä ole mitään muuta oikeutta valvoa Osallistujien toimintaa, kuin mitä näissä säännöissä on erikseen todettu.

  Osallistuja sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia Järjestäjää kohtaan liittyen kilpailuun osallistumiseen lukuun ottamatta sääntöjen mukaisia voittajien palkintovaatimuksia.

  9. Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen ja sääntöihin tutustuminen sekä hyväksyntä

  Säännöt koskevat kaikkia Osallistujia ja Osallistujaryhmän jäseniä.

  Täyttämällä kilpailun ilmoittautumislomakkeen Osallistuja ja Osallistuja ryhmän jäsenet vahvistavat tutustuneensa näihin sääntöihin sekä hyväksyvänsä säännöt itseään sitoviksi.