Entre Intentio | SeAMK

Entre Intentio

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Yrittäjyyden uskotaan olevan vastaus moniin kansantaloudellisiin haasteisiin, kuten eläkeläisten kasvavan määrän tuomiin haasteisiin, rakenteelliseen työttömyyteen sekä taloudellisen kasvun alueelliseen epätasapainoon.

Vaikka yrittäjyyden edistämisen toimenpiteitä on runsaasti, toimenpiteiden vaikutuksia ei arvioida systemaattisesti. Yksi syy tähän puutteeseen on se, että yrittäjyyden edistämistoimien vaikuttavuuden mittaamiseen ei ole olemassa yksiselitteisiä ja tieteellisesti todettuja mittareita.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa aloitettiin vuonna 2008 Entre Intentio kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on ollut kehittää ja testata Suomeen sopiva mittari ja mittausmenetelmä, jolla voidaan tieteellisesti todeta erilaisten yrittäjyyden edistämistoimien vaikuttavuus yksilön yrittäjyysaikomusten kehittymiseen.

Keskeisenä käytännön tavoitteena on saada käsiin potentiaalisten yrittäjien joukko mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja, jotta heille voidaan räätälöidä yrittäjyyspolkuja opintojen aikana.

Hankkeen tavoitteena on myös löytää keinoja (pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä), joilla pystytään vaikuttamaan opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten ja yrittäjämäisyyden kehittymiseen.

Opiskelijoita seurataan koko opiskelun ajan, mikä mahdollistaa pitkittäistarkastelun yrittäjyysaikomusten kehittymiseen.

Mittarin kehittämistyötä on toistaiseksi eri vaiheissa rahoittanut Etelä-Pohjanmaan liitto myöntämällään EAKR-rahoituksella (Yrittäjyystoimenpiteiden ja -oppimisympäristöjen vaikuttavuustyökalun kehittäminen, hyödyntäminen ja kansainvälistäminen –hanke), Opetushallitus myöntämällään ESR-rahoituksella (Kasvu yrittäjyyteen -hanke), Suomen Yrittäjät sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toimenpiteet

1.  Entre Intentio -mittarin kehittäminen: yrittäjyysaikomusten, -asenteiden, -kompetenssien sekä yrittäjämäisyyden osioiden mittarit.

2.  Kehitetään hankkeen avulla ns. yrittäjyysindeksi korkeakouluopiskelijoiden pariin ja levitetään se valtakunnalliseen käyttöön.

3. Kehitetyllä mittarilla seurataan pitkittäisotteella opintojen alusta valmistumiseen saakka opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten ja -asenteiden sekä yrittäjämäisyyden kehittymisestä yksilö- ja ryhmätasolla ja selvitetään, minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla on myönteinen vaikutus yrittäjyyteen.

4. Rekrytoidaan ammattikorkeakouluja seurantaan niin, että mukana pitkittäisseurannassa on 12-15 ammattikorkeakoulua. Työkalu pilotoidaan toiselle asteelle.

5. Kansainvälistetään mittari ja rekrytoidaan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut seurantaan mukaan, jolloin saadaan kansainvälistä vertailuaineistoa.

6. Toteutetaan esiselvitys yrittäjyysaikomusten ja yrittäjämäisyyden sekä käyttäytymisen (eli yrityksen perustamisen) välisestä yhteydestä valmistuneille.

Mittaristo

Mittari on kehitetty avoimen lähdekoodin tyyppisesti yhteistyössä FinPin –Suomen ammattikorkeakoulujen tutkijayhteistyöverkoston kanssa Seinäjoen ammattikorkeakoulun ollessa päävastuullinen kehittämistyössä.

Mittarin testaamisvaiheeseen on tähän mennessä osallistunut 12 suomalaista ammattikorkeakoulua, kolme toisen asteen ammatillista oppilaitosta sekä viisi ulkomaista yhteistyökorkeakoulua Saksasta, Espanjasta, Italiasta, Argentiinasta ja Hollannista.

