Tutkimukset ja selvitykset | SeAMK

Tutkimukset ja selvitykset

Tutkimukset ja selvitykset -palvelut on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa laadittu hyvässä yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön pohjalta on muodostunut palveluita mm. sosiaali- ja terveysalan, maa- ja metsätalouden sekä bio- ja elintarviketekniikan tarpeisiin. Näiden palveluiden pohjalta yritykset ja organisaatiot ovat voineet kehittää toimintaansa eteenpäin ja saaneet samalla uusia kontakteja.

Arviointiosaamista sosiaali- ja terveysalalle

SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ARVI-palvelut tarjoaa monipuolista arviointiosaamista yritysten, organisaatioiden ja projektien käyttöön. Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi arviointikoulutus ja –konsultaatio sekä arviointitutkimuksia ja -selvityksiä.

Organisaatioillenne on tarjolla myös valinnanvapautta arviointiosaamisen palveluissa. Valmiin tuotepaketin ohella organisaationne voi yhdessä SeAMKin kanssa suunnitella ja räätälöidä tarpeisiinne ja tavoitteisiinne soveltuvan arviointipalvelun.

Arviointikoulutukset- ja konsultaatiot

Lukuisat yritykset ja organisaatiot ovat saaneet SeAMKin arviointikoulutuksen kautta tukea kehittämis- ja laatutyöhön. Apua on saatu myös ennen ja jälkeen arvioinnin, sillä SeAMKista on saatu tukea valmistautuessa tulevaan arviointiin sekä tehtyjen arviointien hyödyntämisessä. Tilaajan kanssa suunniteltaviin koulutuskokonaisuuksiin sisältyy tarvekartoitus, koulutuksen tavoitteiden ja sisällön suunnittelu sekä toteutus.

Arviointikonsultaation avulla löydätte sopivan ratkaisun mm. arviointisuunnitelman tarpeen määrittelyyn ja/tai arviointisuunnitelman laatimiseen, työyhteisön kehittämiseen arvioinnin keinoin sekä arviointimallin tai mittariston käyttöönoton suunnitteluun.

Arviointitutkimukset ja -selvitykset

Arviointitutkimuksen avulla kehittämistyön tai projektin tulokset ja vaikutukset saadaan konkreettisesti esille. Arviointitutkimuksen avulla organisaationne saa myös välineitä kehittää työtä edelleen. Arviointitutkimusta tai -selvitystä tarvitaan esimerkiksi projektien arvioinneissa, työyhteisön ja työn kehittämisessä sekä laatu- ja kehittämistyössä.

Lisätietoa sosiaali- ja terveysalan arviointipalveluista

Kaija Loppela

Kasvatustieteen tohtori, fysioterapeutti, työhyvinvoinnin yliopettaja

erikoisala: Työhyvinvointi, työhyvinvoinnin johtaminen, strateginen henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtaminen, työyhteisön kehittäminen ja uudistuminen, vuorovaikutuksen ja dialogisuuden kehittäminen, dialoginen johtaminen ja kehittäminen, oppiva organisaatio

sähköposti

Kaija.Loppela(a)seamk.fi

puhelin

+358408303958

Markkinatutkimuspalvelut

Markkinatutkimuspalvelut tarjoaa yrityksille ja muille työelämän toimijoille mahdollisuuden saada tutkimustietoa esimerkiksi omasta asiakaskunnastanne. SeAMKin asiantuntijat toteuttavat laadukkaita tutkimuspalveluja, joilla voidaan tukea yritysten tai organisaatioiden menestystä entistä paremmin.

SeAMKin markkinatutkimuspalveluita on kehuttu mm. siitä, että saadun tutkitun tiedon avulla asiakkaamme ovat voineet tehdä perusteltuja päätöksiä ja kehittää toimintaansa uusille urille. Tämän on mahdollistanut kattava tutkimusraportti, jossa esitellään kerätty tarvittava tieto, kuinka se on analysoitu ja mitä tuloksia tutkimuksessa on saatu. Kiitosta on saanut myös palvelujemme mukailtavuus, sillä jokainen tutkimus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lisätietoja markkinatutkimuspalveluista

SeAMK placeholder kuva

Marja Katajavirta

Asiantuntija, markkinatutkimuspalvelut

erikoisala: tutkimus, SPSS, nettikyselyt, Webropol, CRM, julkaisujen taitto (InDesign)

sähköposti

marja.katajavirta(a)seamk.fi

puhelin

+358408304288

SeAMK placeholder kuva

Hannu Tuuri

Lehtori

erikoisala: Markkinatutkimus, tilastotiede, IBM SPSS

sähköposti

Hannu.Tuuri(a)seamk.fi

puhelin

+358408302346

Logistiikkavirtaselvitykset

Logistiikkavirtaselvityksellä tutkitaan mm. eri puutavaralajien liikkumista määrätyllä maantieteellisellä alueella. Sen avulla voidaan selvittää esimerkiksi kunnittain tuotettujen puutavaralajien määrät ja niiden jatkojalostuspaikat.

Biomassa-arviot ja tutkimukset

SeAMK Ruoka tekee sekä hanketyönä että tilaustutkimuksina maa- ja metsätalouden kasvu- ja tuotostutkimuksia sekä biomassa-arviointeja ja -inventointeja.

Tutkimuksen kohteena on ollut mm. kuminan penkkiviljelyä, rypsisatoja sekä herne-vilja seoksen kasvatusta. Näiden lisäksi biomassa-arviot ja tutkimukset ovat pitäneet sisällään esimerkiksi puutuhkalannoituksen puustovaikutuksien sekä Etelä-Pohjanmaan bioenergiapotentiaalin arviointia.

Lisätietoa biosmassapalveluista

SeAMK placeholder kuva

Risto Lauhanen

Erityisasiantuntija, tki

erikoisala: bioenergia, kiertotalous, tilastotiede, tutkimusmenetelmät

sähköposti

Risto.Lauhanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304150

Bio- ja elintarviketekniikan laboratorio

SeAMKin Bio- ja elintarviketekniikan laboratorioihin kuuluvat mikrobiologian ja kemian laboratoriot sekä elintarvike- ja prosessilaboratoriot. Alueelliset ja kansalliset elintarvikealan yritykset ovat hyödyntäneet bio- ja elintarviketekniikan laboratorioita esimerkiksi omavalvonnan tukena ja tuotekehityksessä.

Tarkemmin bio- ja elintarviketekniikan laboratoriosta ja sen laitteistosta voitte lukea oheisen linkin kautta.