Tutkimus, kehittäminen ja innovointi SeAMKissa

Vuorovaikutus työelämän kanssa on keskeistä SeAMKin toiminnassa. SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken. Kehittäminen pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus täydentävät yrityksen omaa osaamista.

Vuosien saatossa eri organisaatiot ja SeAMK ovat yhdessä luoneet merkittäviä tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä TKI-toimintaa teidän tarpeisiinne!

TKI-toimintaa alueellisiin tarpeisiin

Tutkimus, kehittäminen ja innovointi SeAMKissa tapahtuu soveltavana tutkimuksena. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy strategisille painoaloille, jotka on määritelty SeAMKin oman osaamisen sekä alueellisten asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Etelä-Pohjanmaan alueen yritykset ja muut organisaatiot ovat keskeisiä kumppaneita SeAMKin TKI-toiminnassa. Työelämälähtöisyys on merkittävässä asemassa koko ammattikorkeakoulun toiminnassa. SeAMKin Maakuntakorkeakoulu koordinoi toimintaa Etelä-Pohjanmaan eri kunnissa ja niiden lähialueilla.

Uutisia TKI-toiminnasta

lisää uutisia
 • Tutkimuslupa

  Kun tutkimus kohdistuu SeAMKin henkilökuntaan tai opiskelijoihin, täytyy tutkimuksen tekijän hakea tutkimuslupaa. Katso ohjeet.

  Mikä on tutkimuslupa?

  Kun tutkimus kohdistuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan tai opiskelijoihin, täytyy tutkimuksen tekijän hakea tutkimuslupaa. Lupaa ei tarvita SeAMKin sisäisessä laadunkehittämistyössä käytettävissä kyselyissä tai vastaavan tyyppisissä tutkimuksissa.

  Tutkimuslupahakemuksen tekeminen

  Tutkimuslupaa haetaan sähköisellä lomakkeella ja se löytyy tämän linkin takaa. /Application in english

  Hakemuksesta tulee käydä ilmi mm.

  • hakijan henkilötiedot,
  • tutkimuksen ohjaajan henkilötiedot,
  • tutkimuksen tekijät,
  • tutkimuksen nimi,
  • tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat,
  • kohderyhmä,
  • aikataulu sekä
  • SeAMKin rooli tutkimuksessa.

  Hakemuksen lisäksi mukaan tulee liittää tutkimussuunnitelma sekä mahdolliset kysely-, haastattelu- ja havainnointilomakkeet.

  Hakemuksen jättäminen

  Kun hakemus on saapunut Seinäjoen ammattikorkeakouluun, lupaan liittyvät dokumentit tarkistetaan ja hakemus toimitetaan tutkimus- ja innovaatiojohtajan hyväksyttäväksi. Koko prosessiin on hyvä varata aikaa noin 1-2 viikkoa.

  SeAMK myöntää erittäin harvoin opiskelijoiden tai henkilökunnan henkilötietoja tutkijoiden käyttöön. Tavallisesti yhteydenottokirje ja tutkimuslomakkeen linkki viedään SeAMKin intraan ja tätä kautta saadaan tutkimukseen osallistujia.

  Pyydettäessä henkilötietojen luovuttamista, hakemuksen lisäksi tarvitaan myös rekisteriseloste.

  Rekisteriseloste

  Jos tutkimuksessa syntyy henkilötietolain mukainen henkilörekisteri, tulee liitteenä olla tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§ ja 14§) tai rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§). Rekisteriselosteen malleja löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html).

  Henkilötietojen luovuttaminen on maksullista.

  Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot tulosten julkaisemisen jälkeen.

   

  Lisätietoja:
  Elina Varamäki, tutkimus- ja innovaatiojohtaja, vararehtori

Maakuntakorkeakoulun yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

SeAMKin seudulliset korkeakouluasiamiehet tuntevat alueiden elinkeinoelämän erityispiirteet ja tekevät tiivistä yhteistyötä alueiden elinkeinotoimien kanssa. Korkeakouluasiamiehet auttavat yrityksiä niiden kehittämistoimenpiteissä ja osaamisen päivittämisessä vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Esimerkkejä toimenpiteistä:

 • Maakunnan yritysten osaamisen tason nosto muun muassa järjestämällä asiantuntijatilaisuuksia alueille tärkeistä teemoista
 • Alueiden yritystoiminnan kehittäminen esimerkiksi erilaisten innovaatiotyöpajojen avulla
 • Yritysten etsiminen ja ohjaaminen erilaisiin kehittämishankkeisiin ja -projekteihin
 • Yhteistyö opinnäytetöissä, työharjoitteluissa sekä projektitehtävissä
 • Korkeakouluopintojen tuki- ja neuvontapalvelut alueella

Toiminnan perusta on läheinen yhteistyö työelämän kanssa, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä. 

Lisätietoa TKI-asioista SeAMKissa

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Pauliina Talvitie

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Pauliina.Talvitie(a)seamk.fi

+358408302382

SeAMK Ruoka

Taru Mäki

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

erikoisala: Strategiatyö, tiedon siirto, korkeakoulutus, projektisuunnittelu

Taru.Maki(a)seamk.fi

+358408304105

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Jaakko Hallila

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Jaakko.Hallila(a)seamk.fi

+358408680621

SeAMK Tekniikka

Kati Katajisto

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Kati.Katajisto(a)seamk.fi

+358408304237

SeAMK Toimisto

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

+358408302199

Sirkku Uusimäki

Palvelupäällikkö

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

+358408304253

Maakuntakorkeakoulu

Marjo Vistiaho

Korkeakouluasiamies

Marjo.Vistiaho(a)seamk.fi

+358408302127

Terhi Ojaniemi

Korkeakouluasiamies

Terhi.Ojaniemi(a)seamk.fi

+358406807530

Tiina Nieminen

Korkeakouluasiamies

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

Tiina.Nieminen(a)seamk.fi

+358408304983

Pirjo-Leena Ketola

Korkeakouluasiamies

Pirjo-Leena.Ketola(a)seamk.fi

+358406807194

Tarja Sandvik

Korkeakouluasiamies

Tarja.Sandvik(a)seamk.fi

+358406807180

SeAMK Kirjasto

Jaana Latvanen

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous ja yrittäjyys), avoin TKI-toiminta

jaana.latvanen(a)seamk.fi

+358408304203