Strategia ja laatu | SeAMK

Strategia ja laatu

SeAMKin strategia 2020-2024 (2030)

Seinäjoen ammattikorkeakoulun uusi strategia vuosille 2020-24 kantaa työnimeä Kokoaan suurempi ja entistä verkottuneempi SeAMK. Tämä tarkoittaa, että SeAMK haluaa jatkossa ensinnäkin kasvaa, olla kokoonsa nähden entistä vaikuttavampi ja tuloksekkaampi ja toisaalta strategisiin päämääriin pyritään entistä tiiviimmällä yhteistyöllä sekä alueen yritysten ja yhteisöjen että kumppanikorkeakoulujen kanssa.

SeAMKin strategiadokumentin 2020-2024 kansikuva, jossa lukee Kokoaan suurempi ja entistä verkottuneempi SeAMK.
Tutustu kuvaa klikkaamalla SeAMKin strategiaan vuosille 2020-2024.

SeAMK missio

SeAMKin missiona on osaamisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvattaminen.

SeAMK visio 2030

Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle.

SeAMKin arvot

 • Yrittäjähenkisyys

  Etsimme uutta ja kokeilemme rohkeasti, meillä on lupa epäonnistua kokeilussa, mutta emme anna periksi. Meillä on tekemisen meininki. Olemme palvelualttiita ja toimimme tuloksellisesti.

 • Kansainvälisyys

  Tarjoamme opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuden kansainvälistymiseen ja edistämme kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Kansainvälistämme maakuntaa.

 • SeAMK-henki

  Teemme asioita yhdessä, arvostamme toisiamme ja välitämme toisistamme. Toimimme avoimesti ja vuorovaikutuksellisesti. Iloitsemme yhdessä menestyksestä. Olemme ylpeitä osaamisestamme ja ammattikorkeakoulustamme.

 • Vastuullisuus

  Kannamme vastuuta opiskelijoiden ammattitaidosta ja työllistymisestä sekä maakunnan menestyksestä. Välitämme yhteisestä hyvinvoinnista ja ympäristöstä. Vastaamme jokainen tekemisestämme ja rohkaisemme opiskelijoita vastuun ottamiseen. Kehitämme osaamistamme ja jaamme tietoa muille.

Painoalat

SeAMK profiloituu yrittäjyyteen ja ruokaan sekä haluaa olla visionsa mukaisesti olla paras korkeakoulu opiskelijalle. SeAMKin painoalat ovat yhtenevät Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian ja maakuntastrategian painoalojen kanssa. SeAMK suuntaa opetus- ja TKI-toimintaansa sekä verkostojansa painoalojen mukaan. Painoalojen sisällä SeAMKin vahvuusalat ovat ruokaturvallisuus, digitaalinen valmistus ja teollinen internet, hyvinvointiteknologia sekä kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset

 

SeAMKin painoalat: kestävät ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, hyvinvointi ja luovuus sekä yrittäjyys ja kasvu.

 • Kestävät ruokaratkaisut
  • Ruokaturvallisuus
  • Ravitsemus
  • Kestävät ruoantuotantomenetelmät ja -palvelut
  • Maatalouden ja ruoka-alan yritystalous

  SeAMK Ruoka, tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Jarmo Alarinta, p. 040 830 2450

 • Älykkäät teknologiat
  • Digitaalinen valmistus ja teollinen internet
  • Digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH)
  • Digital Factoryn Akatemia
  • Teollisuuden ja rakentamisen kilpailukyky, tuottavuus ja uudistuminen

  SeAMK Tekniikka, tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Ari Sivula p. 040 830 0360

 • Hyvinvointi ja luovuus
  • Hyvinvointiteknologia
  • Työelämän laadun kehittäminen erityisesti työhyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta
  • Ennakoiva ja voimavaralähtöinen vanhustyö
  • Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut

  SeAMK Sosiaali– ja terveysala, tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Katja Valkama, p. 040 8300 386

 • Yrittäjyys ja kasvu
  • Kasvuyrittäjyys
  • Omistajanvaihdokset
  • Yrittäjyysaikomukset ja opiskelijayrittäjyys
  • Liiketoiminnan strateginen kehittäminen ja kiertotalous
  • Matkailuliiketoiminnan kehittäminen

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Pauliina Talvitie p. 040 830 2382

SeAMKin vahvuusalat painoalojen sisällä

SeAMKin vahvuusalat: ruokaturvallisuus, digitaalinen valmistus ja teollinen internet, hyvinvointiteknologia, kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset sekä nousevana alana kiertotalous.

