Tuition Fees – fees and scholarship scheme | SeAMK

Tuition Fees

Tuition fees and scholarship scheme at SeAMK

Who needs to pay?

Non-EU/EEA citizens, who confirm that they accept the study place in an English-taught Bachelor or Master degree programme starting on August 1, 2017 or later are charged tuition fees.

Who is exempted from paying the tuition fee?

Tuition fee is applicable to degree students who are not citizens of countries of the European Union (EU), European Economic Area (EEA) or Switzerland. You are exempted from paying tuition fees if you have one of the documents mentioned below and you provide a copy of it to SeAMK Admission Services by 10 July 2018, 15.00 (+3 GMT). The document needs to be valid on 1 August 2018. 

– Passport or identity card to indicate the citizenship of EU/EEA/Switzerland*
– EU Blue Card in Finland
– Continuous residence permit card in Finland, Type A permit
– EU Family Member’s Residence Card in Finland
– Permanent residence permit card in Finland, Type P permit
– EU residence permit for third-country citizens with long-term residence permit card in Finland (Type P-EU)

*Citizens of Finland do not need to provide a copy of their passport/ID.

How much is the tuition fee?

The following tuition fees will be charged at Seinäjoki University of Applied Sciences:

 • Bachelor degree programmes conducted in English: 6800€ per academic year
 • Master degree programmes conducted in English: 7800€ per academic year

First year degree students need to pay the tuition fee by 10 July 2018. 

If a new student who is required to pay a tuition fee does not receive a residence permit for studies in Finland, the previously paid tuition fee for the said academic year is refunded. In this case, SeAMK needs an official decision from the Finnish Immigration Service of the negative residence permit decision.

Scholarships for first year degree students

At SeAMK all first year degree students, who are required to pay a tuition fee, will be automatically granted a scholarship, which covers 50% of the tuition fee. So you only need to pay 50 % of the tuition fee, which is 3400€ in bachelor programmes and 3900€ in master programmes.

How much is a scholarship?

– Bachelor degree programmes conducted in English: 3400€ per academic year
– Master degree programmes conducted in English: 3900€ per academic year

Cost of living

Please note, that you also need to have money for the cost of living. The Finnish Immigration Services (Migri) requires you to have 6720€ for the year when you apply for the residence permit for studies to enter Finland. This is 560€ per month. However, the true cost of living can be higher.

Further information:

Scholarships after the first year

To be eligible for a scholarship after the first academic year the degree student must accrue:

– a minimum of 55 credits during the previous academic year in a Bachelor degree programme
– a minimum of 20 credits during the previous semester (half a year) in a Master degree programme

The amount of the scholarship after the first academic year is 50 % of the annual tuition fee.

 • Học phí và học bổng tại SeAMK

  Đối tượng phải trả học phí?

  Những người không phải là công dân EU/ EEA xác nhận học tại Phần Lan trong chương trình cử nhân hoặc thạc sỹ bằng tiếng anh bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, 2017 trở đi sẽ phải trả học phí.

  Đối tượng nào được miễn học phí?

  Học phí dành cho sinh viên đại học không phải là công dân của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sỹ. Học sinh được miễn học phí trong trường hợp có một trong các tài liệu được đề cập dưới đây và cung cấp một bản sao cho SeamK Admission Services vào ngày 10 tháng 7 năm 2018:

  • Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân cho quốc tịch EU / EEA / Thụy Sĩ
  • Thẻ xanh của EU
  • Giấy phép cư trú liên tục ở Phần Lan, Giấy phép loại A
  • Thẻ cư trú của thành viên gia đình EU tại Phần Lan
  • Giấy phép cư trú thường trú ở Phần Lan, giấy phép loại P
  • Giấy phép cư trú của EU đối với công dân nước thứ ba có giấy phép cư trú dài hạn ở Phần Lan (Loại P-EU)

  Tiền học phí:

  Chương trình cử nhân tiếng Anh: 6800 € cho mỗi năm học
  Các chương trình Thạc Sỹ được tiến hành bằng tiếng Anh: 7800 € cho mỗi năm học
  Sinh viên năm nhất cần phải trả học phí khi họ chấp nhận nơi học. Sinh viên tiếp tục bằng cấp cần phải đóng học phí trước khi đăng ký học tiếp theo.

  Học bổng cho sinh viên năm thứ nhất

  Tại SeAMK, tất cả các sinh viên năm nhất sẽ được tự động cấp học bổng, bao gồm 50% học phí hàng năm. Vì vậy, học sinh chỉ phải trả 50% học phí tương đương 3400 € trong chương trình cử nhân và 3900 € trong các chương trình thạc sỹ.

  Giá trị học bổng:

  • Chương trình cử nhân bằng tiếng Anh: 3400 € cho mỗi năm học
  • Chương trình thạc sỹ tiến hành bằng tiếng Anh: 3900 € cho mỗi năm học

  Chi phí sinh hoạt

  Dịch vụ nhập cư Phần Lan (Migri) yêu cầu học sinh phải có 6720 € một năm (560 € mỗi tháng) (năm 2017) khi bạn nộp đơn xin giấy phép cư trú cho các nghiên cứu để vào Phần Lan.

  Học bổng sau năm đầu tiên

  Để đủ điều kiện để nhận học bổng sau năm học đầu tiên, sinh viên phải đạt được:

  • Tối thiểu là 55 tín chỉ trong năm học trước đó trong chương trình Cử Nhân
  • Tối thiểu là 20 tín chỉ trong học kỳ trước (nửa năm) trong chương trình Thạc sỹ

  Số tiền học bổng sau năm học đầu tiên là 50% học phí hàng năm.

   

  Text by student Tram Anh Do, see the exact information on tuition fees above in English.