Matkailun kehittäminen 20 op | SeAMK

Matkailun kehittäminen 20 op

Liittyykö työsi nyt tai tulevaisuudessa matkailuun? Haluatko kokonaisnäkemystä matkailusta liiketoimintana?

Matkailun osaamiskokonaisuus antaa kokonaiskäsityksen matkailusta monimuotoisena globaalina ilmiönä ja toimialana. Koulutus antaa eväitä tunnistaa toimialan erityispiirteet ja alalla toimivat laajat toimijaverkostot. Koulutuksessa käydään myös läpi kestävän matkailun tunnuspiirteitä, matkailun kokonaisvaltaista tuotekehitysprosessia, kulttuurimatkailua sekä matkailuyrityksen kehittämistä tiedon avulla.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Osaamiskokonaisuus (20 op) toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät verkko-opintojen lisäksi kontaktiopetusta ja työpajaopintoja. Verkko-opinnoissa hyödynnetään Moodlea. Kontaktiopetus toteutetaan Seinäjoella Framin kampuksella tai tarvittaessa verkko-opetuksena pääsääntöisesti opetuspäivinä klo 17.15 – 21.00.

Verkko-opintojen onnistuminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone, web-kamera ja headset (tai mikrofoni ja kaiuttimet). Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu matkailualasta kiinnostuneille tai alalla jo toimiville.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMK Liiketoiminta- ja kulttuurialan sekä SeAMK Ruoka-alan asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

 • Matkailu globaalina ilmiönä 3 op (opintojakso alkaa syyskuussa viikolla 36)
 • Kestävä matkailu 2 op (opintojakso alkaa marraskuussa viikolla 44)
 • Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5 op (opintojakso alkaa tammikuussa 2022)
 • Kulttuurimatkailu 5 op (opintojakso alkaa maaliskuussa 2022)
 • Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5 op (opintojakso alkaa toukokuussa 2022)

Tutustu tarkempiin opintojaksokuvauksiin! Opintojaksokuvauksista löydät tarkemmat tiedot opintojaksojen osaamistavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista.

 • Matkailu globaalina ilmiönä 3 op

  Tavoitteet

  Opiskelija muodostaa kokonaiskäsityksen matkailusta monimuotoisena globaalina ilmiönä ja toimialana. Opiskelija tunnistaa matkailun keskeiset käsitteet, toimialan erityispiirteet ja alalla toimivat laajat toimijaverkostot. Opiskelija ymmärtää matkailun klusterimaisen luonteen ja tunnistaa matkailun vaikutukset alueellisesti ja globaalista. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja selvityksiä matkailutyössä ja osana matkailun liiketoimintaa ja yrittäjyyttä. Opiskelija tunnistaa globaalit megatrendit ja ymmärtää niiden vaikutuksia matkailuelinkeinoon.

  Sisältö

  • Matkailu globaalina ja alueellisena ilmiönä
  • Matkailuliiketoiminnan erityispiirteet
  • Matkailutyö ja -yrittäjyys
  • Matkailun aluetalousvaikutukset ja niiden merkitykset
  • Matkailun tulevaisuus ja trendit

   

  Esitietovaatimukset: Edeltäviä opintoja ei tarvita.
  Aikataulu: Syys-lokakuu 2021
  Opetus: Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
  Arviointi: 1-5

 • Kestävä matkailu 2 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tunnistaa keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja muualla. Opiskelija ymmärtää kestävän matkailun ja vastuullisen toiminnan keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailutoimialan kehittämiseen ja tarkastella kriittisesti olemassa olevia toimintamalleja matkailuyrityksissä ja destinaatioissa. Opiskelija tunnistaa matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

  Sisältö

  • Kestävän matkailun periaatteet
  • Kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat
  • Kestävä liiketoiminta
  • Matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

   

  Esitietovaatimukset: Matkailu globaalina ilmiönä
  Aikataulu:
  Marras-joulukuu 2021.
  Opetus: Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
  Arviointi: 1-5

 • Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa määritellä matkailutuotteiden, -palveluiden ja -elämysten tuottamisen ja kuluttamisen prosessit ja niiden keskinäisen suhteen. Opiskelija ymmärtää matkailun kokonaisvaltaisen tuotekehitysprosessin, sen eri vaiheet ja jatkuvuuden asiakas- ja toimintaympäristölähtöisesti. Opiskelija osaa ideoida, suunnitella, hinnoitella ja kriittisesti arvioida matkailutuotteita ja -palveluita. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tulevaisuuden megatrendejä ja trendejä matkailuyrityksen ennakoivan tuotekehitysprosessien tueksi.

  Sisältö

  • Matkailutuotteet ja -palvelut, elämykset
  • Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitysprosessi, asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittely
  • Matkailupalvelujen hinnoittelun perusteet
  • Matkailumarkkinoinnin perusteet
  • Tulevaisuuden trendit ja monialaisuus osana matkailun tuotekehitystä

   

  Esitietovaatimukset: Matkailu globaalina ilmiönä ja Kestävä matkailu
  Aikataulu:
  Tammi-helmikuu 2022
  Opetus: Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
  Arviointi: 1-5

 • Kulttuurimatkailu 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa

  • hahmottaa kulttuurimatkailun merkityksen ja mahdollisuudet niin kulttuurin, kuin matkailun näkökulmasta
  • tunnistaa matkailuelinkeinon keskeiset toimijat ja palveluketjun
  • tunnistaa kulttuurituottajan roolin kulttuurimatkailun kehittämisessä
  • ideoida kestävän kehityksen periaatteet huomioivan kulttuurisisältöisen matkailutuotteen.

   

  Sisältö

  • Kulttuurimatkailu käsitteenä
  • Kulttuurimatkailun toimintaympäristöön tutustuminen
  • Asiakassegmentit
  • Matkailun ajankohtaiset trendit
  • Kulttuurimatkailun talousvaikutukset
  • Kulttuurimatkailu ja kestävä kehitys
  • Alueellinen ja paikallinen kulttuuri matkailun voimavarana
  • Palvelumuotoilun mahdollisuudet kulttuurimatkailutuotteen kehittämisessä

   

  Aikataulu: Opintojakso alkaa maaliskuussa 2022
  Opetus: Opintojakso toteutetaan työpajaopintoina
  Arviointi: 1-5

 • Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5 op

  Tavoitteet

  Opiskelija osaa standardoida matkailupalvelun eri osa-alueet ja osaa selittää laadun kehittämisen merkityksen liiketoiminnassa. Opiskelija osaa analysoida liiketoiminnasta kertyvää informaatiota ja rakentamaan sen pohjalta kehittämissuunnitelman case-yritykseen. Opiskelija osaa soveltaa yhtä tai useampaa strategisen johtamisen viitekehystä käytäntöön. Opiskelija osaa luoda kehitystä seuraavan mittariston ja toimintamallin case-yritykseen.

  Sisältö

  • Matkailutuotteiden laatujärjestelmät
  • Matkailupalveluiden standardointi ja laadun mittaaminen
  • Strategisen johtamisen viitekehykset käytännössä
  • Matkailupalveluiden tuottojohtaminen osana strategista suunnittelua
  • Suoritusindikaattorit matkailuyrityksessä

   

  Aikataulu: Touko-kesäkuu 2022
  Opetus: Opetus sisältää kontakti- ja verkko-opintoja. Kontaktiopetus toteutetaan mahdollisesti intensiiviopetuksena yhden viikonlopun aikana.
  Arviointi: 1-5

Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutuksen laajuus on 20 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus käynnistyy syyskuussa 2021 ja päättyy kesäkuussa 2022.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 200 euroa (20 op). Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 18.5. (klo 8.00) – 22.8.2021 (klo 23.59). Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Kokonaisuuteen voidaan ottaa 20 opiskelijaa.

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 31.8.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (200 €), joka laskutetaan yhdessä erässä lokakuussa 2021. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (22.8.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.