 • Ruokaturvallisuus

  Etelä-Pohjanmaa on ruokaklusterin ehdoton kärkimaakunta Suomessa mm. alan työllisten määrällä, arvonlisäyksellä sekä bruttokansantuotteella mitaten. SeAMKin Ruoka-yksikössä toimii kokenut ja monialainen ruoka-alan asiantuntija- ja TKI-ryhmä. Ryhmän erityinen mielenkiinto kohdistuu ruokaturvallisuuden kärkiteemaan. Tavoitteena on tutkimuksen ja kehittämisen keinoin edistää ruokaturvallisuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisen koulutusvienninkin avulla koko pellolta pöytään ruokaketjussa.

  Ruokaturvallisuus kattaa koko ruokaketjun alkutuotannosta kuluttajan ruokapöytään saakka. Ruokaturvallisuuden lähtökohtia ovat tuotantopanosten puhtaus, eläinten hyvinvointi sekä koko ketjun kattava jäljitettävyys ja laadunhallinta. Ruoka-yksikön vahvuuksia ruokaturvallisuuden edistämisessä ovat mm. korkeatasoinen koko ketjun kattava testaus- ja laboratorioympäristö, mikrobiturvallisuutta lisäävät menetelmät, digitalisaation hyödyntäminen jäljitettävyydessä, tuotantoeläinten 3 D-kuvannus sekä tuotteen ravitsemuslaatuun sekä hygieniaan liittyvät tekijät.

  Agrologiopetusta tukevassa TKI-toiminnassa korostuu maatilojen yritystalous. Tuotantoyksiköiden kasvaessa myös ekologiset riskit kasvavat. Kun tilan johtaminen ja kannattavuus ovat kunnossa, luo se osaltaan pohjaa hyvällä ruokaturvallisuudelle. Bio- ja elintarviketekniikan opetusta tukeva TKI-toiminta keskittyy maakunnalle tärkeään lihateknologiaan sekä tuotekehitykseen yritysrajapinnassa. Uusi Frami Food Lab –oppimisympäristö tukee bio- ja elintarviketekniikan opetuksen lisäksi koko ruokaturvallisuuskärkeä. Restonomiopetusta tukeva TKI-toiminta keskittyy ravitsemukseen ja ruokaelämyksiin. Ruokapöydässä ruokaturvallisuus on erityisen tärkeä asia.

  Ruokaturvallisuuden kehittämisessä Seinäjoen ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä mm. Luonnonvarakeskuksen, Perunantutkimuslaitoksen, INTO Seinäjoen, Seinäjoen yliopistokeskuksen, Foodwestin sekä ruokaketjun yritysten ja julkishallinnon kanssa.

  TKI-ryhmään kuuluu noin 40 henkilöä, joista kahdeksan on väitellyt tohtoriksi. Ryhmässä on kaksi Helsingin yliopiston maatalousalan dosenttia. Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisten ja kansallisten elinkeinotoimijoiden ja järjestöjen sekä yksityisten asiantuntijayritysten kanssa. Kymmenien alueellisten ja kansallisten hankkeiden lisäksi SeAMK Ruoka on myös osallistunut alan kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

  TKI-ryhmä julkaisee vuosittain noin 70 artikkelia ja muuta raporttia. Ryhmän jäsenet ovat saaneet myös kotimaista ja kansainvälistä tunnustusta. Ryhmän jäsenet osallistuvat alueellisiin työryhmiin ja kansallisiin toimikuntiin. Vahvan soveltavan tutkimustyön ohella ryhmän työtapaan kuuluu aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen koko ruokaketjun toimintaan tuottamalla uutta tietoa, kouluttamalla alueen maaseutuyrittäjiä, asiantuntijoita ja omia opiskelijoita uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen sekä osallistumalla alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen ruokaketjun asiantuntijatyöhön. Tutkimustuloksia jalkautetaan opetukseen ja käytännön toimijoille myös sosiaalisen median kautta.

