Maatalouden valumavesien kuormituksen vähentäminen | SeAMK

Maatalouden valumavesien kuormituksen vähentäminen

Hankkeen taustaa

Maatalous aiheuttaa suurimmat ravinne- ja happamuuskuormitukset vesistöihin. Etenkin Pohjanmaan maakunnissa sulfaattimaiden aiheuttamat ongelmat ovat merkittäviä. Vesipuitedirektiivin mukaista tavoitetilaa vuoteen 2021 mennessä ei saavuteta ilman toimien tehokasta kohdentamista, ja ongelma korostuu heikkolaatuisten vesistöjen alueella. Kohdentamista on painotettu Maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020, Kokemäen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmassa 2016-2021 ja esimerkiksi Lapuanjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016-2021.

Veden laadun ratkaisee koko valuma-alueen ominaisuudet, maankäyttö, ravinnekierron tehokkuus ja vesiensuojelutoimien taso. Valumavesien osalta ratkaisevaa on veden kulun hidastaminen. Valuma-alueajattelu auttaa sisäistämään yhteistyön merkityksen ja se mahdollistaa toimien kohdentamisen kustannustehokkaasti. Toimenpiteitä tulee suunnitella yhdessä alueen muiden viljelijöiden kanssa.

Happamien sulfaattimaiden ympäristövaikutuksia on tutkittu aktiivisesti viime vuosina, mutta niiden rikki-kaasupäästöistä on kuitenkin vain muutamia aiempia tutkimuksia.

Hankkeen toimenpiteitä ja kentän toiveita on kartoitettu eteläpohjalaisilta viljelijöiltä toukokuussa 2018.

Hankkeen tavoitteet

Maatalouden valumavesien kuormituksen vähentäminen paikkatiedon avulla -hankkeen tavoitteena on tehostaa avoimien paikkatietoaineistojen ja sovellusten hyödyntämistä maatalouden ympäristökysymyksissä, erityisesti vesiensuojelussa. Tavoitteena on kehittää uusia soveltavia työvälineitä, käytäntöjä ja menetelmiä Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi testataan happamien sulfaattimaiden pika-analytiikkaa (testataan ChemPro 100i -kaasuilmaisinta happamien sulfaattimaiden tunnistamisessa, eli selvitetään ilmaisimen luotettavaa reagointia happamista sulfaattimaista vapautuviin kaasumaisiin yhdisteisiin pelto-olosuhteissa ja löytyykö reagointien ja inkubaation seurauksena tapahtuvan maanäytteiden pH-arvojen muutosten väliltä korrelaatiota).

Hankkeen tiedot

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy on hankkeen hakija ja toteuttaja. Hankkeen kesto on 1.9.2018-31.8.2020 ja hankebudjetti 125 000€. SeAMKin osuus on 100 000€ ja yksityisen rahan osuus 25 000€. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseutuohjelma Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Hankkeen tuotokset ja tulokset

Hanke auttoi keräämään yhteen tämän hetken tietämystä riskialueiden tunnistamisesta, valumavesiin yleisesti liittyvistä tekijöistä ja näiden huomioimisesta ja niihin reagoimisesta ja välittämään sitä aiheesta kiinnostuneille tahoille ja toimijoille.  Hankkeen avulla saatiin lisäksi uutta tutkimustietoa ChemPro 100i- kaasuilmaisimen soveltumisesta happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen. Ko. laitetta oli aiemmin kokeiltu osana Detect CS –hanketta, mutta aiheessa oli tarvetta jatkotutkimuksille. Kenttäkokeissa ChemPro 100i –kaasuilmaisinta testattiin happamien sulfaattimaiden tunnistamisessa, eli selvitettiin, reagoiko ilmaisin luotettavasti happamista sulfaattimaista vapautuviin kaasumaisiin yhdisteisiin (H2S, CS2 ja SO2) pelto-olosuhteissa ja löytyikö reagointien ja inkubaation seurauksena tapahtuvan maanäytteiden pH-arvojen muutosten väliltä korrelaatiota.

Ilmaisinta testattiin sekä marraskuisissa että heinäkuisissa olosuhteissa ja kahdella erilaisella kaasukirjastolla happamilla sulfaattimailla. Laite reagoi marraskuisissa olosuhteissa 15%:n ja heinäkuisissa olosuhteissa 33%:n koerei’istä. Reagointien ja pH –arvojen ja tai niiden muutoksen väliltä ei kuitenkaan löytynyt korrelaatiota, eikä laitetta voida tämän perusteella käyttää happamien sulfaattimaiden luotettavaan pikatunnistamiseen.

Alla on hankkeessa pidettyjä tai niitä vastaavia webinaareja, linkkejä erilaisiin hyväksi havaittuihin työkaluihin, paikkatietoaineistoihin ja käyttöohjeisiin, jotka helpottavat vesistöihin ja niiden suojeluun liittyvien suunnitelmien tekoa auttamalla kohdistamaan toimet vesistöjen kuormituksen kannalta oleellisimpiin kohteisiin.

Webinaaritallenteet

Esitykset

Metsäkeskuksen paikkatietoaineistoja

Paikkatietotyökalut ja käyttöohjeet:

Valuma-alueen määritys -työkalu:

Suometsänhoidon paikkatietoaineistot –karttapalvelu:

Pintavesien virtausmallikartta:

Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoja

Lisätietoja

Otto Läspä

Projektipäällikkö

sähköposti

Otto.Laspa(a)seamk.fi

puhelin

+358406807109

SeAMKin tekstilogo.   EU-lippu ja tunnuslause.Maaseutu 2020 -logo.Salaojituksen Tukisäätiön tekstilogo.

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot ja videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia. Verkkosivuilla on myös ei-saavutettavaa sisältöä, kuten pdf-liitetiedostoja.)