ATT – Avoin tiede ja tutkimus | SeAMK

ATT – Avoin tiede ja tutkimus

Tieto ja osaaminen avoimemmin käyttöön

Avoin innovaatiotoiminta vaatii uudenlaisia toimintamalleja ja rajat ylittäviä verkostoja. ”Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä” -hankkeen tavoitteena on vastata näihin haasteisiin lisäämällä tiedon, osaamisen ja tutkimuksen avoimuutta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on pääosin soveltavaa, työelämää edistävää, alueen elinkeinorakennetta uudistavaa ja tapahtuu yleensä yhteistoiminnassa asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Käytännössä TKI-toiminta muodostaakin laajan verkostomaisen innovaatioekosysteemin, joka pitää sisällään monenlaisia tietoja ja taitoja. Ekosysteemin sisällä myös osaamisen kasvu on mahdollista.

Tieto eri toimijoiden käyttöön

Tavoitteena on edistää tieteen ja tutkimuksen avoimuutta sekä tieteen laajempaa yhteiskunnallista hyödyntämistä. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen tehdään näkyväksi ja tuodaan konkreettisesti kaikkien halukkaiden (etenkin pk-yritysten) käyttöön. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja muiden innovaatiokentän toimijoiden kesken. Kehitettävän mallin avulla haetaan ratkaisuja etenkin seuraaviin kysymyksiin: Millaista tietoa ammattikorkeakouluissa tuotetaan? Millä tavoin tietoa tulee hallita ja dokumentoida? Miten tietoa voidaan parhaiten hyödyntää?

Hanke etenee kolmessa vaiheessa

Hanke koostuu kolmesta eri työpaketista. Työpaketin 1 tavoitteena on määritellä, miten ammattikorkeakoulujen olemassa olevan tiedon avoimuutta on mahdollista tehostaa. Tavoitteena on konkretisoida nykyinen tieto ja luoda perusta uuden tiedon tuottamiselle. Työpaketin 2 tavoitteena on luoda selkeät perusrakenteet tiedon kokonaishallintaan. Tarkoituksena on digitalisoida tietosisältöjä ja koostaa yhteinen avoin tietovaranto kaikkien käyttöön. Työpaketin 3 tavoitteena on puolestaan edistää ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnasta syntyvän tutkimustiedon käyttöä. Työpaketissa selvitetään, millaista tietoa yritykset tarvitsevat ja millaisessa muodossa yritykset parhaiten tietoa hyödyntävät.

Uutta vauhtia avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen

Hankkeen tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä korkeakoulujen innovaatioekosysteemissä. Hanke systematisoi ammattikorkeakoulujen tuottaman tiedon analysointia ja auttaa tunnistamaan, millaista lisäarvoa innovaatiotoiminnasta voidaan saada. Hanke vahvistaa korkeakoulujen keskinäistä verkottumista sekä kokeilevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hanke kirkastaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiilia ja lisää erityisesti avoimen innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia.

Rahoitusta ”Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä” -hankkeella on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta alkuvuodesta 2015.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2015–31.12.2016.

Lisätietoja ATT:sta

Tumma, silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteillaan.

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

sähköposti

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302199