  Hankkeiden pääasialliset rahoittajat

  Manner-Suomen Maaseutuohjelma
  Alueelliset toimintaryhmät eli Leader-ryhmät
  Euroopan aluekehitysrahasto
  Euroopan sosiaalirahasto
  Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liitot
  OKM ja MMM
  Sitra
  Ruokaketjun yritykset
  Eteläpohjalaiset kunnat
  Interreg Europe
  Interreg, Botnia Atlantica
  EU:n Horizon 2020 -puiteohjelma

  TKI-ryhmän jäsenet

  Margit Närvä, TkT, ohjelmavastaava, ruokaketjun tuotantotalous
  Taru Mäki, KTM, tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Risto Lauhanen, MMT, dosentti, erityisasiantuntija, bio- ja kiertotalous
  Antti Pasila, MMT, erityisasiantuntija, Horizon-hankkeet, koulutusvienti
  Matti Ryhänen, MMT, dosentti, maatalouden yritystalous
  Kaija Nissinen, FL, ravitsemus ja terveys
  Heikki Holma, KTT, yrittäjyys ja maatilan riskit
  Kari Laasasenaho, FM, biotalouden logistiikka
  Tuija Pitkäkoski, KTT, ruokaelämykset
  Kirta Nieminen, restonomi yAMK, ruokaelämykset
  Hanne Ala-Harja, TkT, kiertotalous
  Ilkka Latomäki, FM, ruokaelämykset, hyönteisruoka
  Jarmo Alarinta, DI, lihateknologia, laboratoriot
  Merja Kyntäjä, laboratorioinsinööri, tuotekehitys ja -testaus
  Nina Alkava, ETM, markkinointi, ruokaelämykset
  Elina Koivisto, kansainväliset hankkeet ja verkostot
  Jori Lahti, MMM, digitalisaatio, agroteknologia
  Juha Tiainen, MMM, bioenergia, agroteknologia, metsätalous
  Leena Riikonen, MMM. luomutuotanto, digitalisaatio
  Soila Mäntymaa, agrologi (AMK), ruokaketjun innovaatiot, Green Care
  Anu Portti, KTM, markkinointi ja verkostot
  Anu Katila, KTM, markkinointi, digitalisaatio
  Elina Puska, tradenomi (AMK), koulutusvienti, luomutuotanto, markkinointi, atk
  Jyrki Rajakorpi, MMM, maatalouden yritystalous
  Samu Palander, MMT, kotieläintuotanto
  Heikki Harmanen, MML, maaperätiede, puhtaat luonnonvarat
  Anna Tall, MML, digitalisaatio ja kasvintuotanto
  Noora Ruuskanen, MMM, karjatalous, karjantarkkailu ja –ruokinta
  Teija Rönkä, MMM, karjatalous
  Sarita Ventelä, FM, vesiensuojelu, ruokaketjun kemia

 • Digitaalinen valmistus ja teollinen internet

  SeAMK Tekniikka on aloittanut digitaalisten ratkaisujen toteuttamisen teollisuuteen yli 20 vuotta sitten. Olemme toteuttaneet kymmeniä teollisuuden digiratkaisuja alueellisesti ja valtakunnallisesti. SeAMK Digital Factory on kärkialueemme konsepti tavoitteenaan digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin jalkauttaminen valmistavaan teollisuuteen. Konseptin on mahdollistanut innovatiivinen ja rohkea tutkimus- ja kehitystoiminnan, opetuksen ja yritysten integrointi kehitysprojekteihin sekä globaalien teknologiayritysten tuki.

