Työelämälähtöiset harjoittelut SeAMKissa | SeAMK

Harjoittelut

Harjoittelut on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa suunniteltu työelämää silmällä pitäen. Olemme laatineet harjoittelut niin, että niistä hyötyvät niin opiskelijat kuin työnantajat. Opiskelijat saavat arvokasta kokemusta työelämästä ja mahdollisuuden soveltaa SeAMKissa oppimaansa. Työnantajat saavat vuorostaan käyttöönsä innokkaan uuden työntekijän, joka voi omalla panoksellaan olla merkittävässä roolissa kehittämässä työnantajan toimintaa eteenpäin.

SeAMK Ruoka

Agrologit

SeAMK Ruoka -yksiköllä on perinteisesti ollut voimakas yhteistyö alueen maatalousyrittäjien kanssa sekä myös valtakunnallisesti. Maatilaharjoittelujen vaatimuksena on hyvien toimintatapojen mukaan hoidettu tila, jossa omistajilla on alan koulutus sekä kiinnostus harjoittelijan ohjaukseen ja koulutukseen.

Opiskelijat tekevät erikoistumisharjoittelun kolmannen opiskeluvuoden kesällä Suomessa tai ulkomailla. Erikoistumisharjoittelussa opiskelijalla on hieno mahdollisuus kokeilla oman koulutusalansa työtä. Vastavuoroisesti työnantajat saavat kohdata henkilökohtaisesti mahdollisia tulevia työntekijöitä sekä välittää tietoa SeAMKille työelämän vaatimuksista.

Opinnäytteen teko on myös mahdollista erikoistumisharjoittelun yhteydessä. Harjoittelupaikka voi tarjota opinnäytetyön aiheen jo ennen harjoittelun alkamista ja opiskelija voi kerätä opinnäytetyön aineistoa harjoittelun aikana.

Lisätietoja erikoistumisharjoittelusta

Marjo Latva-Kyyny

Lehtori

sähköposti

Marjo.Latva-Kyyny(a)seamk.fi

puhelin

+358408300423

Restonomit

Restonomiopiskelijat suorittavat ensimmäisenä opiskeluvuotenaan perusharjoittelun. 8 viikkoa kestävän harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija osallistuu monipuolisesti ruokatuotannon eri toimintoihin ja tekee ensisijaisesti suorittavaa työtä. Taitojen ja kokemuksen myötä opiskelija oppii huomioimaan turvallisuuden, terveellisyyden, taloudellisuuden ja elämyksellisyyden sekä asiakaspalvelun osana ruokapalveluja. Perusharjoittelu suoritetaan Suomessa tai ulkomailla julkisessa tai yksityisessä ateriapalveluita tuottavassa yrityksessä.

Restonomiopiskelijoiden erikoistumisharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kolmantena opiskeluvuonna. Kesto erikoistumisharjoittelulla on 12 viikkoa. Erikoistumisharjoittelun sisältö on vaihtelevaa. Opiskelijat ovat saaneet harjoittelussa kokemuksia esimerkiksi ruokapalvelun esimiestyöstä, tuotekehityksestä ja neuvontatyöstä. Harjoittelupaikka voi tarjota opiskelijalle toimeksiantoja myös erilaisista projektitöistä tai esimerkiksi opinnäytetyön aiheen.

Lisätietoja perusharjoittelusta

Paula Juurakko

Lehtori

erikoisala: Elintarvikehygienia, omavalvonta, ruokapalvelujen tuottaminen, anniskelupassin testaus

sähköposti

Paula.Juurakko(a)seamk.fi

puhelin

+358408302293

Lisätietoja erikoistumisharjoittelusta

Eija Putula-Hautala

Koulutuspäällikkö

erikoisala: Elintarviketieteet, ravitsemus, opintojen ohjaus

sähköposti

Eija.Putula-Hautala(a)seamk.fi

puhelin

+358408303953

Lisätietoja kansainvälisestä harjoittelusta

Kirta Nieminen

Lehtori

erikoisala: Elintarvikehygienia, omavalvonta, tuotekehitys, ruokatuotantoprosessit, kestäväkehitys ammattikeittiössä, tilasuunnittelu, IT-järjestelmät (alan)

