Avoin ja vastuullinen TKI-toiminta SeAMKissa

SeAMK on strategiassaan sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja vahvistamaan avoimuuden osaamista kaikilla neljällä avoimuuden osa-alueella: avoin toimintakulttuuri, avoin julkaiseminen, avoimet aineistot ja avoin oppiminen. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittäminen perustuu Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen ja sitä täydentäviin linjauksiin ja suosituksiin.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) noudatetaan vastuullisen tutkimuksen toimintatapoja, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksia sekä TKI-toiminnan juridiikkaan liittyviä lakeja ja sopimuksia. TKI-toiminnan toimintaohjeiden ja tukipalveluiden avulla varmistetaan, että avoimet toimintamallit tulevat huomioonotetuiksi TKI-projekteissa ja oppimisessa.

Avoimien toimintamallien avulla lisätään TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Avoimet toimintatavat edistävät myös ammattikorkeakoulun työelämä- ja yritysyhteistyötä. Tavoitteena on tehostaa osaamisen ja tiedon siirtymistä ja synnyttää uutta tietoa ammattikorkeakoulun ja työelämän keskinäisessä vuorovaikutuksessa. SeAMK tarjoaa henkilökunnalleen ja opiskelijoilleen avoimen TKI-toiminnan tueksi koulutusta, oppaita ja henkilökohtaista neuvontaa.

Tutustu SeAMKin avoimen TKI-toiminnan oppaaseen täällä.

Avoimet julkaisut

Julkaisutoiminta tuo esiin henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia. Keskeisiä julkaisukanavia ovat SeAMKin omat julkaisusarjat, @SeAMK-verkkolehti ja Youtube-kanavat. Lisäksi henkilökunnan kirjoittamia artikkeleita muun muassa julkaistaan ammatillisissa lehdissä ja tutkimusjulkaisuissa.

Monipuolisen julkaisutoiminnan lisäksi SeAMK panostaa julkaisujen avoimeen saatavuuteen on saavuttanut siinä erinomaisen tason. @SeAMK-verkkolehti on kaikille avoin ja muun muassa kaikki SeAMKin omien julkaisusarjojen julkaisut ovat avoimesti saatavana.

Tutustu SeAMKin julkaisuihin Tiede ja tutkimus -sivustolla » 

TKI-hankkeissa kerätyt tutkimusaineistot

SeAMKin projektitoiminnassa kertyy erilaista aineistoa. Aineistot voivat olla esimerkiksi kysely-, haastattelu- ja mittausaineistoja. Aineistojen hallinta on suunnitelmallista ja aineistojen käsittelyssä noudatetaan hyvän aineistonhallinnan periaatteita. Aineistojen kuvailutiedot ovat avoimia. Aineistojen kuvailutietoihin ja käyttöehtoihin voi tutustua SeAMKin Aineistot-tietokannassa. Kuvailutietojen lisäksi varsinaisia aineistoja pyritään avaamaan käytettäväksi myös siinä määrin kuin se on tutkimusetiikan, lainsäädännön ja sopimusten näkökulmasta mahdollista.

Tutustu projektien tutkimusaineistoihin Aineistot-tietokannassa »

Tutkimusympäristöt

Tutkimusympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa SeAMKin ja kaikkien ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Ulkopuoliset käyttäjät voivat hyödyntää tutkimusympäristöjä esimerkiksi yhteistyöprojekteissa tai maksullisen palvelutoiminnan kautta.

Tutustu SeAMKin tutkimusympäristöihin täällä »

Hyvä tieteellinen käytäntö

SeAMK on sitoutunut noudattamaan seuraavia kansallisia ohjeita

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK)  (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 2/2023). HTK-ohjeessa määritellään, mitä hyvä tieteellinen käytäntö on ja miten sen loukkausepäilyt käsitellään. Lisäksi se velvoittaa ammattikorkeakoulut tarjoamaan tutkimuseettistä koulutusta niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019.
Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi tulee tehdä silloin, kun tutkittavina on ihmisiä ja kun tutkittavat voivat joutua välittömän tai välillisen vahingon kohteeksi. Myös tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho voi edellyttää ennakkoarviointia.