  Digitaalisen valmistuksen TKI-ryhmän tavoitteena on tuottavuuden lisääminen valmistavassa teollisuudessa. Digitalisoimalla tuote- ja valmistussuunnittelu, konseptointi, analysointi, testaus ja tuotannon simulointi tehostetaan tuotteen elinkaaren hallintaa ja nostetaan tuottavuutta merkittävästi. Yhteistyömme yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa hyödyttää kaikkia osapuolia.

  Teollisen internetin TKI-ryhmän tavoitteena on yritysten tuotantojärjestelmien parempi ohjattavuus, ennustettavuus ja niiden mahdollistama uuden liiketoiminnan syntyminen. Tuotannosta pilvipalveluun kerättyä dataa analysoidaan ja visualisoidaan käyttäjää paremmin palvelevaan visuaaliseen kokemukseen. Parempi koneiden ohjattavuus ja seuranta mahdollistavat perinteisen laitemyynnin palvelullistamisen, mikä luo uutta liiketoimintaa.

  SeAMK Digital Factory koostuu digitaalisen valmistuksen oppimisympäristöstä ja teollisen internetin laboratoriosta. Se toimii oppimisympäristönä insinöörikoulutuksessa ja osaamiskeskuksena yrityksille. Ympäristössä on tuotetiedon ja tuotteen elinkaarenhallinnan ohjelmistot, automaattinen tuotantojärjestelmä sekä toiminnan- ja tuotannonohjauksen ohjelmat pilvipalveluineen.

  Digitaalinen valmistus ja teollinen internet kärkialueemme on useaan kertaan palkittu valtakunnallisesti: Eläköön automaatio! –innovaatiopalkinto Teknologia15 messuilla Messukeskuksessa 2015, Customer of the Year 2015 –palkinto Teknologiapäivillä Tampere-talolla 2016, ammattikorkeakoulujen TKI-kärjet-kilpailun voitto 2016, Suomen Nuorkauppakamarien Tuottava Idea -kilpailun voitto 2016 yhteiskunnallisessa sarjassa.

  EU:n Regional Manufacturing Digital Innovation Hub -status ja sen myötä tuleva kv-verkosto mahdollistaa digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin ekosysteemin luomisen Etelä-Pohjanmaalle. Ekosysteemin tärkeitä osapuolia ovat valmistava teollisuus, IT- ja automaatioyritykset, teknologian tarjoajat, rahoittajat, konsultit sekä SeAMK ja yliopistokumppanit. Ekosysteemi tarjoaa toimijoilleen verkoston palveluita kuten kehityshankkeita, uusia liiketoiminnan konsepteja, rahoitus- ja henkilöresursseja, koulutusta, mentorointia, pilotointia ym.

  Hankkeiden pääasialliset rahoittajat

  Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR)
  Keski-Suomen ELY-keskus (ESR)
  I4MS (BEinCPPS -Horizon 2020 -hanke)

