Kansainvälinen opiskelu | SeAMK

Kansainvälinen opiskelu

Kansainvälisyys ja valmentautuminen työelämää näkyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetustarjonnassa. Nämä kaksi osaa kohtaavat toisensa kansainvälisessä opiskelussa.

SeAMKin kansainvälinen opiskelu pitää sisällään vieraskieliset opinnot, kaksoistutkinnot sekä vaihto-opiskelun ja harjoittelun ulkomailla. Kansainvälisyys tarjoaa SeAMKin opiskelijoille hienon mahdollisuuden kartuttaa kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja kulttuurin tutustumista. Kartuttamisen ansiosta opiskelija on entistä valmiimpi siirtymään tutkinnon myötä globaaliin ja monikulttuuriseen työelämään.

Vieraskieliset opinnot SeAMKissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vieraskieliset opinnot ovat mahdollisia tutkintoina ja muina opintokokonaisuuksina. SeAMKissa opiskelija voi suorittaa kaksi englanninkielistä AMK-tutkintoa sekä yhden ylemmän AMK-tutkinnon. Liiketaloutta voi opiskella Degree Programme in International Business AMK-tutkinnossa sekä ylempään AMK-tutkintoon johtavassa master-tason Degree Programme in International Business Management koulutusohjelmassa. Sosiaali- ja terveysalalla voi suorittaa AMK-tutkintoon johtavan Degree Programme in Nursing-koulutuksen.

SeAMKissa on tarjolla myös laaja valikoima vieraan kielen ja kulttuurin opintoja. Vieraan kielen ja kulttuurin opiskelu valmentaa opiskelijoitamme työelämään. Kieli- ja viestintäopinnot koostuvat vähintään yhden vieraan kielen opinnoista, toisen kotimaisen kielen opinnoista sekä suomen kielen ja viestinnän opinnoista. Kannustamme opiskelijoitamme ottamaan vapaasti valittavia kieliopintoja, joilla kehittää kielitaitoaan ja osaamistaan eri kulttuureista. Opiskelija voi vapaasi valita espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielistä. Vapaasti valittavissa opinnoissa on tarjolla myös englannin ja ruotsin opintojaksoja. Ulkomaisten opiskelijoiden on lisäksi mahdollista tutustua suomen kieleen ja kulttuuriin Finnish Language and Culture-opinnoissa.

SeAMKiin saapuneiden ja SeAMKista ulkomaille lähteneiden opiskelijoiden määrät vuosina 2011-2016
SeAMKin opiskelijat ovat aktiivisia osallistumaan kansainvälisiin vaihto-opiskeluihin ja harjoitteluihin.

Kaksoistutkinnot kansainvälisen opiskelun valttina

SeAMKilla on kansainvälisen opiskelun vetonaulanaan kaksoistutkinto. Tässä tutkinnossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kaksi korkeakoulutasoista tutkintoa ja saada kummastakin tutkintotodistuksen. Työelämää varten opiskelijalle kaksoistutkinto tarjoaa suuren valtin verrattaessa muihin alan opiskelijoihin.

Kaksoistutkinnon mahdollistaa SeAMKin ja ulkomaalaisten korkeakoulujen kanssa laaditut sopimukset. Näiden puitteissa opiskelijat voivat opiskella vaihtokorkeakoulussa vuoden ja tehdä yhteisen opinnäytetyön molempiin korkeakouluihin. Kaikkiaan sopimuksia on 10 eri korkeakoulun kanssa.

Haku kaksoistutkintoon ulkomaille on mahdollista kaikille SeAMKiin rekisteröityneille tutkinto-opiskelijoille. Hausta kiinnostuneiden suositellaan ottavan yhteyttä SeAMKin kansainvälisten asioiden koordinaattoriin ja täyttävän tarvittavan hakutiedot. Opetus kaksoistutkinnon vaihtokorkeakouluissa on pääsääntöisesti englanniksi, mutta käytännössä tarvitaan myös vaihtomaan kielen osaamista.

Vuosittain lukuisia SeAMKin yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoita tulee Seinäjoelle suorittamaan kaksoistutkinto-opiskeluaan. Heidän opiskelunsa tapahtuu englanniksi Business Management, SME Business Management, International Business, Automation Engineering ja Information Technology –tutkinnoissa. Ulkomaiset kaksoistutkinto-opiskelijat voivatkin näin saada tutkinnon myös SeAMKista. Heidän opetuskielensä on englanti, mutta heillä on myös suomen kielen opintoja.

Yhteistyötahot kaksoistutkinnoissa

Kansainvälinen vaihto-opiskelu ja harjoittelu SeAMKissa

SeAMKin noin 200 partnerikorkeakoulua mielenkiintoisine opintoineen ja harjoitteluineen odottavat Seinäjoen ja Ilmajoen opiskelijoita. Kansainvälistä korkeakouluilmapiiriä aistimaan lähtee joka vuosi noin 400–500 SeAMKin opiskelijaa, viettäen keskimäärin lähes puoli vuotta opiskellen tai työtä tehden. Ammattikorkeakoulu kannustaa opiskelijoita lähtemään ulkomaanjaksoille. Lähtövalmisteluissa autamme laadukkaalla ohjauksella ja neuvonnalla. Opiskelijoita tuoetaan myös taloudellisesti erilaisten apurahojen kautta.

SeAMKissa opiskelee vuosittain lähes 200 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa
SeAMKin ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijoiden määrä vuosien 2011-2016 välillä.