Mittaria sovelletaan käytännössä siten, että samoja opiskelijayksilöitä seurataan opintojen alusta valmistumiseen saakka. Opiskelijat vastaavat kyselyyn ensimmäisen kerran parin ensimmäisen opiskelukuukauden aikana ja sen jälkeen vuosittain aina valmistumiseen saakka. Opiskelijat voivat vastata kyselyyn joko paperilomakkeella tai netin kautta sähköisellä lomakkeella.

Mittari pohjautuu Ajzenin (1991) kehittämään Theory of Planned Behavior -malliin, jossa aikomukset ovat keskeisessä asemassa selittämässä yksilön käyttäytymistä. Aikomuksia selittävät asenteet yrittäjyyttä kohtaan, uskomus pystyvyydestä ryhtyä yrittäjäksi sekä lähiympäristön tuki.

Mittariin on kehitetty myös yrittäjämäisyyden osio. Mittarilla seurataan aikomusten lisäksi yrittäjämäisyyden kehittymistä.

Mittarin avulla:
•Seurataan yrittäjyyttä edistävien toimenpiteiden vaikuttavuutta pitkittäistutkimuksellisesti.

•Tunnistetaan potentiaalisin yrittäjäksi ryhtyvien joukko, jolle voidaan kohdistaa erityistoimia.

•Todennetaan, miten opiskelijoiden osaaminen ja yrittäjyysvalmiudet kehittyvät eri yrittäjyystoimenpiteiden avulla, mikä puolestaan auttaa kehittämään oikeanlaisia edistämistoimia.

•Tunnistetaan hyviä ja toimivia yrittäjyyden edistämistoimien käytänteitä eri ammattikorkeakouluissa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailemalla eri ammattikorkeakoulujen (ja erityisesti saman koulutusalan) toimintamalleja, toimivuutta ja tuloksellisuutta.

Mittari mahdollistaa koulutusalojen ja koulutusohjelmien väliset vertailut, korkeakoulujen väliset vertailut, korkeakoulujen sisällä eri koulutusalojen väliset vertailut, yhden koulutusalan vertailut eri korkeakouluissa, vuosikurssien välisten erojen tutkimisen, saman vuosikurssin seuraamisen opintojen alusta valmistumiseen saakka, kansainväliset vertailut, erilaisten yrittäjyystoimenpiteiden (kurssit, pedagogiset ratkaisut, oppimisympäristöt, HY-/NY-toiminta jne.) vaikutusten tutkimisen sekä muiden taustamuuttujien (vanhempien ammattitausta, opiskelijan oma mahdollinen yrittäjätausta, ikä jne.) vaikutusten tutkimisen.

Lisätietoa Entre Intentiosta

Elina Varamäki

Vararehtori

sähköposti

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408305189

 • Julkaisut

  • Varamäki, E., Tornikoski, E., Joensuu, S., Ristimäki, K., Blesa, A., Ripolles, M & Monferrer, D. (2011). Developing and piloting a student entrepreneurship measure in Finland and Spain. Proceedings of Twelfth International Conference of the Society for Global Business & Economic Development, 21-23.7.2011 Singapore.

  • Varamäki, E., Tornikoski, E., Joensuu, S., Viljamaa, A., Ristimäki, K. (2011). Entrepreneurial intentions of higher education students in Finland – A longitudinal study. Proceedings of ICSB Conference, 15-18 June, Stockholm, Sweden.

  • Varamäki, E., Tornikoski, E., Joensuu, S., Ristimäki, K., Blesa, A. & Ripolles, M (2011). Entrepreneurial intentions and the antecedents of intentions among bachelor level students in Finland adn Spain. Proceedings of Rent XXV Conference, 16-18 November Bodö, Norway.

  • Varamäki, E. & Joensuu, S. (2012). Opiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ja niiden kehittyminen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Teoksessa M. Niemelä (toim). Yrittäjyyden jäljillä – Ajatuksia yrittäjyydestä urana, omistajuutena ja markkinointiasenteena. University of Applied Sciences Publications, Other publications C12. Vaasa, s. 21-34.