  TKI-ryhmän jäsenet

  Heikki Rasku, DI, yksikön johtaja
  Ari Sivula, KTT,  tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Juha-Matti Arola, DI, digitaalinen oppiminen
  Aleksi Frimodig, insinööri (AMK), web-ohjelmointi, palvelinteknologiat
  Hannu Hakalahti, insinööri (AMK), FM, teollinen internet, automaatio
  Tapio Hellman, insinööri, virtuaalitodellisuus
  Juha Hirvonen, TkT, digitaalinen valmistus, teollinen internet, automaatio, konenäkö, Digital Factory -tutkimusryhmän vetäjä
  Pasi Junell, TkT, työkonetekniikka, fysiikka, Tulevaisuuden ajoneuvotekniikka -tutkimusryhmän vetäjä.
  Janne Kapela, insinööri (AMK), robotiikka, automaatio, simulointi
  Markku Lahti, FM, toiminnan- ja tuotannonohjaus, selain-/palvelinohjelmointi ja tietokannat
  Toni Luomanmäki, insinööri (ylempi AMK), digitaalinen valmistus, tuotannon simulointi
  Jukka Mattila, insinööri (AMK), tuotekehitys
  Jorma Mettälä, TkL, tietokoneavusteinen suunnittelu, tuotetiedon hallinta
  Petteri Mäkelä, TkL, teollinen internet, ohjelmistotekniikka
  Piia-Pauliina Mäntysaari, FM, digitaalinen liiketoiminta, myynti ja markkinointi
  Terhi Ojaniemi, insinööri (YAMK), laatuprosessit
  Jarkko Pakkanen, DI, digitaalinen valmistus ja robototiikka
  Juha Palomäki, insinööri (AMK), yritysyhteistyö, automaatio
  Niko Ristimäki, DI, automaatio, automaation tietotekniikka, teollinen internet
  Arto Saariaho, insinööri (ylempi AMK), rakentamisen prosessit
  Ismo Tupamäki, DI, automaatio, sähkö, sähköturvallisuus, mittaustekniikka
  Jussi Yli-Hukkala, DI, työkonetekniikka
  Juho Yli-Suomu, DI, valmistustekniikka.

 • Hyvinvointiteknologia

  Hyvinvointiteknologiaa on kehitetty SeAMKissa systemaattisesti kaksi vuosikymmentä. Sosiaali- ja terveysalan yksikössä on toteutettu ja toteutetaan hyvinvointiteknologiaan liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita, maksullista palvelutoimintaa ja täydennyskoulutusta. Hyvinvointiteknologiakoulutustarpeet ovat lisääntyneet ja yksikössä on aloitettu kehittämään hyvinvointiteknologian koulutuskokonaisuutta. Hyvinvointiteknologian kehittäminen käynnistyi yhteistyöstä japanilaisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa, joihin edelleen on läheinen yhteistyösuhde.

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu osti syksyllä 2018 Etelä-Pohjanmaalla yli kaksikymmentä vuotta toimineen Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus ry:n. Liiketoimintakaupassa siirtyi koko EPTEKin henkilökunta osaamisineen osaksi Seinäjoen ammattikorkeakoulua. Pitkälti hankeorganisaationa toiminut EPTEK on toteuttanut hankkeita, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Viimeisien vuosien aikana toiminnan painopisteenä ovat olleet erityisesti kansainväliset hankkeet. Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa ollut tiivistä, ja yhdistys on toiminut muun muassa pääpartnerina kansainvälisen Interreg BSR –ohjelman PrimCareIt –hankkeessa, jossa kehitettiin telementorointia ja telekonsultaatiota perusterveydenhuoltoon.

  Sosiaali- ja terveysalan yksikköön rakennettiin 2018 nykyaikainen simulaatioympäristö vastaamaan simulaatiokoulutuksen kasvavaan tarpeeseen. Lisäksi EPTEK -kaupan mukana tulleen demonstraatioympäristön kanssa yksikössä on hyvät puitteet hyvinvointiteknologian koulutukseen, testaamiseen ja tutkimukseen. Ympäristöä täydennetään vuonna 2019 alkaneen HyteAI EAKR kehittämis- ja investointointihankkeilla. Hankkeessa keskitytään keinoälyyn ja robotiikkaan, ja rakennetaan niihin liittyvä kotona asumisen demonstraatioympäristö.

  SeAMKin vahvuusalaksi nousseeseen hyvinvointiteknologiateemaan panostetaan voimakkaasti, ja vahvuusalalle tullaan rekrytoimaan uusia asiantuntijoita kuluvan vuoden aikana. Tiimissä työskentelee noin kymmenen asiantuntijaa. Vahvuusalalla on käynnissä kymmenen hyvinvointiteknologiaan liittyvää hanketta, joista neljä toimii kansainvälisellä rahoituksella.