sähköposti

Kirta.Nieminen(a)seamk.fi

puhelin

+358408305081

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

SeAMKin liiketoiminnan ja kulttuurin opiskelijat perehtyvät opintojensa aikana ammattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kulttuureihin. Opiskelijat suorittavat harjoittelunsa eri organisaatioissa, yrityksissä ja yhdistyksissä, luoden kontakteja työelämään. Harjoittelun tarkoituk­sena on, myös että opiskelija perehtyy omaan alaansa todellisessa työympäristössä ja oppii soveltamaan oppimaansa käytännössä.

Tradenomien harjoittelujaksot kestävät viisi kuukautta ja ajoittuvat kolmanteen opiskeluvuoteen. Markkinoinnin ja myynnin sekä liiketoiminnan kehittämisen suuntauman valinneet opiskelijat suorittavat harjoittelunsa syyslukukaudella. Näillä opiskelijoilla harjoittelun aloitus tapahtuu pääsääntöisesti syyskuun alussa.  Taloushallinnon suuntauman valinneet opiskelijat vuorostaan suorittavat harjoittelunsa kevätlukukaudella. Heidän harjoittelunsa aloitus on pääsääntöisesti tammikuussa. Kaikkien liiketoiminnan ja kulttuurin opiskelijoiden harjoittelu on 20 opintoviikon mittainen. Käytännössä tämä tarkoittaa noin viiden kuukauden työaikaa. Työtunteja kertyy viikossa keskimäärin 36 (+ ruokatunnit). Koko harjoittelun aikana tunteja kertyy noin 720.

Kulttuurituotannon opiskelijat ovat työharjoittelussa toisen vuoden syksyllä noin neljän kuukauden ajan. Opintopisteitä tältä ajanjaksolta kertyy noin 25 kpl. Kulttuurituontannon opiskelijoilla on harjoittelu myös kolmannen vuoden keväällä viiden kuukauden ajan, josta opiskelija saa 35 opintopistettä. Molemmat harjoittelut voidaan tehdä myös kesää hyödyntäen, jolloin joko aloitetaan jo kesällä tai harjoittelua jatketaan kesän ajan.

Kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijoiden harjoittelu sijoittuu 3. vuoden syksyyn ja on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Harjoittelu alkaa normaalisti syyskuun alusta, ja se loppuu tammikuun puolen välin jälkeen.

Kansainvälisyys näkyy vahvasti myös SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri -yksiköiden harjoittelussa. Lukuisat opiskelijat lähtevät vuosittain ulkomaille kartuttamaan harjoittelukokemusta ja omaksumaan kansainvälisiä työtapoja. Työnantajat saavat harjoittelun kautta SeAMKin opiskelijoista osaavaa potentiaalista tulevaisuuden työvoimaa, mutta heidän mukanaan myös tuoretta tietoa korkeakoulumaailmasta. Samalla työnantajille tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus kehittää toimintaansa esimerkiksi hankkeiden tai opinnäytetöiden kautta.

Lisätietoja liiketalouden ja yrittäjyyden harjoittelusta

Sari Havulehto

Suunnittelija, harjoittelijapalvelut

sähköposti

Sari.Havulehto(a)seamk.fi

puhelin

+358408303975

Lisätietoja kulttuurituottajien harjoittelusta

Esa Leikkari

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Esa.Leikkari(a)seamk.fi

puhelin

+358408304270

Lisätietoja kirjasto- ja tietopalveluiden harjoitteluista

Sari Mäkinen-Laitila

Lehtori, opinto-ohjaaja

sähköposti

Sari.Makinen-Laitila(a)seamk.fi

puhelin

+358408680077

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin sisältyy useita harjoittelujaksoja. Jaksojen määrä ja kesto riippuvat tutkinto-ohjelmasta. Jaksojen aikana opiskelijat harjoittelevat tietojensa ja taitojensa käytäntöön soveltamista.