Tutustu tarkemmin TENKin tutkimusetiikkaa koskevaan ohjeistukseen täällä »

 

Tutkimuseettinen toimikunta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun eettinen toimikunta huolehtii SeAMKissa tapahtuvan ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä ja ohjaa lausunnoillaan ja toiminnallaan mainitun tutkimuksen eettisyyden kehittymistä.

Eettinen toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta (2019), jota sovelletaan aiempaa laaja-alaisemmin kaikkeen sellaiseen tieteelliseen tutkimukseen, joka kohdistuu ihmiseen tai jossa käytetään ihmistieteiden tutkimusmenetelmiä.

SeAMKin eettisen toimikunnan jäsenet:

 • Elina Varamäki, vararehtori
 • Katja Valkama, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, yliopettaja
 • Pasi Junell, yliopettaja
 • Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö

Eettiseen ennakkoarviointiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä toimikunnan sihteeriin (Seliina Päällysaho, seliina.paallysaho(at)seamk.fi)

Eettistä ennakkoarviointi varten tehdään vapaamuotoinen lausuntopyyntö, joka pitää sisällään ainakin seuraavat asiat soveltuvin osin:

 • Tutkimuksen nimi, alkamis- ja päättymisajankohdat
 • Peruste lausunnon pyytämiselle
 • Tutkimussuunnitelma ja sen tiivistelmä
 • Tutkimuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot
 • Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimuksen eettisyydestä
 • Tutkittaville henkilöille toimitettava tiedote ja mahdollinen suostumuslomake sekä muu tutkittaville annettava materiaali (esimerkiksi kyselylomake, haastattelurunko)
 • Aineistonhallintasuunnitelma (mm. mahdollisten salassa pidettävien tietojen organisointi)
 • Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus (jos tutkittavista kerätään tunnisteellisia tietoja)

Tutkimuslupa

Kun tutkimus kohdistuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan tai opiskelijoihin, täytyy tutkimuksen tekijän hakea tutkimuslupaa. Lupaa ei tarvita SeAMKin sisäisessä laadunkehittämistyössä käytettävissä kyselyissä tai vastaavan tyyppisissä tutkimuksissa.

Lue tarkemmat ohjeet ja tee hakemus täällä »

Avoin oppiminen SeAMKissa

Avoimen oppimisen tavoitteena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta. Avointa oppimista voidaan edistää avoimilla oppimateriaaleilla ja avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä.

Avoimet oppimateriaalit (Open Educational Resources, OERs) ovat maksuttomaan käyttöön vapaasti tai vähin rajoituksin annettuja, yleensä digitaalisia, opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja. Avoimia oppimateriaaleja voivat olla esimerkiksi kirjalliset materiaalit, kuvat, pelit, podcastit, videot, ohjelmat, data, mallinnukset, sanastot, demonstraatiot, oppimisaihiot ja kurssit. Avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä puolestaan tarkoitetaan toimintatapoja, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen eri osa-alueet, ml. avoin oppiminen, otetaan huomioon SeAMKin strategisessa kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Strategisiin kehittämisohjelmiin perustuvat päämäärät viedään käytäntöön opetuksen, TKI-toiminnan ja yhteisten toimintojen vuosittaisten toimintasuunnitelmien kautta. SeAMKin avoimen oppimisen linjaukseen ja sitä tukevaan oppaaseen voi tutustua täältä.

 

Lisätietoja avoimesta TKI-toiminnasta

Tumma, silmälasipäinen nainen seisoo käsi lanteillaan.

Seliina Päällysaho

Tutkimuspäällikkö

sähköposti

Seliina.Paallysaho(a)seamk.fi

puhelin

+358408302199

Tummahiuksinen nainen seisoo.

Jaana Latvanen

Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketoiminta, yrittäjyys)

sähköposti

jaana.latvanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304203

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF), jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia. Verkkosivulla on myös ei-saavutettavaa sisältöä.)