  Hankkeiden pääasialliset rahoittajat

  Euroopan sosiaalirahasto

  Interreg Baltic Sea Region

  Business Finland

  Interreg Botnia Atlantica

  Euroopan aluekehitysrahasto

   

  Työryhmän jäsenet

  Sami Perälä, kehittämispäällikkö hyvinvointiteknologia, TtM

  Katja Valkama, yksikön tutkimus- ja kehittämispäällikkö, HtT

  Tanja Aronsen, projektipäällikkö

  Elina Leppäkangas, projektipäällikkö

  Jaana Vainionpää, TtM

  Sanna Valkosalo, projektipäällikkö

  Merja Hoffren Mikkola, projektipäällikkö, LitT

  Arttu Mustajärvi, asiantuntija TKI

  Jouko Lakaniemi, asiantuntija TKI

  Mari Salminen-Tuomaala; lehtori, TtT, simulaatiovalmennus

 • Kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset

  Kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset ovat kuuluneet kahdenkymmenen vuoden ajan SeAMKin tutkimuksen ja kehittämisen kärkiteemoihin. SeAMKissa toimii kokenut ja monialainen kasvuyrittäjyyden ja omistajanvaihdosten tutkimusryhmä, jossa on sisältöasiantuntemuksen lisäksi vahvaa tutkimusmetodeihin liittyvää asiantuntemusta. Tutkimusryhmän erityinen mielenkiinto kohdistuu kasvuyrittäjyyden edellytysten ja seurausten selittämiseen ja ymmärtämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan käytännön työkalujen ja mallien rakentamiseen erityisesti pk-yrityksille.

  Omistajanvaihdosten osalta ryhmän tavoitteena on tutkimuksen keinoin edesauttaa maailman parhaan omistajanvaihdosten ekosysteemin rakentumista Suomeen. Tutkimusta on kohdistettu ja työkaluja rakennettu omistajanvaihdosekosysteemin kaikille toimijoille eli myyjille, ostajille, rahoittajille, ja asiantuntijoille. Kasvuyrittäjyyden ja omistajanvaihdosten lisäksi tutkimusryhmällä on vahvaa näyttöä opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten, sivutoimiyrittäjyyden sekä yritysten liiketoimintastrategioiden saralla.

  TKI-ryhmään kuuluu noin 15 henkilöä, joista kahdeksan on väitellyttä post doc-tutkijaa. Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisten ja kansallisten elinkeinotoimijoiden ja yrittäjyysjärjestöjen sekä yksityisten asiantuntijayritysten kanssa. Kymmenien alueellisten ja valtakunnallisten hankkeiden lisäksi SeAMK on myös koordinoinut omistajanvaihdosten kansainvälistä tutkimus- ja kehittämishanketta.

  TKI-ryhmä julkaisee vuosittain 60-80 artikkelia ja muuta tutkimusraporttia. Ryhmän jäsenet ovat saaneet myös kansallista ja kansainvälistä tunnustusta. Kahdelle on myönnetty valtakunnallinen omistajanvaihdosasiantuntijan palkinto vuosina 2013 ja 2015, ryhmän jäsen on ollut EU-komission omistajanvaihdoksia käsittelevässä asiantuntijaryhmässä Suomen edustajana ja TKI-ryhmän paperit ovat voittaneet useita parhaan paperin palkintoja tieteellisissä konferensseissa. Vahvan soveltavan tutkimustyön ohella ryhmän toimintatapaan kuuluu aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen koko innovaatioketjun toimintaan rakentamalla työkaluja kasvuyritysten ja omistajanvaihdosyritysten avuksi, kouluttamalla alueen yrittäjiä, asiantuntijoita ja omia opiskelijoita uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen sekä osallistumalla alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen yrittäjyyden asiantuntijatyöhön.