Harjoitteluorganisaatiolla on mahdollisuus vaikuttaa opiskelijan harjoitteluun. Organisaatiot ovat osallistuneet jakson suunnitteluun esimerkiksi soveltamalla harjoitteluun liittyviä tehtäviä osaksi organisaation toimintaa. Usein yhteistyötä opiskelijan ja organisaation välillä on myös jatkettu opinnäytetyön tai projektin merkeissä.

Lisätietoja fysioterapeuttien harjoittelusta

Tarja Svahn

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Tarja.Svahn(a)seamk.fi

puhelin

+358408302296

Lisätietoja geronomien harjoittelusta

Päivi Rinne

Yksikön johtaja

sähköposti

Paivi.Rinne(a)seamk.fi

puhelin

+358408304190

Lisätietoja sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien harjoittelusta

Lisätietoja sosionomien harjoittelusta

Päivi Rinne

Yksikön johtaja

sähköposti

Paivi.Rinne(a)seamk.fi

puhelin

+358408304190

Lisätietoja kansainvälisestä harjoittelusta

Tiina Ojanperä

Koordinaattori, kansainvälisen liikkuvuuden palvelut

erikoisala: Vaihtoon saapuvat opiskelijat

sähköposti

Tiina.Ojanpera(a)seamk.fi

puhelin

+358406807100

SeAMK Tekniikka

Projektiopinnot ja työharjoittelu suoritetaan SeAMKin Tekniikan yksikössä työelämälähtöisesti. Käytännönläheisillä jaksoilla valmennamme insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen opiskelijoitamme siirtymään työelämän projektien ja tehtävien kimppuun. Projektiopinnot ja työharjoittelu mahdollistavat insinööri- ja rakennusmestariopiskelijoiden voivan tarttua niin vasaraan kuin suunnitelmiinkin. Tarpeen määrittävät yrityksen antamat toimeksiannot. Näiden kautta opitaan työelämätaitoja ja saadaan kontakteja työelämän yrityksiin ja organisaatioihin.

Katso tarkemmin Automaatio- ja tietotekniiikan, Konetekniikan ja Rakennustekniikan vuosikelloista, kuinka harjoittelu sijoittuu lukuvuoteen:

Lisätietoja automaatiotekniikasta ja tietotekniikasta

Vaalea kiharahiuksinen mies seisoo hieman sivuttain käsi sinisen puvuntakin liepeessä.

Juha Hirvonen

Yliopettaja

sähköposti

Juha.Hirvonen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300340

Lisätietoja konetekniikasta

Pasi Junell

Yliopettaja

erikoisala: fysiikka, kemia, sähkötekniikka, matematiikka

sähköposti

Pasi.Junell(a)seamk.fi

puhelin

+358408302212

Lisätietoja rakennustekniikasta

Marita Viljanmaa

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Marita.Viljanmaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302192

Sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoittelu

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on hyvin tiivistä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa. Fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijamme suorittavat 5 opintopisteen laajuisen TKI-harjoittelun. Sen aikana opiskelijat tutustuvat esimerkiksi työelämän prosesseihin, analysointiin, valmisteluun sekä koordinointiin. Unohtaa ei sovi myöskään suunnittelua ja käytännön toteutusta. TKI-harjoittelua ohjataan SeAMKin toimesta, eikä se aiheuta työelämän kumppanille kustannuksia opiskelijoiden työpanoksen osalta.

Lisätietoja fysioterapeutin TKI-harjoitteluista

Tarja Svahn

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Tarja.Svahn(a)seamk.fi

puhelin

+358408302296

Lisätietoja geronomien TKI-harjoittelusta

Päivi Rinne

Yksikön johtaja

sähköposti

Paivi.Rinne(a)seamk.fi

puhelin

+358408304190

Lisätietoja sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien TKI-harjoittelusta

(Verkkosivuilla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF), jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot ja videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia. Verkkosivuilla on myös ei-saavutettavaa sisältöä.)