SeAMKin toiminta alueellisesti ja kansainvälisesti | SeAMK

SeAMKin toiminta

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on suomalainen laaja-alainen ja yhteisöllinen ammattikorkeakoulu, jossa toiminnan tavoitteena on olla paras korkeakoulu opiskelijalle (Visio 2020). Kattava kuuden koulutusalan koulutustarjonta yhdistettynä tasokkaisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluihin mahdollistaa SeAMKin vaikuttavuuden alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1992. Tuolloin Suomessa alkoi uuden korkeakoulumuodon – ammattikorkeakoulujen – kehittäminen. Ammattikorkeakoulujen taustana olivat eri alojen oppilaitosten opistoasteen koulutus. Seinäjoella kokeiluun tuli liiketalouden ala, tekniikan ala, sosiaaliala, terveysala ja maatalousala.

Ammattikorkeakoulujen toiminta vakinaistettiin vuonna 1995 annetulla lailla. Seinäjoen ammattikorkeakoulu sai pysyvän statuksen yhtenä ensimmäisistä ammattikorkeakouluista. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjäksi tuli kuntayhtymä.

Ammattikorkeakoulun toiminta laajeni 90-luvun lopulla ja siihen liittyi yksikköjä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelta seuraavasti:

  • metsäala (Ähtäri) 1997
  • yrittäjyyden yksikkö/liiketalous (Kauhava) 1999
  • muotoiluala (Jurva) 1999
  • ravitsemisala (Kauhajoki) 1999

SeAMK tänään

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa on nykyisin noin 4700 opiskelijaa, 180 opettajaa ja yli 90 tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan parissa työskentelevää sekä 110 muuta henkilökuntaan kuuluvaa.
Ammattikorkeakoulun rehtori on KT Tapio Varmola. Hän on toiminut korkeakoulun rehtorina toiminnan alusta lähtien.

Ammattikorkeakoulua on ylläpitänyt Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, johon kuuluu 18 kuntaa. SeAMK irtautui kuntayhtymästä vuoden 2014 alusta. Sen ylläpitäjäksi tuli silloin Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.

Ammattikorkeakoulu on palkittu kuluneina vuosina mm. aluekehityksen huippuyksikkönä (2003). Lisäksi opetusministeriö on palkinnut SeAMKin kansainvälisen toiminnan kolmeen otteeseen 2000-luvulla. SeAMK on palkittu uudelleen sekä vuosina 2007 että 2008 aluevaikuttavuudesta ja työelämäyhteistyöstä.

SeAMK numeroin

Maakunnan merkittävä kouluttaja ja työllistäjä

15 000 valmistunutta tutkintoa
700-800 AMK- ja 40-50 ylempää AMK-tutkintoa vuositasolla
yli 56 % valmistuneista työllistyy Etelä-Pohjanmaan alueelle
60 % SeAMKin opiskelijoista on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta
noin 380 henkilöä töissä SeAMKissa
27 % SeAMKin opetushenkilöstöstä on suorittanut lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon

SeAMK henkiltyövuodet 2011-2016

Koulutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa, jotka pitävät sisällään 19 AMK-tutkinto-ohjelmaa ja 8 ylempää AMK-tutkinto-ohjelmaa. Koulutusalat SeAMKissa ovat kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala ja tekniikan ala. AMK-tutkintojen lisäksi SeAMKissa voi suorittaa täydennyskoulutuksia, avoimen AMK:n opintoja, erikoistumisopintoja sekä muita koulutuksia.

Opiskelijat koulutusaloittain vuosina 2011-2016

SeAMKin AMK päiväopiskelijat, AMK monimuoto-opiskelijat sekä YAMK-opiskelijat

SeAMKin tutkintojen jakautuminen vuosien 2011-2016 välissä

SeAMKissa 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden osuus kokonaismäärästä vuosina 2011-2016.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)

Seinäjoen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan tavoitteena on soveltavan tutkimuksen keinoin kehittää esimerkiksi uusia menetelmiä, sovelluksia, malleja tai ohjelmia. TKI-toiminta on työelämälähtöistä perustuen asiakas- ja käytäntölähtöisiin tarpeisiin. Parhaimmillaan TKI-toiminta toteutuu vuorovaikutteisesti yhteiskehittelyssä erilaisten kumppaneiden kanssa.

TKI-toiminnan tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset, kehittäjäyhteisöt ja Seinäjoen yliopistokeskus, mutta myös valtakunnalliset ja kansainväliset toimijat. SeAMKin TKI-toiminta keskittyy monitieteellisille ydinosaamisalueille, jotka ovat yhteneviä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion strategisten painoalojen kanssa.

SeAMK vahvistaa TKI-toiminnan vaikuttavuutta innovaatiotoiminnalla sekä jalkauttamalla toiminnan tuloksia yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön. SeAMK on strategiassaan sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista. Avoimen tieteen ja avoimen TKI-toiminnan periaatteiden mukaisesti aineistot, tulokset ja julkaisut ovat mahdollisimman avoimesti saatavissa.

 

SeAMKin painoalat

  • Ruokaratkaisut
  • Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
  • Hyvinvointi ja luovuus

Näitä yhteen sitovana painoalana

  • Yrittäjyys ja kasvu

SeAMKin saama ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus vuosina 2011-2016.

Toimintaa maakunnassa

Maakuntakorkeakoulu organisoi maakunnassa Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintoonjohtavia koulutuksia. Koulutukset ovat suunnattuja aikuisille ja ne onnistuvat suoritettaviksi työn ohella. Maakuntakorkeakoulun toimipisteet sijaitsevat Alajärvellä, Kauhajoella, Kauhavalla, Kurikassa ja Ähtärissä. Maakunnan elinkeino- ja työelämä on myös monipuolisesti mukana SeAMKin toiminnassa ja verkostoituminen ammattikorkeakoulun ja yritysten ja organisaatioiden kesken on tiivistä. Aktiivinen toiminta Etelä-Pohjanmaalla heijastuu myös tutkinto-opiskelijoidemme työllistymiseen alueella. Jo opintojen aikana saadut kontaktit alueen yrityksiin ja organisaatioihin ovat poikineet lukuisille opiskelijoillemme työpaikan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

SeAMK historiaa