  Hankkeiden pääasialliset rahoittajat

  Euroopan aluekehitysrahasto
  Manner-Suomen Maaseutuohjelma
  Euroopan sosiaalirahasto
  EU-ohjelmat

  TKI-ryhmän jäsenet

  Sanna Joensuu-Salo, FT, tutkimus- tai ohjelmavastaava, kasvuyrittäjyys, markkinaorientaatio, yrittäjyysaikomukset
  Pauliina Talvitie, DI, tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Kirsti Sorama, KTT, kasvuyrittäjyys, omistajanvaihdokset, ennakointi
  Elina Varamäki, KTT, kasvuyrittäjyys, omistajanvaihdokset, yrittäjyysaikomukset
  Anmari Viljamaa, KTT, kasvuyrittäjyys, omistajanvaihdokset, sivutoimiyrittäjyys
  Anne-Maria Aho, KTT, osaamisen kehittäminen, palvelujen tuotteistaminen, strateginen johtaminen
  Salla Kettunen, YTM, omistajanvaihdokset, kasvuyrittäjyys, naisyrittäjyys
  Erkki Kytönen, KTT, yritysrahoitus, sijoittaminen, yritysverotus
  Henri Teittinen, KTT, laskentatoimi, ohjausjärjestelmät, tietojärjestelmät
  Jenny Janhunen, YTM, matkailututkimus, tuotekehitys, sidosryhmäyhteistyö
  Sanna Jyllilä, restonomi (AMK), matkailuyrittäjyys, Green Care
  Hannu Tuuri, KTM, tilastotiede, markkinatutkimus
  Marja Katajavirta, tradenomi (AMK), tilastotiede, markkinatutkimus
  Petra Sippola, KTM, kaupallistaminen, yrittäjyys
  Elina Järvinen, restomi (AMK), matkailuyrittäjyys

Laatu

SeAMKin laatupolitiikan tavoitteet määrittelee ammattikorkeakoulun hallitus. Laatupolitiikan tavoitteita ovat:

 • Korkeatasoinen opetus ja TKI-toiminta
 • Hyvin työllistyvät ammattitaitoiset työelämän osaajat
 • Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta
 • Tyytyväiset asiakkaat ja sidosryhmien edustajat
 • Opetuksen ja TKI-toiminnan integraatio
 • Taloudellinen tehokkuus ja hyvin toimivat tukipalvelut

Laatujärjestelmä

SeAMKin laatujärjestelmän tehtävänä on tukea laatupolitiikan tavoitteiden saavuttamista selventämällä ja kehittämällä ammattikorkeakoulun yleisiä toimintatapoja, prosesseja ja tulosseurantaa. Laatujärjestelmä perustuu European Foundation for Quality Management – säätiön malliin (EFQM), joka otettiin käyttöön vuonna 2006.

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on auditoinut Seinäjoen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän hyväksytysti vuonna 2009. Auditointi toteutettiin kansainvälisenä ja SeAMK läpäisi kansainvälisen auditoinnin yhtenä ensimmäisistä korkeakouluista Suomessa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) organisoima auditointi toimitettiin marraskuussa 2015. Prosessin tuloksena Karvi myönsi SeAMKille laatuleiman, joka on voimassa vuoden 2022 huhtikuuhun  asti.

Laatukäsikirja

SeAMK-prosessit, EFQM-toimintamallit, EFQM-tulosmittarit sekä laatuorganisaatio ja laatuvuoden tapahtumat.

SeAMKin laatukäsikirjassa esitellään laatupolitiikan tavoitteet ja EFQM-laatukehyksen perusteet. Lisäksi laatukäsikirja sisältää 24 toimintamallikuvausta, 24 prosessikarttaa ja 25 tulosmittaria. Laatukäsikirja kertoo henkilökunnalle ja opiskelijoille ammattikorkeakoulun keskeisistä toimintatavoista ja tuloksista opetuksen, TKI-toiminnan ja tukipalveluiden alueella helposti ymmärrettävässä muodossa. Laatukäsikirjan ohella laadunhallintaa koskeva avaininformaatio on henkilöstön ja opiskelijoiden saatavilla ammattikorkeakoulun intranet-sivuilla.

Lisätietoja SeAMKin laadusta

Vesa Vuolio

Laatupäällikkö

sähköposti

Vesa.Vuolio(a)seamk.fi

puhelin

+358408304252

(Verkkosivulla on ei-saavutettavia tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF). Pyrimme saattamaan tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian.)