  • Viljamaa, A., Joensuu, S. & Varamäki, E. (2011). Yrittäjyysasenteita ja -aikomuksia tradenomikoulutuksella. Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, nro 4. http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj

  • Varamäki, E., Tornikoski, E., Joensuu, S., Ristimäki, K., Blesa, A., Ripolles, M. (2012) Entrepreneurial Intentions among High Education Students in Finland and Spain – Developing and Piloting a Survey Instrument. Int. Journal of Information Systems in the Service Sector. Forthcoming.

  • Varamäki, E., Joensuu, S., Tornikoski, E. & Viljamaa, A-M. (2012). The development of entrepreneurial potential among young people: An empirical investigation of the development of intentions over time. 2nd revision in Journal of Small Business and Entrepreneneurship Development.

  • Varamäki, E., Joensuu, S., Viljamaa, A. & Tornikoski, E. (2012). A longitudinal panel study of entrepreneurial intentions of higher education students in Finland. Proceedings of 17th Nordic Conference on Small Business Research, Helsinki, Finland May 23-25 2012.
  A longitudinal panel study of entrepreneurial intentions of higher education.pdf
  • Varamäki, E., Joensuu, S., Viljamaa, A. & Tornikoski, E. (2012). Changes in entrepreneurial intentions of university and vocational school students. Refereed Conference Readings Book: Eds N.Delener, L. Fuxman, F. Lu & Rodrigues, S. (2012) Mapping the global future: Evolution through innovation and excellence. ISBN: 1-932917-08-X Fourteenth Annual International Conference of the Global Business and Technology Association to be held in New York City, New York, U.S.A., from July 10-14th, 2012.

  CHANGES IN ENTREPRENEURIAL INTENTIONS OF UNIVERSITY AND VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS.pdf

 • Yhteistyökumppanit

  Yhteistyökumppanit amk
  Hämeen ammattikorkeakoulu (www.hamk.fi)

  Centria ammattikorkeakoulu (www.centria.fi)

  Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (www.kyamk.fi)

  Lahden ammattikorkeakoulu (www.lamk.fi)

  Oulun ammattikorkeakoulu (www.oamk.fi)

  Rovaniemen ammattikorkeakoulu (www.ramk.fi)

  Satakunnan ammattikorkeakoulu (www.samk.fi)

  Savonia-ammattikorkeakoulu (www.savonia.fi)

  Tampereen ammattikorkeakoulu (www.tamk.fi)

  Turun ammattikorkeakoulu (www.turkuamk.fi)

  Vaasan ammattikorkeakoulu (www.vamk.fi)


  Yhteistyökumppanit toinen aste

  Koulutuskeskus Sedu (www.sedu.fi)

  Järviseudun ammatti-instituutti (www.jamin.fi)

  Suupohjan ammatti-instituutti (www.saiedu.fi)


  Ulkomaiset yhteistyökumppanit

  Espanja
  Universitat Jaume I

  Contact persons:
  Dr. Andreu Blesa
  (blesa(a)emp.uji.es).

  Dr. Maria Ripollés
  (mripolle(a)emp.uji.es). (http://www.uji.es/UK/basic)

  Saksa
  University of Applied Sciences Aschaffenburg,

  Contact person:
  Dr. Thomas Lauer (‎thomas.lauer(a)h-ab.de) (http://www.h-ab.de)

  Universität Kassel (http://www.uni-kassel.de/uni)

  Argentiina
  Universidad de Buenos Aires

  Contact person:
  Prof. Jorge Marchini (jorgemarchini(a)gmail.com)
  (http://www.uba.ar)

  Italia
  Universitá Degli Studi Di Trento

  Contact person:
  Dr. Italo Trevisan (‎italo.trevisan(a)unitn.it)
  (http://www.unitn.it)

  Hollanti
  Saxion University of Applied Sciences (http://www.saxion.edu)